Onlad karga

Onlad saray karga

Sikayo ran Elder—Kasin Napabiskeg Yoy ‘Kinmapuy a Kamarerwa’?

Sikayo ran Elder—Kasin Napabiskeg Yoy ‘Kinmapuy a Kamarerwa’?

Medyo mannerbiyos si Angela, * sister a masulok lan 30 años. Aalagaren to ray elder. Anto kasi ibaga dad sikato? Tua ya nen imbebeneg et agmakakapiaral lapud nakekesawan ed sanagew a pangaasikaso tod saray maedad. Nilikud nid satan, panaaburidoan ton maong so mansasakit ya nanay to.

No sika so ombisitad si Angela, panon mon pabiskegen iyan ‘kinmapuy a kamarerwa’? (Jer. 31:25) Antoy gawaen mo pian magmaliw a makapabiskeg so pan-shepherding mo?

NONOTEN SO SITUASYON NA AGI

No maminsan, nakekesawan itayo lapud saray sekular a trabaho odino responsabilidad ed kongregasyon. Singa bilang, si propetan Daniel et “apunaw” odino kinmapuy sanen akaawat na pasingawey ya agto natalosan. (Dan. 8:27) Siopay tinmulong ed sikato? Imbaki na Dios si anghel Gabriel pian ikdan na pakatalos si Daniel, ipaseguro ya dinengel na Dios iray pikakasi to, tan ibagan sikatoy siansia nin “inad-aro.” (Dan. 9:21-23) Ag-abayag kayari na satan, walay imbaga na sananey ya anghel ya amabiskeg ed kinmapuy a propeta.—Dan. 10:19.

Antis ya ombisita, nonoten nin maong so situasyon na agi

Ontan met, antis ya ombisitad agi a nayarin kinmapuy odino adismaya, nonot mo nin maong so situasyon to. Anto ray problema to? Panon ya uupoten na saratan a  problema so biskeg to? Anto ray maabig ya kualidad to? “Say nenengnengen ko et saray maabig ya kualidad na agagik,” so inkuan nen Richard ya masulok lan 20 taon ya elder. Inyarum to: “No amtaen nin maong so situasyon da antis ya ombisita, mas mainomay so mangiter na panamaseseg ya dugarugad pankaukolan da.” No walay kaibam ya elder ya ombisita, agta maabig no pantongtongan yo nin dua so situasyon na agi?

GAWAEN A KOMPORTABLE SO TONGTONGAN

Aliwan mainomay parad sakey ya agi ya ibaga so nalilikna to. Alimbawa, nayarin nababaingan a mansalita so sakey sano bibisitaen na saray elder. Panon yon natulongan ya ibalikas so nalilikna to? Baleg so nitulong na makaaron imis tan makapaseseg iran balikas. Kaslakan ya onia so ibabaga nen Michael a masulok lan 40 taon ya elder sano ombibisita: “Anta yo, say sakey ed saray sankarakpan ya pribilehyo na elder et say ibisitad abung na saray agagi pian mas nakabat ira. Kanian talagan pitalaran ko yan ibisita mid sikayo natan.”

Diad gapo, sarag yoy manpikasi kaibay agin bibisitaen yo. Diad pikakasi nen apostol Pablo, sinalambit toy katooran, aro, tan panagsungdo na saray agagi to. (1 Tes. 1:2, 3) No salambiten yo ed pikakasi yo iray maabig ya kualidad na agi, niparaan yoy puso yo tan puso to parad makapaseseg ya tongtongan. Nayarin nainawaan met so agi ed pikakasi yo. Oniay inkuan na eksperiensyadon elder ya si Ray: “No maminsan, nalilingwanan tayo ray maabig ya nagagawaan tayo. Kanian no walay mangapresya ed saratan, ombibiskeg so kamarerwa tayo.”

MANGINABANG NA ESPIRITUAL A LANGKAP

Singa si Pablo, sarag yoy manginabang na “espiritual a langkap” diad pangusar  na Kasulatan, anggan panamegley na sakey a teksto labat. (Roma 1:11) Singa bilang, nayarin say pakalikna na sakey ya agin nadi-depress et anggapo lay kana to, singa say salmista ya inyaliling toy sarili tod amagaan ya “katat a puronggo [odino pananginan] ed asewek.” (Sal. 119:83, 176) Kayari yon ipaliwawan magano itan ya balikas, sarag yon ibagad sikato ya matalek kayon agto ni ‘alingwanan’ iray ganggan na Dios.

Ontan met, agta baleg so nitulong na samay ilustrasyon nipaakar ed abalang ya sinsilyon drakma ed sakey ya agin nagmaliw ya inaktibo odino kinmapuy ed espiritual? (Luc. 15:8-10) Samay nababalang ya sinsilyo et nayarin kabiangan na balibalin kulintas ya gawad amayamay ya sinsilyon pilak. No ipaliwawa yo itan ya ilustrasyon, nayarin natebek ton sikatoy importantin kabiangan na Kristianon kongregasyon. Kayari na satan, sarag yon idanet a sikatoy inad-aro nen Jehova bilang sakey ed saray karnero to.

Kaslakan lan labalabay na agagi ya ibalikas so naaralan dad Biblia. Kanian agyo susuloen so mansalita! Kayari yon ibasa so tekston onaplikad situasyon da, sarag yon ipaimano so manunan salita o balikas, insan pakomentoan ed sikara. Alimbawa, kayari yon basaey 2 Corinto 4:16, nayarin itepet yo, “Wala tay eksperiensya yon ‘pinasimbalo’ o pinabiskeg kayo nen Jehova?” Sayan paraan na pitongtong et nayarin manresultad ‘pampapasesegan.’—Roma 1:12.

Kaslakan lan labalabay na agagi ya ibalikas so naaralan dad Biblia

Posiblin napabiskeg yo met so sakey ya agi no mangisalaysay kayo na karakter ed Biblia ya miparad situasyon to. Nayarin naliliknan mismo na sakey ya agin nadi-depress so situasyon nen Hana o Epafrodito ya a-depress met nensaman balet ta siansian pinabli na Dios. (1 Sam. 1:9-11, 20; Fil. 2:25-30) Maabig sirin no mangisalaysay kayo na saray matukoy ya alimbawa ed Biblia no iyabuloy na panaon.

ITULTULOY YA IPANENGNENG SO PERSONAL YA INTERES

Kayari na ibisita yo, sarag yon itultuloy ya ipanengneng so personal ya interes ed saray agagi. (Gawa 15:36) Diad konklusyon na ibisita yo, nayarin iyeskedyul yoy miulop ed sikato diad panagpulong. Pian naamtaan na eksperiensyadon elder ya si Bernard no kasin inyaplika na agi so simbawa to, oniay itetepet to: “Kumusta ey, ayos la?” No ipanengneng yoy ontan ya personal ya interes, naamtaan yo no kasin kaukolan ni kaaruman a tulong.

Talagan kakkaukolan na saray agagi ya naliknan sikaray aasikasoen, tatalosan, tan aaroen. (1 Tes. 5:11) Kanian antis ya man-shepherding, nonoten nin maong so situasyon na agi, manpikasi ed si Jehova, tan mamili na matukoy a teksto. Diad ontan et makaromog kayoy salitan mamabiskeg ed ‘kinmapuy a kamarerwa!’

^ par. 2 Sinalatan so ngaran.