Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Siopa ray “lalaki ya anak na Dios” ya abitlad Genesis 6:2, 4 a nambilay antis na Delap?

Anto ray paneknek a say tutukoyen na saya et saray espiritun ananak na Dios?

Oniay nabasad Genesis 6:2: “Anengneng na saray lalaki ya anak na Dios so bibii ya anak na saray totoo a mararakep ira; et inala da ra ya asawa ra so amin ya apili ra.”

Diad Hebreon Kasulatan, saray balikas a “saray lalaki ya anak na Dios” tan “anak na Dios” et nabasad Genesis 6:2, 4; tan Job 1:6; 2:1; 38:7. Antoy ipapanengneng na sarayan teksto nipaakar ed saray “anak na Dios”?

Malinew a “saray lalaki ya anak na Dios” ya nabasad Job 1:6 et saray espiritun pinalsa ya nantitipon ed arap na Dios. Kaibad saraya si Satanas a ‘nanakar-akar diad dalin.’ (Job 1:7; 2:1, 2) Nabasa met ed Job 38:4-7 ya sarayan “anak na Dios” et ‘inmeyag lapu ed liket’ sanen ‘inggaton na Dios so panukong a bato’ na dalin. Seguradon anghel iraman ta agni apalsa so totoo ed saman.

Siopa sirin iray “lalaki ya anak na Dios” ya abitlad Genesis 6:2, 4? Base ed saray teksto ed akauna iran parapo, malinew ya ontutukoy iratan ed espiritun ananak na Dios ya linma diad dalin.

Parad arum et imposible ya nawalaay interes iray anghel ed seksual a relasyon. Imbaga nen Jesus diad Mateo 22:30 ya say piasawa tan seksual a relasyon et aliwan parad saray anghel. Balet, wala ray pankanawnawa ya pinagmaliw na saray anghel so inkasikara a too, angan tan inminum ni ra ingen kaibay totoo. (Gen. 18:1-8; 19:1-3) Kanian, no agawaan da iratan, aliwan imposible parad sikara so nawalaay seksual a relasyon ed saray bibii.

Wala ray paneknek ed Biblia ya ginawa itan na arum ya anghel. Diad Judas 6, 7, say kasalanan na lalaki ed Sodoma ya angunor ed agmanepeg ya usar na laman et nikomparad “saray anghel ya agnansiansia ed datin kipapasen da, a tinaynan da so manepeg ya ayaman da.” Saraman ya anghel tan saray lalakin taga Sodoma et parehon “alablabas a nanggawa na pilalawanan tan inunor day laman parad agmanepeg ya usar na satan.” Asalambit met ed 1 Pedro 3:19, 20 iray agmatulok ya anghel diad “panaon nen Noe.” (2 Ped. 2:4, 5) Kanian, say ag-intulok na saray anghel diad panaon nen Noe et nayarin ikomparad kasalanan na saray taga Sodoma tan Gomorra.

Duga sirin ya ibagan “saray lalaki ya anak na Dios” ya abitlad Genesis 6:2, 4 et saramay anghel ya pinagmaliw day inkasikara a totoo tan akilawanan ed saray bibii.

 Ibabaga na Biblia ya si Jesus et “nampulong ed saramay niprison espiritu.” (1 Ped. 3:19) Antoy labay ya ibaga na saya?

Imbaga nen apostol Pedro a sarayan espiritu et saramay “agtinmulok sanen impatnag na Dios so panag-anos to diad panaon nen Noe.” (1 Ped. 3:20) Malinew a say tutukoyen nen Pedro et saramay anghel ya akilad si Satanas a nanrebelde. Sinalambit met nen Judas iray anghel ya “agnansiansia ed datin kipapasen da, a tinaynan da so manepeg ya ayaman da,” tan sikaray “inggana [na Dios] ed andi-anggaan a pakabalor diad makapal a kabilungetan anggad nasabi so pakaukom da diad baleg ya agew.”—Jud. 6.

Akin et nibagan agtinmulok irayan espiritun pinalsa diad panaon nen Noe? Antis na Delap, sarayan mauges ya anghel et pinagmaliw day inkasikara a too—bengatlan agginetma na Dios parad sikara. (Gen. 6:2, 4) Niarum ni, say impiakdol na sarayan anghel ed bibii et agmanepeg. Ag-ira pinalsa na Dios pian nawalaay seksual a relasyon ed bibii. (Gen. 5:2) Sarayan mauges tan agmatulok ya anghel et deralen na Dios ed inggana ton panaon. Singa insulat nen Judas, natan et wala rad “makapal a kabilungetan”—espiritual ya inkipriso, a singa panangibaga.

Kapigan tan panon a pinulongan nen Jesus irayan “niprison espiritu”? Insulat nen Pedro ya agawa iya kayarin “binilay ed espiritu” si Jesus. (1 Ped. 3:18, 19) Imanoen met ya imbaga nen Pedro a si Jesus et “nampulong.” Say impangibaga nen Pedro et diad paraan ya agawa la itan. Sirin, say impanpulong nen Jesus et antis ya insulat nen Pedro so unonan sulat to. Kanian, posible ya inyabawag nen Jesus so manepeg a dusa na saray mauges ya anghel kayari inkioli to. Saman a panagpulong et agmangiiter na ilalo, noagta panangukom. (Jon. 1:1, 2) Nanmatoor si Jesus anggad patey insan apaoli, apaneknekan ton anggapon balot so pakayari na Diablo ed sikato tan walay kanepegan ton mangiyabawag na panangukom.—Juan 14:30; 16:8-11.

Diad arapen, baloren tan ibasileng nen Jesus si Satanas tan saray mauges ya anghel diad kaaralman. (Luc. 8:30, 31; Apo. 20:1-3) Antis na satan, sarayan agmatulok ya anghel et walad makapal ya espiritual a kabilungetan, tan seguradoy kaderal da.—Apo. 20:7-10.