SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Hunyo 2013

Diad sayan isyu et mas naapresya tayo ray kualidad nen Jehova ya agtanto naiimano.

ISTORYAY BILAY

Abendisyonan Ak Lapud Tinulok Koy Jehova

Basaen so istoryay bilay nen Elisa Piccioli. Nansiansian positibo anggan dakel so subok, sakripisyo, tan naandid sikato.

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova

Antoy kabaliksan na pagmaliw ya mainomay ya asinggeran tan agmanangidumaduma? Say panaral ed alimbawa nen Jehova a Dios so ontulong ed sikatayon nipanengneng iratan a kualidad.

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova—Mabunlok tan Makatunongan

Impanengneng nen Jehova so perpekton alimbawa na inkamabunlok tan inkamakatunongan. No aralen tayoy alimbawa to, naalig tayo iratan a kualidad to.

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova—Matoor tan Manamerdona

Say pagmaliw a matoor tan manamerdona et alay abig ya kualidad a pakapatnagan na tuan kaaro. No aligen tayoy alimbawa nen Jehova, nabayuboan tayo irayan importantin kualidad.

Tepetepet na Saray Manbabasa

Siopa ray “lalaki ya anak na Dios” tan saray “niprison espiritu” ya nabasad Biblia?

Abuloyan so Disiplina nen Jehova a Manmoldi ed Sika

Minoldi nen Jehova, say “Domadamili tayo,” iray totoo anggan saray nasyon. Antoy naaralan tayod saya, tan panon itayon nagunggonaan ed panmomoldi to natan?

Sikayo ran Elder—Kasin Napabiskeg Yoy ‘Kinmapuy a Kamarerwa’?

Panon a manparaan iray elder antis iran man-shepherding? Napaseseg na saray elder so siopaman ya kinmapuy o adismaya no manginabang iray “espiritual a langkap.”

Kasin Nanonotan Yo?

Binasam ta iray agano nin isyu na Say Panag-bantayan? Salim pa sirin ya ebatan irayan tepet.