Onlad karga

Onlad saray karga

Abuloyan so Disiplina nen Jehova a Manmoldi ed Sika

Abuloyan so Disiplina nen Jehova a Manmoldi ed Sika

“Iwawanwan mo ak ed panamegley na simbawam, insan ipagamor mod siak so panangabobon mo.”SAL. 73:24, NW.

1, 2. (a) Anto ray kaukolan a gawaen pian magmaliw a maapit ed si Jehova? (b) Antoy nagunggona tayo no aralen tayo ray walad Biblia ya inkiwas na saray totoo ed disiplina na Dios?

“MAONG ed siak so ondere ed abay na Dios. Inyan ko so panagmatalek ko ed Jehova a Dios.” (Sal. 73:28) Talagan baleg so talek na salmista ed Dios. Akin? Ta sanen anengneng ton singa maligen iray mauges a totoo, diad gapo et sikatoy naermenan a maong. Imbaga to: “Andi-kakanaan so impamasiansiak ed pusok a malinis tan say impanguras koy limak pian ipanengneng ya anggapoy kasalanan ko.” (Sal. 73:2, 3, 13, 21; NW) Balet, sanen sikatoy linmoob ed “santuaryo na Dios,” nipetek toy kanonotan to tan akapansiansian maapit ed si Jehova. (Sal. 73:16-18) Walay importantin naaralan na salmista ed sayan naeksperiensya to: Bilang sakey a lingkor nen Jehova, importante so pangawat tan pangiyaplikad simbawa pian magmaliw a maapit ed sikato.—Sal. 73:24.

2 Labay tayo met so magmaliw a maapit ed tua tan mabilay a Dios. Pian nagawaan tayo itan, kaukolan ya abuloyan tayoy simbawa odino disiplina nen Jehova a manmoldi ed sikatayo tan magmaliw itayon makapaliket ed sikato! Nensaman, mapangasin inikdan na Dios iray totoo tan nasyon na pankanawnawan awatey disiplina to. Insulat irayad Biblia “pian nibangat itayo” tan “bilang pasakbay ed sikatayo ya asabian na anggaan na saray sistema na mundo.” (Roma 15:4; 1 Cor. 10:11) No aralen tayon maong iratan, naamtaan tayoy personalidad nen Jehova tan no panon itayon nagunggonaan no manpamoldi tayod sikato.

 NO PANON YA UUSAREN NA DOMADAMILI SO AUTORIDAD TO

3. Diad Isaias 64:8 tan Jeremias 18:1-6, panon ya niyilustra so autoridad nen Jehova ed totoo? (Nengnengen so litrato ed pahina 24)

3 Pian iyilustra so autoridad nen Jehova ed saray totoo tan nasyon, oniay ibabaga na Isaias 64:8: “O Jehova, sika so Ama mi; sikami pitek kami, et sika so domadamili; et sikami ya amin so gawa na limam.” Say domadamili so akauley no anton pananginan so gawaen tod pitek. Aliwan say pitek so manpili no antoy labay ton pagmaliwan. Mipadpara, anggapoy kanepegan na too ya diktaan so Dios no panon to itayon moldien.—Basaen so Jeremias 18:1-6.

4. Kasin basta momoldien na Dios so totoo odino nasyon? Ipaliwawa.

4 Minoldi nen Jehova iray Israelita a singa gagawaen na domadamili ed pitek. Balet walay pidumaan nen Jehova. Say sakey ya domadamili et basta manggagawa na nanduruman klase na pananginan a sarag ton gawaen manlapud masa na pitek. Si Jehova ey, kasin basta momoldien to ray totoo odino nasyon, ya gagawaen toy arum a maong tan say arum et mauges? Say ebat na Biblia et andi. Inikdan nen Jehova so totoo na mabmablin regalo, sarag day manggawa na sarili dan desisyon. Agto uusaren so autoridad to pian piliten iray totoo ya ontulok ed sikato. Imbes, saray totoo so mandesisyon no manpamoldi irad si Jehova.—Basaen so Jeremias 18:7-10.

5. No aglabay na totoo so manpamoldi ed si Jehova, panon ton usaren so autoridad to?

5 Panon to no talagan aglabay na totoo so manpamoldi ed Sankatalonggaringan a Domadamili? Panon ton usaren so autoridad to? No nairapan so domadamili ya moldien so pitek ed labay ton pagmaliwan, sarag ton gawaen ya sananey a pananginan odino ibantak itan. Kaslakan a nagagawa iya lapud nalilingo so domadamili. Balet agbalot nalilingo so Domadamili tayo, si Jehova. (Deu. 32:4) No aglabay na sakey so manpamoldid sikato, kasalanan to la itan. Uusaren nen Jehova so autoridad to bilang domadamili depende ed ikiwas na momoldien to. Saramay matulok et magmaliw a mausa-usar ed sikato. Singa bilang, saray alanaan a Kristiano et “saray banga na panangasi” a minoldi ya “onkana ed kagalangan.” Saraman balet so agda labay so manpamoldi ed Dios, sikaray “banga na sanok a ginawan makanepegan ed kadederal.”—Roma 9:19-23.

6, 7. Antoy pandumaan na inkiwas di Arin David tan Arin Saul ed simbawa nen Jehova?

 6 Say sakey a paraan ya momoldien nen Jehova iray totoo et diad panamegley na simbawa o disiplina. Nanengneng tayo no panon ton uusaren so autoridad tod saray momoldien to diad impideneng tod inmunan duaran ari na Israel, si Saul tan David. Sanen akikalugoran si Arin David ed si Bat-sheba, inani toy mauges a resultay ginawa to tan alanor so arum. Anggano ari si David, sikatoy agkinonsenti nen Jehova tan dinisiplina to. Imbaki na Dios si propeta Natan pian ipasabid si David so ambelat ya mensahe. (2 Sam. 12:1-12) Panoy inkiwas nen David? Sikatoy nanermen a maong tan nagbabawi, kanian sikatoy kinasian na Dios.—Basaen so 2 Samuel 12:13.

 7 Duma balet si Arin Saul ya tinumbokan nen David ta agto inawat so simbawa. Walay ganggan ya inter nen Jehova ed si Saul panamegley nen propeta Samuel: Deralen so amin ya Amalekita tan ayayep da. Agtinulok nen Saul iyan ganggan na Dios. Agto pinatey so ari ya si Agag,  tan angibiig na ayayep. Akin? Ta labay ton idayew so sarili to. (1 Sam. 15:1-3, 7-9, 12) Kanian, imbaki na Sankatalonggaringan a Domadamili si Samuel pian simbawaey Saul. Balet imbes ya ontulok, pinaawet nen Saul so puso to tan agnanpamoldi ed si Jehova. Inkatunongan toy ginawa to. Imbaga to ya aliwan mauges so ginawa to lapud nayarin ibagat iramay ayayep, tan nileglemew toy simbawa nen Samuel. Inekal nen Jehova si Saul ya ari tan agto lan balot apapawil so maabig a relasyon tod Dios.—Basaen so 1 Samuel 15:13-15, 20-23.

Nileglemew tan ag-inawat nen Saul so simbawa. Agto labay so manpamoldi! (Nengnengen so parapo 7)

Nanermen a maong si David tan inawat toy simbawa. Sikatoy nanpamoldi ed Dios. Sika ey? (Nengnengen so parapo 6)

SAY DIOS ET AGMANANGIDUMADUMA

8. Antoy naaralan tayod inkiwas na nasyon na Israel ed panagmoldi nen Jehova?

8 Aliwa labat a saray indibidual so momoldien nen Jehova noagta pati saray nasyon. Nen 1513 B.C.E., akisipanan ed Dios iray Israelitan nibulos manlapud Ehipto. Say Israel so pinili ton nasyon tan walaan na pankanawnawan manpamoldi ed sikato. Balet, mauges so inkiwas da tan nandayew ni ra ingen ed saray palson dios na kakaabay dan nasyon. Aminpigan angibaki si Jehova na saray propeta pian manguman ira, balet ag-ira dinmengel. (Jer. 35:12-15) Lapud inkabenger da, sikaray dinisiplina nen Jehova. Singa say banga ya manepeg ed kadederal, say samploran tribu a panarian diad bandad norte et dineral na saray Asiryano tan say duaran tribu a panarian diad abalaten et dineral na Babilonia. Importantin leksion itan ed sikatayo natan! No manpamoldi  itayod si Jehova, maabig so pansumpalan tayo.

9, 10. Panon so inkiwas na saray taga Ninive ed pasakbay na Dios?

9 Inikdan met nen Jehova iray manaayam ed kabisera na Asirya a Ninive na pankanawnawan ondengel ed pasakbay to. Oniay ingganggan tod si Jonas: “Onalagey ka, onla ka ed Ninive, ed syudad a baleg, tan yakis mo so sumpa ed sikato; ta say karelmengan to sinmabi ed arap ko.” Talagan makanepegan a naderal so Ninive.—Jon. 1:1, 2; 3:1-4.

10 Balet, sanen inyabawag nen Jonas so mensahe kadederal, “saray totoo a taga Ninive sinisia ra so Dios; et inbawag da so panayunal, tan nankawes ira na magaspang ya abel manlapu ed kaatageyan angga ed kaabebaan.” Say ari “inmalagey ed trono to, tan inekal to so sokbong to, tan nankolibenben na magaspang ya abel, tan imyurong ed dapol.” Inawat na saray taga Ninive so panagmoldi nen Jehova tan nagbabawi ra. Kanian, ag-ira dineral nen Jehova.—Jon. 3:5-10.

11. Anton kualidad nen Jehova so anengneng tayod impideneng tod Israel tan Ninive?

11 Anggan pinilin nasyon nen Jehova so Israel, dinisiplina to ra. Saray taga Ninive balet, ag-ira akisipanan ed si Jehova. Ingen ta pinasakbayan tan kinasian to ra lapud nanpamoldi rad sikato. Malinlinew ed sayan duaran alimbawa a si Jehova a Dios tayo et “anggapo so iduduma to”!—Deu. 10:17.

SI JEHOVA ET MAKATUNONGAN TAN MAINOMAY YA ONADAPTA

12, 13. (a) Akin et uumanen na Dios so desisyon to no manpamoldid sikato iray totoo? (b) Antoy naaralan tayod impanguman nen Jehova ed desisyon to diad si Saul? diad Ninive?

12 Say mabulos a panmomoldi na Dios ed sikatayo et pakapatnagan a sikatoy makatunongan tan mainomay ya onadapta. Napaneknekan itan ed saray situasyon ya inuman nen Jehova so desisyon to lapu ed inkiwas na totoo. Singa bilang, ibabaga na Biblia ya ‘nagbabawian nen Jehova so impangipasen to ed si Saul ya ari.’ (1 Sam. 15:11) Tan sanen nagbabawi tan anguman iray taga Ninive, oniay ibabaga na Biblia: “Say Dios inbabawi to so mauges ya imbaga to nensaman a gawaen komon ed sikara; et agto ginawa.”—Jon. 3:10.

13 Say Hebreon salitan impatalos ya “inbabawi” et ontutukoy ed impanguman na kiwas odino gagala. Pinili nen Jehova si Saul ya ari, balet sanen agtinmulok, sikatoy inekal to. Ginawa iya nen Jehova aliwan lapud sikatoy alingo ed impamili tod si Saul, noagta lapud agnanmatoor tan agtinmulok si Saul. Duma balet iray taga Ninive, sanen nagbabawi ira inuman na Dios so desisyon to tan agto ra dineral. Talagan makapalikliket ya naamtaan a si Jehova, say Domadamili tayo et makatunongan tan mainomay ya onadapta, maabagey tan mapangasi, tan mabulos ton umaney desisyon to sano magbabawi iray nankasalanan!

AWATEY DISIPLINA NEN JEHOVA

14. (a) Panon itayon momoldien nen Jehova natan? (b) Panoy ikiwas tayod panmomoldi na Dios ed sikatayo?

14 Momoldien itayo nen Jehova natan panamegley na Salita to, say Biblia, tan say organisasyon to. (2 Tim. 3:16, 17) Kasin aawaten tayo ray simbawa odino disiplinan iiter to panamegley na saratan? Anggan abayag tayo lan abautismoan odino dakel so pribilehyo tayo, kaukolan ya naynay tayon tuloken so simbawa nen Jehova, ya manpamoldi ed sikato bilang saray banga ya onkana ed kagalangan.

15, 16. (a) Antoy nayarin nalikna na sakey sano naekal iray pribilehyo to? Mangiter na alimbawa. (b) Antoy makatulong pian nalabanan iray negatibon liknaan sano nadisiplina?

 15 Saray arum a disiplina et nayarin iiter panamegley na instruksion odino panametek. Balet no maminsan, nayarin sikatayoy nadisiplina lapud walay ginawa tayon aliwa. Bilang resulta, nayarin nabalang so pribilehyo tayo. Imanoey alimbawa na sakey ya elder a si Dennis. * Sikatoy abaat ed pribado lapud lingon desisyon to nipaakar ed negosyo. Antoy alikna nen Dennis sanen inyanunsio ed kongregasyon a sikatoy nakal ya elder? Inkuan to: “Talagan nanermenan koy lingok. Diad loob na 30 taon, dakel iray naawat kon pribilehyo. Nampayunir ak, nagmaliw ak ya Bethelite, aturo ak bilang ministeryal a lingkor, insan elder. Kakkapangiter ko met na sankaunaan ya paliwawak ed distriton kombension. Balet, aminpinsan ya naandi iratan. Nababaingan ak tan inisip kon agak la makanad organisasyon.”

16 Kaukolan nen Dennis so manguman tan ipetek so lingo to. Antoy akatulong ed sikaton labanay negatibo iran liknaan? Imbaga to: “Pinansiansiak so maabig ya espiritual a rotinak. Tan baleg a tulong so suporta na agagi tan panamaseseg a walad saray publikasyon tayo. Say artikulo ya ‘Kasin Dati et Manlilingkor Ka Diad Sakey a Pribilehyo? Sarag Mo Kasi Manlingkor Lamet?’ na Agosto 15, 2009 ya isyu na Say Panag-bantayan et singa personal a sulat ya ebat ed saray pikakasik. Say agusgustoan kon simbawan abasak et samay, ‘Legan ya anggapo ni ray kaaruman a responsabilidad mo ed kongregasyon, iteen moy imanom ed pamabiskeg na espiritualidad mo.’” Panon ya agunggonaan si Dennis ed disiplina? Kayari pigaran taon, inkuan to, “Benendisyonan ak lamet nen Jehova na pribilehyon magmaliw ya ministeryal a lingkor.”

17. Antoy nitulong na panagdispelosip ed sakey a nankasalanan? Mangiter na alimbawa.

17 Say panagdispelosip et sakey nin paraan na panagdisiplina nen Jehova. Protektaan na satan so kongregasyon manlapud mauges ya impluensya tan ontulong pian magbabawi so nankasalanan. (1 Cor. 5:6, 7, 11) Ngalngali 16 taon ya dispelo si Robert. Legan na satan, mapekder tan matoor ya inyaplika na atateng tan agagi to so simbawa na Salitay Dios ya agmiuulop ed saray managgaway kasalanan, anggan say pangibano labat. Natan et akapawil lay Robert tan onaaligwas lad espiritual. Sano tepetan no antoy amakiwas ed sikaton ompawil ed si Jehova tan ed totoo To kayari abayag a panaon, say ebat to et lapud katutulok na pamilya to. “No akiulop ed siak so pamilyak, anggan pian komustaen ak labat, seguro akontento ak lad satan tan agak la apakiwas ya ompawil ed Dios.”

18. Antoy gawaen tayo sano disiplinaen itayo na Sankatalonggaringan ya Domadamili?

18 Nayarin agtayo kaukolan so ontan a panagdisiplina. Balet kaukolan tayon isipen no antoy gawaen tayo sano disiplinaen itayo na Dios. Panoy ikiwas tayo? Magmaliw itayo kasin singa si David o Saul? Say Sankatalonggaringan ya Domadamili et Ama tayo. Tandaan ya “samay aaroen nen Jehova et ipepetek to, a singa gagawaen na sakey ya ama ed anak a papablien to.” Kanian, “agmo komon ipupulisay so disiplina nen Jehova, tan agmo bubusolen so panametek to.”—Uli. 3:11, 12, NW.

^ par. 15 Sinalatan so ngaran.