SAY PANAG-BANTAYAN No. 4 2016 | Say Biblia—Akin et Nipreserba?

Diad apalabas iran siglo, aderal lawari Biblia tan say mensahe na satan lapud nanduruman rason. Akin et importante ya nipreserba itan?

MANUNAN ARTIKULO

Amtaen Iray Agawa

Anggapo lay arum ya libro ya angimpluensyad dakel ya totoo diad abayag lan panaon. Balet kasin napantiwalaan so Biblia?

MANUNAN ARTIKULO

Nipreserba Anggano Midederal so Angisulatan

Saray nansulat tan nankopya na Biblia et angusar na pergamino tan papiro. Panon ya nipreserba iratan ya datdaan ya sulsulat anggad natan?

MANUNAN ARTIKULO

Nipreserba Anggano Dakdakel so Onkokontra

Sinebelan na dakel ya politiko tan lider na relihyon iray totoo ya nawalaan, mankopya, odino mangipatalos ed Biblia. Balet anggapoy agawaan da.

MANUNAN ARTIKULO

Nipreserba Anggano Dakel so Malabay ya Umanen Itan

Wala ray totoon aliwan maalwar odino aliwan matua ya sinali dan umanen so mensahe na Biblia. Panon ya adiskobre iray ginawa ra tan naamper iratan?

MANUNAN ARTIKULO

No Akin ya Nipreserba so Biblia

Akin ya espisyal iyan libro?

Kasin Antam La?

Antoy nikaduma ed impantrato nen Jesus ed saray aketong? Antoy pangibabasian na saray Judion lider na relihyon no walay aabuloyan dan mandiborsyo?

Kasin Naandi ni Inkaruksa ed Mundo?

Wala ray atulongan ya umanen iray maruksan kagagawa ra. Say akatulong ed sikara et makatulong met ed arum.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Agak Sinmuko ya Anggad Alabanan Ko

Panon ya alabanan na sakey a laki so inkaadik tod pornograpiya tan awalaan na mareen ya nonot?

Ikompara so Papanisiaan Mo ed no Antoy Ibabangat na Biblia

Nilibon sekta o relihyon a Kristiano so mandurumaan ed saray doktrina tan papanisiaan da. Panon mon naamtaan no siopay mangibabangat na katuaan?

Antoy ibabaga na Biblia?

Kasin manguusar so Dios na relihyon pian natulongan so totoo ya onapit ed sikato?