Onlad karga

Onlad saray karga

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova

“Alig yo so Dios, bilang inad-aro ton ananak.”—EFE. 5:1.

1. (a) Anto ran kualidad nen Jehova so nayarin naisip a tampol na sakey a Kristiano? (b) Panon tayon minabang no aralen tayo ray kualidad na Dios?

SANO nonoten moy personalidad nen Jehova, anto ran kualidad so tampol ya naisip mo? Nayarin say aro, inkahustisya, karunongan, tan pakayari to. Balet, naaralan tayo ya amayamay so makapasagyat a kualidad nen Jehova. Diad tua, walay masulok ya 40 nanduruman kualidad nen Jehova ya nipaliwawad saray publikasyon tayo. Seguradon dakel ya makapadinayew iran impormasyon nipaakar ed personalidad nen Jehova so naamtaan mo diad panaral mon personal odino kaibay pamilyam! Panon itayon minabang ed saratan a panagaral? Mas naapresya tayoy Ama tayon walad tawen, si Jehova. Diad ontan, mas determinado itayon mansiansian maapit ed sikato tan aligey personalidad to.—Jos. 23:8; Sal. 73:28.

2. (a) Iyilustra no panon tayon napaaralem so apresasyon tayod saray kualidad nen Jehova. (b) Anto ray pantongtongan tayo?

2 Balet antoy labay ya ibaga na “pangapresya” ed sakey a bengatla? Diad sayan artikulo, usaren iyan salita pian ipabitar so kablian odino kaimportantian na sakey a bengatla. Say ontan ya apresasyon et kalkalnan onaaralem. Pian iyilustra: Kalkalna tayon naapresya so sakey a balon putahi no angoben tayo, nanamen so kada subo, tan lutoen tayon mismo itan. Mipadpara, onaralem so apresasyon tayod saray kualidad na Dios no kabisadoen, dalepdepen, tan iyaplika tayo iratan ed bilay tayo. (Efe. 5:1) Natulongan itayo na sayan artikulo tan say duaran onsublay pian mas naapresya iray kualidad na Dios a nayarin agtayo tanto naiimano. Legan tayon pantongtongay kada kualidad, ebatan tayo irayan tepet: Anto so kabaliksan na satan? Panon itan ya impanengneng nen Jehova? Tan panon tayon naalig si Jehova diad pangipanengneng ed satan ya kualidad?

 SI JEHOVA ET MAINOMAY YA ASINGGERAN

3, 4. (a) Panon yon deskribien so toon mainomay ya asinggeran? (b) Panon ya impaseguro nen Jehova a sikatoy mainomay ya asinggeran?

3 Pantongtongan tayon unona so kualidad ya mainomay ya asinggeran. Panon yon deskribien so toon mainomay ya asinggeran? Nayarin ibaga yon, ‘Sikatoy maomaong, lawas akaparaan, tan mainomay a pitongtongan.’ Natebek yon mainomay ya asinggeran odino andi so sakey a too diad idengel ed ibabaga to tan pangobserbad kiwas to—andawes, ekspresyon na lupa, tan arum ni ran nanengneng a reaksion to.

4 Panon ya impanengneng nen Jehova a sikatoy mainomay ya asinggeran? Anggaman sikatoy Makapanyarin-amin ed uniberso, impaseguro to ya sikatoy akaparaan ya ondengel tan mangebat ed saray pikakasi tayo. (Basaen so Salmo 145:18; Isaias 30:18, 19.) Sarag tayoy manpikasi ed sikato anggan panon karukey, anggan anton oras, odino inerman so kawalaan tayo. Makaasingger itayod si Jehova lapud amta tayo ya agto itayon balot pabaingan. (Sal. 65:2; Sant. 1:5) Nabasa ed Biblia ya labay nen Jehova ya onasingger itayod sikato. Singa bilang, insulat nen David a “saray mata nen Jehova” et akanengneng ed sikatayo tan ‘say kawanan a lima to et ampopoen’ to itayo. (Sal. 34:15; 63:8) Inyaliling nen propeta Isaias si Jehova ed sakey ya pastol, diad impangibaga ton: “Tiponen to naani so saray kordero ed taklay to, tan awiten to ra ed pagew to.” (Isa. 40:11) Nonot yo pa, labay nen Jehova ya onapit itayod sikato a singa karneron walad pagew na sakey a maaron pastol! Talagan maininomay ya asinggeran so Ama tayo! Panon tayon naalig si Jehova?

ALAY ABIG A KUALIDAD

5. Akin et kaukolan a mainomay ya asinggeran iray elder?

5 Diad agano ni, tinepetan iray maseseg a Tasi ed nanduruman kontinente, “Anton kualidad so labalabay yod sakey ya elder?” Say maslak ya ebat da et, “Mainomay ya asinggeran.” Tua ya kaukolan na amin a  Kristiano ya ipanengneng itan a kualidad, balet mas nagkalalo lan nepeg ya ipanengneng itan na saray elder. (Isa. 32:1, 2) Oniay inkuan na sister no akin ya imbaga ton importante itan: “Nipatnag labat na sakey ya elder so arum nin mararakep ya kualidad to no sikatoy mainomay ya asinggeran.” Kasin atalosan yo so kabaliksan na satan ya imbaga to? Panon a magmaliw ya mainomay ya asinggeran so sakey?

6. Panon ya magmaliw a mainomay ya asinggeran so sakey?

6 Magmaliw a mainomay ya asinggeran so sakey no talagan interesado ed pankaabigan na arum. No say sakey ya elder et maasikaso tan akaparaan ya mansakripisyo, nalikas itan na saray agagi, pati na saray kalangweran. (Mar. 10:13-16) Oniay inkuan na 12 años a si Carlos: “Napapansin ko ray elder ya maim-imis tan maomaong ira, aman so labalabay kod sikara.” Siempre, aliwan magenap so basta pangibaga na elder ya sikatoy mainomay ya asinggeran, kaukolan ton ipanengneng itan. (1 Juan 3:18) Panon ton nagawaan itan?

7. Akin ya dakel so akapangigapo na tongtongan lapud convention badge tayo, tan antoy naaralan tayod satan?

7 Imanoen iyan panangikompara. Diad agano ni, insulong na sakey ya brother so convention badge to sanen nan-eroplanon nambiahe pasempet ed abung da kayarin akikombension ed sananey a bansa. Sanen anengneng na flight attendant so akasulat ed badge to ya ‘Onsabi Komon so Panarian na Dios!’ inkuan tod brother, “On, onsabi la komon—walay itepet kod satan naani.” Nantongtong ira tan maliket ya inawat na attendant iray magasin tayo. Dakel ed sikatayoy akapangigapo na tongtongan lapud convention badge tayo. Akin? Lapud no akasulong itan, singa tayo ibabagad totoo: “Sarag yo ak ya asinggeran tan tepeten no parad iner iya.” Diad saya, say badge et pakabidbiran ya akaparaan itayon manginabang ed saray sisiaen tayo. Mipadpara, nepeg a mangipanengneng iray elder na pakabidbiran, a singa da ibabagad saray agagi: “Sarag yo ak ya asinggeran.” Anto so pigarad saratan a pakabidbiran?

8. Panon ya nipanengneng na saray elder so tuan interes ed arum, tan antoy epekto na satan ed kongregasyon?

8 Aliwan parepareho so ugali ed nanduruman bansa, balet kaslakan lan nipanengneng tayoy tuan interes ed agagi no imisan, pasamanoan, tan ibano tayo ra. Siopay nepeg ya unonan manggawad saya? Imanoey ehemplo nen Jesus. Imbaga nen Mateo a diad miting na saray disipulo, ‘inmasingger si Jesus tan akitongtong ed sikara.’ (Mat. 28:18) Ontan met natan, saray elder so unona lan onaasingger tan mitotongtong ed saray agagi. Antoy epekto na satan ed kongregasyon? Oniay imbaga na 88 años lan sister a payunir: “Say maaron imis tan komendasyon ed siak na saray elder kasabik ed Kingdom Hall so amaaralem na panangapresyak ed sikara.” Oniay inyarum na sakey nin matoor ya sister: “Nayarin singa melmelag a bengatla, balet no i-welcome tan imisan ak na elder, balbaleg so epekto na satan ed siak.”

MAINOMAY YA ASINGGERAN TAN LAWAS AKAPARAAN

9, 10. (a) Anton maabig ya alimbawa so impanengneng nen Jehova? (b) Panon ya nipanengneng na saray elder ya sikaray lawas akaparaan ya ontulong?

 9 Siempre, agda itayo asinggeran no ag-itayo akaparaan ya ontulong. Angipanengneng na maabig ya alimbawa si Jehova ed saya. “Sikatoy ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.” (Gawa 17:27) Nipanengneng na saray elder ya sikaray lawas akaparaan ya ontulong no antis tan kayari aral et ipapanaon day mitongtong ed saray agagi—ugugaw man o maedad. Oniay imbaga na  payunir a brother: “No komustaen ak na elder insan ontunda pian dengeley ebat ko, naliknak ya aapresyaen da ak.” Oniay inkuan na sister ya ngalngali 50 taon lan manlilingkor ed si Jehova: “Ipapalikna na saray elder ya mitotongtong ed siak kayari aral ya makana ak.”

10 Tua ya wala ni ray arum ya aasikasoen na saray Kristianon pastol. Balet, kaukolan ya say gagala dad saray aral et say pangasikaso nin unona ed saray karnero.

SI JEHOVA ET AGMANANGIDUMADUMA

11, 12. (a) Anto so kabaliksan na agpanangidumaduma? (b) Akin ya si Jehova so sankaabigan ya alimbawa na agpanangidumaduma?

11 Say agpanangidumaduma so sakey nid saray makapasagyat a kualidad nen Jehova. Anto so agpanangidumaduma? Satan et say pagmaliw a makatunongan, anggapoy napatnagan ya panaglabi odino paboritismo. Walay duaran aspekto na tuan agpanangidumaduma: say ugali tan kakikiwas. Akin ya importante iratan? Lapud no niyugali la na sakey so agpanangidumaduma, sikatoy napakiwas ya tratoen a patas so amin. Diad Kristianon Griegon Kasulatan, say salita ya “agmanangidumaduma” et literal a mankabaliksay “ag-onnenengneng ed lupa,” salanti, anggapoy papaboran to. (Gawa 10:34; Kingdom Interlinear) Ag-ibabase na saray agmanangidumaduma so respeto rad arum diad itsura odino kipapasen na sakey, noagta diad inkatoo to.

12 Si Jehova so sankaabigan ya alimbawa na agpanangidumaduma. Ibabaga na Biblia a sikatoy “agmanangidumaduma” tan “anggapo so iduduma to a too.” (Basaen so Gawa 10:34, 35; Deuteronomio 10:17.) Nanengneng tayo itan ed sakey ya inkagawad panaon nen Moises.

Inapresya na saray bibiin anak nen Salfaad so agpanangidumaduma na Dios (Nengnengen so parapo 13, 14)

13, 14. (a) Antoy linmesan problema na limaran mamarikit ya anak nen Salfaad? (b) Panon ya impanengneng nen Jehova so agpanangidumaduma?

 13 Antis ya onloob iray Israelita ed Insipan ya Dalin, walay linmesan problema na limaran mamarikit a sanaagi. Anto itan? Amta da ya singa saray arum a pamilyan Israelita, walay dalin na pamilya ra ya apag nen ama ra. (Num. 26:52-55) Balet, inatey si ama ran Salfaad ya nanlapud tribu nen Manases. Base ed kustombre, say akankanepegan a manawir ed dalin et saray anak a lalaki nen Salfaad, balet bibiin amin so anak to. (Num. 26:33) Lapud anggapoy laki ed pamilya a manawir ed dalin, kasin iter la itan ed saray kakanayon da tan anggapo lay natawir na saray bibiin anak nen Salfaad?

14 Inmasingger ed si Moises so limaran sanaagi tan intepet da: ‘Akin et naekal so ngaran nen ama mid saray pamilya to, lapud anggapo so laki ya anak to?’ Insan ira akikasi: “Ikdan mo kami pikayarianan mi ed saray agagi nen ama mi.” Kasin say inyebat nen Moises et, ‘Agnayarin umanen so ganggan’? Andi, noagta “inyakar to  so gegemtanen [kaso] da ed arap nen Jehova.” (Num. 27:2-5) Antoy ebat nen Jehova? Oniay inkuan tod si Moises: “Saray bibii ya anak nen Salfaad maptek so salitaen da. Iter mo naani ed sikara so sakey a kayarian a pinagka-sakey a tawir ed nanleleetan na saray agagi na atateng da, tan yawat mo so tawir nen ama ra ed sikara.” Wala ni ginawa nen Jehova. Sikatoy angiter na konsiderasyon, tan ingganggan tod si Moises: “No say sakey a too et ompatey, tan anggapo so laki ya anak to, yawat yo ed satan so tawir ed bii ya anak to.” (Num. 27:6-8; Jos. 17:1-6) Manlapud saman, aprotektaan so amin a bibiin Israelita ya onmay situasyon da.

15. (a) Panon a tratratoen nen Jehova iray lingkor to, lalo lad saray pakaskasi? (b) Anto ni ray arum ya salaysay ed Biblia a mamapaneknek a si Jehova et agmanangidumaduma?

15 Talagan apaneknekan ed satan a desisyon nen Jehova a sikatoy maomaong tan agmanangidumaduma! Pinagalangan to irayan pakaskasin bibii, a singa impantrato tod saray Israelitan mas maabig so kipapasen da. (Sal. 68:5) Sakey labat iya ed saray dakel a salaysay ed Biblia ya mamapaneknek ed sayan katuaan: Anggapoy panangidumaduma nen Jehova ed amin a lingkor to.—1 Sam. 16:1-13; Gawa 10:30-35, 44-48.

ALIGEN TAYOY JEHOVA

16. Panon tayon niyugali tan mas nipanengneng so agpanangidumaduma?

16 Panon tayon naalig so agpanangidumaduma nen Jehova? Tandaan, walay duaran aspekto na agpanangidumaduma. No niyugali tayo lay agpanangidumaduma, insan tayo labat natraton patas so amin. Natural labat ya isipen tayon aliwa itayon manangidumaduma. Balet, maseguron onabobon kayo a no maminsan et ngalngali agtayo nanengneng so kakapuyan tayo. Kanian antoy gawaen tayo pian naamtaan tayo no talaga kasin ag-itayo manangidumaduma? Nen labay nen Jesus ya naamtaan no antoy ibabaga na totoo ed sikato, tinepetan to ray napanmatalkan a kakaaro to: “Siopa so Anak na too unong ed ibabaga na saray totoo?” (Mat. 16:13, 14) Maabig no ontan met so gawaen mo. Sarag mon tepetan iray panmamatalkan mon kaaro no antoy naoobserbaan dad sika. No bilang ta walay naiimano dan panangidumadumam lapud nasyonalidad, posisyon, odino panagbilay na sakey, antoy gawaen mo? Ipikasim itan ed si Jehova tan patulongan kan nipetek so panmoriam pian mas nipanengneng moy agpanangidumaduma.—Mat. 7:7; Col. 3:10, 11.

17. Panon tayon nipanengneng so agpanangidumaduma?

 17 Diad Kristianon kongregasyon, gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon aligen so agpanangidumaduma nen Jehova. Tratratoen tayo so amin ya agagi tekep na dignidad tan maaron-kaabigan. Singa bilang, no nipaakar ed panagparawes, anggapoy lalabien tayo, iimbitaan tayo pati saramay dumay binalegan da, mairap-bilay, ulila, tan balo. (Basaen so Galacia 2:10; Santiago 1:27.) Niarum ni, diad panagpulong a kimey et inanabang tayoy maong a balita ed amin a totoo, pati saray nanlapud arum a bansa. Malikeliket itayo ta wala ray nibased Biblia a literatura tayo ed manga 600 a lenguahe. Talagan paneknek itan na agpanangidumaduma!

18. Panon mon nipanengneng ya aapresyaen moy kualidad nen Jehova ya mainomay ya asinggeran tan agmanangidumaduma?

18 On, no ipanaon tayon dalepdepen iray kualidad nen Jehova ya mainomay ya asinggeran tan agmanangidumaduma, sikatoy mas naapresya tayo. Diad ontan, napakiwas itayon aligen iray kualidad to, tan ipanengneng iratan diad pidedeneng tayod saray agagi tan ed saray napupulongan tayo.

“Si Jehova asingger ed amin ya ontawag ed sikato.”—Sal. 145:18 (Nengnengen so parapo 9)

“Si Jehova a Dios yo . . . anggapo so iduduma to a too.”—Deu. 10:17 (Nengnengen so parapo 17)