Onlad karga

Onlad saray karga

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova—Matoor tan Manamerdona

Apresyaen Iray Kualidad nen Jehova—Matoor tan Manamerdona

“Maomaong ka, O Jehova, tan akaparaan kan mamerdona, tan abalbaleg so maaron kaabigan mo ed amin ya ontatawag ed sika.”—SAL. 86:5, NW.

1, 2. (a) Akin ya labalabay tayon kaaro iramay matoor tan manamerdona? (b) Anto ran tepet so aralen tayo?

ANTO so tuan kaaro? “Parad siak, say tuan kaaro et samay agto kan balot taynan tan perdonaen to ka no alingo ka,” so inkuan na sister tayon si Ashley. Amin tayo et labay tayon kaaro iramay matoor tan manamerdona. Proprotektaan tan aaroen da itayo.—Uli. 17:17.

2 Anggapoy mipara ed si Jehova, say matoor tan manamerdonan Kaaro tayo. Oniay imbalikas na salmista: “Maomaong ka, O Jehova, tan akaparaan kan mamerdona, tan abalbaleg so maaron kaabigan mo [odino, “matoor a panangarom”] ed amin ya ontatawag ed sika.” (Sal. 86:5, NW) Anto so katooran tan panamerdona? Panon ya impanengneng nen Jehova irayan marakdakep ya kualidad? Tan panon tayon naalig so alimbawa to? Saray ebat so ontulong ed sikatayon napaaralem so panangaro tayod sankaabigan ya Kaaro tayo, si Jehova. Ontulong met iratan pian mas onelet so pikakaaro tayod balang sakey.—1 Juan 4:7, 8.

SI JEHOVA ET MATOOR

3. Anto so kabaliksan na pagmaliw a matoor?

3 Say katooran et marakdakep a kualidad ya lalaktipen toy debosyon tan agnagiing a panagmatoor. Say sakey ya matoor et agmanguman-uman so nonot to. Imbes, iyaasingger toy inkasikato ed sakey ya indibidual (o bengatla), tan mansiansian maapit ed satan ya indibidual (o bengatla) anggan diad mairap iran kipapasen. On, si Jehova et “matoor a Dios.”—Apo. 16:5.

4, 5. (a) Panon ya ipapanengneng nen Jehova ya sikatoy matoor? (b) Panon itayon napabiskeg no dalepdepen tayoy katooran nen Jehova?

4 Panon ya ipapanengneng nen Jehova ya sikatoy  matoor? Agton balot papaulyanan iray matoor a mandadayew ed sikato. Say sakey et si Arin David ya amaneknek ed katooran nen Jehova. (Basaen so Salmo 101:6.) Legan a nasusubok si David, sikatoy matoor ya inggiya, prinotektaan, tan inlaban nen Jehova. (2 Sam. 22:1) Amta nen David ya tooren nen Jehova no antoy imbaga to. Akin ya matoor si Jehova ed si David? Lapud nanmatoor si David. Papablien nen Jehova so katooran na saray mandadayew ed sikato, tan sikatoy manmamatoor met ed sikara.—Uli. 2:6-8.

5 Napabiskeg itayo met no dalepdepen tayoy katooran nen Jehova. “Talagan akatulong ed siak imay binasak nipaakar ed impangasikaso nen Jehova ed si David sanen nagogonigon,” so inkuan na matoor ya agin si Reed. “Anggano uusilan day David, manaamot-amot ed saray ungib, sikatoy agpinaulyan nen Jehova. Apaseseg ak ya maong! Impanonot na saman ed siak ya anggan antoy nagawa, anggan panon kairap so situasyon, agak paulyan nen Jehova basta manmatoor ak ed sikato.” Seguradon ontan met so determinasyon mo.—Roma 8:38, 39.

6. Diad anto ni ran paraan ya ipapanengneng nen Jehova so katooran, tan antoy nagamoran na saray matoor a mandadayew ed sikato?

6 Diad anto ni ran paraan ya ipapanengneng nen Jehova so katooran? Agmanguuman-uman iray estandarte to. Oniay impaseguro to: “Anggad itatken na sakey et agak manguman.” (Isa. 46:4, NW) Ibabase ton naynay so desisyon to ed agmanguuman ya estandarte to no antoy duga tan aliwa. (Mal. 3:6) Sakey ni, matoor ton susumpalen iray sipan to. (Isa. 55:11) Nagugunggonaan iray matoor a mandadayew ed si Jehova lapud satan ya kualidad to. Panon? No gawaen tayoy anggaay nayarian tayon unoren iray estandarte nen Jehova, makapanmatalek itayon tooren toy insipan ton bendisyon parad sikatayo.—Isa. 48:17, 18.

ALIGEN SO KATOORAN NEN JEHOVA

7. Anto so sakey a paraan a naalig tayoy katooran na Dios?

 7 Panon tayon naalig so katooran nen Jehova? Say sakey a paraan et diad panulong tayod saramay walad mairap ya situasyon. (Uli. 3:27) Singa bilang, wala tay kabat mon agi ya nadidismaya, nayarin lapud sakit, personal iran kakapuyan, odino papasegsegangen na pamilya to? Agta maabig no asinggeran mo tan manginabang ka na “saray maong a salita, salanti makaligliwa a salsalita”? (Zac. 1:13) * Diad ontan, napaneknekan mo ya matoor tan tuan kaaro ka, sakey ya mas “maapit nen say agi.”—Uli. 18:24.

8. Panon tayon naalig so katooran nen Jehova, singa bilang, diad asawa tayo?

8 Naalig tayo met so katooran nen Jehova no manmatoor tayod saramay aaroen tayo. Singa bilang, no walay asawa tayo, amta tayo ya kaukolan tayoy manmatoor ed sikato. (Uli. 5:15-18) Kanian agtayon balot sasalien so manggawa na bengatlan nayarin mansumpal ed pikakalugoran. (Mat. 5:28) Niarum ni, nipanengneng tayoy katooran ed saray kaagian tayo no agtayo mibabalid saray tsismis odino panagpauges, agtayo dengelen o ikayat iray negatibon tongtongan.—Uli. 12:18.

9, 10. (a) Siopa so manunan labay tayon panmatooran? (b) Akin et aliwan naynay ya mainomay so itulok ed saray ganggan nen Jehova?

9 Manunad amin, labay tayoy mansiansian matoor ed si Jehova. Panon tayon nagawaan itan? No panggunaetan tayon moriaen iray bengatla unong ed panmoria nen  Jehova—aroen iray aaroen to tan busolen iray bubusolen to—tan onkiwas unong ed satan. (Basaen so Salmo 97:10.) No gawaen tayoy anggaay nayarian tayon itunos so kanonotan tan liknaan tayo ed saray kanonotan tan liknaan nen Jehova, mas napakiwas itayon ontulok ed saray ganggan to.—Sal. 119:104.

10 Tua, aliwan naynay ya mainomay so itulok ed saray ganggan nen Jehova. Nayarin nairapan itayon manmatoor. Singa bilang, wala ray agagin single ya labay day miasawa, balet manaanap ni ray matukoy a brother o sister ya napiasawaan da. (1 Cor. 7:39) Panon to no say sakey ya single a sister et lanang ya irereto na saray aliwan Tasi ya katrabahoan to? Nayarin naeermenan so sister, balet ta desididon mansiansian matoor ed si Jehova. Agta nepeg tayon apresyaen so katooran na saray ontan ya agagi tayo? Seguradon bendisyonan nen Jehova iray mansiasiansian matoor ed sikato anggan diad mairap iran kipapasen.—Heb. 11:6.

“Wala so kaaro a lalon maapit nen say agi.”—Uli. 18:24 (Nengnengen so parapo 7)

“Mabulos kayon manpeperdonaan.”—Efe. 4:32 (Nengnengen so parapo 16)

SI JEHOVA ET MANAMERDONA

11. Anto so kabaliksan na pagmaliw a manamerdona?

11 Say sakey ed saray makapasagyat ya kualidad nen Jehova et say inkamabulos ton mamerdona. Anto so kabaliksan na pagmaliw a manamerdona? Lalanoren na satan so pamerdona ed nankasalanan no walay makatunongan a basiyan. Balet, agkabaliksan na satan ya kokonsintien na amerdona so agawan lingo odino ititila toy agawa. Imbes, labay ton agla manem-em na sanok ed samay nankasalanan. Ibabaga na Kasulatan ya si Jehova et ‘akaparaan a mamerdona’ ed saramay tuan magbabawi.—Sal. 86:5.

12. (a) Panon ya ipapanengneng nen Jehova so pagmaliw a manamerdona? (b) Anto so kabaliksan na balikas ya “naperdona”?

12 Panon ya ipapanengneng nen Jehova so pagmaliw a manamerdona? No mameperdona si Jehova, gagawaen to itan a mabulbulos; sigpot tan permanente so pameperdona to. (Isa. 55:7) Akin a nibaga tayon  sigpot so panamerdona nen Jehova? Imanoey panamaseguro ya walad Gawa 3:19. (Basaen.) Pinaseseg nen apostol Pedro iray ondedengel ed sikato ya “magbabawi . . . tan manguman.” No talagan magbabawi so nankasalanan, panermenan ton maong so lingo to tan determinadon agto la ulitey kasalanan to. (2 Cor. 7:10, 11) Sakey ni, say tuan panagbabawi so mamakiwas ed nankasalanan ya “manguman,” agto la ulitey ginawa to tan panggunaetan ton paliketey Dios. No ipatnag na saramay ondedengel ed si Pedro so ontan ya panagbabawi, antoy resulta? Imbaga nen Pedro ya “naperdona iray kasalanan” da. Say Griegon salitan impatalos ya “naperdona” et mankabaliksay “punasen o buralen.” Kanian no mameperdona si Jehova, buburalen to la itan. Sigpot so panamerdona to.—Heb. 10:22; 1 Juan 1:7.

13. Anto so ipapasegurod sikatayo na saray balikas ya “agko la naani nonoten so kasalanan da”?

13 Akin ya nibaga tayon permanente so panamerdona nen Jehova? Imanoen so propesiya nen Jeremias nipaakar ed balon sipanan ed saray alanaan ya Kristiano, ya lapud satan et posiblin naperdona iray mangipanengneng na pananisia ed dondon. (Basaen so Jeremias 31:34.) Inkuan nen Jehova: “Perdonaen ko naani inkauges da, tan agko la naani nonoten so kasalanan da.” Kanian ipapasegurod sikatayo nen Jehova a no sikatoy mamerdona, agto la singilen ed arapen iray apalabas a kasalanan tayo. Agto la iratan nonoten pian akusaan odino dusaen itayon maminpiga. Imbes, pinerdona to la iratan tan permanente to lan nilingwanan.—Roma 4:7, 8.

14. Panon itayon naligliwa no dalepdepen tayoy panamerdona nen Jehova? Mangiter na alimbawa.

14 Naligliwa itayo no dalepdepen tayoy panamerdona nen Jehova. Imanoen iyan alimbawa. Dakel ya taon lay apalabas, adispelosip so sakey a sister ya tawagen tayod ngaran ya Elaine. Kalabas na pigaran taon, sikatoy akapawil. Oniay inamin to: “Anggaman imbagak ed sarilik tan ed arum ya pinerdona ak la nen Jehova, siansian say pakaliknak et arawi ak ed sikato, odino sikatoy mas asingger tan tudtua ed arum.” Balet, aligliwa si Elaine sanen binasa tan dinalepdep toy pigaran ilustrasyon ed Biblia a manideskribid panamerdona nen Jehova. “Aliknak so panangaro tan panangasikaso nen Jehova ed siak ya agkon balot naisip nensaman,” so inkuan to. Sikatoy apaseseg ya maong ed sayan katuaan: “Sano perdonaen nen Jehova iray kasalanan tayo, agtayo nepeg a liknaen ya awi-awit tayo ni so matik na saratan a kasalanan legan na pambilay tayo.” * Onia ni imbaga to: “Amoriak ya agak anisia a sarag nen Jehova a perdonaey kasalanan ko, tan inisip kon awi-awit ko itan legay bilay ko. Amtak ya kaukolan koy mamalabas na panaon, balet naliliknak la natan ya talagan sarag koy onapit ed si Jehova, tan alemewan ak a maong.” Talagan maar-aro tan manamerdona so Dios a panlilingkoran tayo!—Sal. 103:9.

ALIGEN SO PANAMERDONA NEN JEHOVA

15. Panon tayon naalig so panamerdona nen Jehova?

15 Naalig tayoy panamerdona nen Jehova no mabulos tayon perdonaey balang sakey. (Basaen so Lucas 17:3, 4.) Tandaan a sano mameperdona si Jehova, lilingwanan to la iray kasalanan tayo tan agto la iratan usaren sumpad sikatayo. No perdonaen tayoy arum, importante ya lingwanan tayo met la itan tan aglan balot sasalambiten.

16. (a) Kasin kabaliksan na pagmaliw a manamerdona so pangonsinti odino pamaulyan ed arum ya agrabiadoen itayo? Ipaliwawa. (b) Pian perdonaen itayo na Dios, antoy kaukolan tayon gawaen?

 16 Say pagmaliw a manamerdona et agto kabaliksan ya konsintien tayoy kasalanan na sakey odino abuloyan tayon agrabiadoen  itayo na arum. Noagta labay tayoy agla manem-em na sanok. Balet, pian perdonaen itayo nen Jehova, kaukolan tayon aligen so alimbawa to diad pidedeneng tayod arum. (Mat. 6:14, 15) Diad tua, lapud empatya nen Jehova et sankanonot ton “sapok itayo.” (Sal. 103:14) Agta satan so mamakiwas ed sikatayon palagpasen lay lingo na arum, mabulos iran perdonaen?—Efe. 4:32; Col. 3:13.

Komon ta manlapud puso so pikakasi tayo parad panamerdona (Nengnengen so parapo 17)

17. Antoy makatulong ed sikatayo no asakitan itayo na sakey ya agi?

 17 Siempre, aliwan naynay ya mainomay so mamerdona. Anggan saray arum ya alanaan a Kristiano nen inmunan siglo et nairapan iran manresolbid agda pantatalosan. (Fil. 4:2) No asakitan itayo na sakey ya agi, antoy makatulong ed sikatayo? Nonoten si Job. Asakisakitan sanen inakusaan na “saray kaaro” ton si Elifaz, Bildad, tan Zofar. (Job 10:1; 19:2) Ingen, sikaray binaat nen Jehova. Imbaki To ran onlad si Job tan mangiyapay na bagat parad saray kasalanan da. (Job 42:7-9) Balet walay impagawa nen Jehova ed si Job. Anto itan? Sikatoy ingganggan nen Jehova ya ipikasi iray angakusa ed sikato. Tinmulok si Job, tan sikatoy benendisyonan nen Jehova lapud mabulos to ran pinerdona. (Basaen so Job 42:10, 12, 16, 17.) Antoy naaralan tayo? Say masimoon a pangipikasi ed akaopendid sikatayo et makatulong pian naekal so eem-eman tayon sanok.

ITULTULOY YA APRESYAEN IRAY KUALIDAD NEN JEHOVA

18, 19. Panon tayon napaaralem so apresasyon tayod makapasagyat ya personalidad nen Jehova?

18 Talagan makapaliket ya aralen iray nanduruman aspekto na maaron personalidad nen Jehova. Naaralan tayo a sikatoy mainomay ya asinggeran, agmanangidumaduma, mabunlok, makatunongan, matoor, tan manamerdona. Balet dakel ni makapadinayew a kualidad nen Jehova a sarag tayon itultuloy ya aralen diad andi-angga. (Ecl. 3:11) Onabobon tayod sayan insulat nen apostol Pablo: “O agaylay kaaralem na kaykayamanan tan karunongan tan pikakabat na Dios”—nilikud ni ed aro tan say anemiran kualidad ya inaral tayo.—Roma 11:33.

19 Komon ta itultuloy tayon paaralemen so apresasyon tayod makapasagyat ya personalidad nen Jehova. Nagawaan tayo itan no aralen, dalepdepen, tan aligen tayo ray kualidad to. (Efe. 5:1) Legan tayon gagawaen itan, seguradon lalo itayon mipakna ed inkanta na salmista: “Maong ed siak so ondere ed abay na Dios.”—Sal. 73:28.

^ par. 7 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed saya, nengnengen so artikulon “Have You Encouraged Anyone Lately?” ed January 15, 1995 ya The Watchtower tan “Manaayatan ed Aro tan Maabig Iran Gawa—Panon?” diad Abril 1, 1995 ya Panag-bantayan.