Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy ibabaga na Biblia?

Antoy ibabaga na Biblia?

Kasin ginawa labat na too so relihyon?

WALA RAY MANISIA ya inimbento labat na too so relihyon; iisipen balet na arum ya uusaren na Dios so relihyon pian natulongan so totoo ya onapit ed sikato. Antoy papanisiaan mo ey?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Walay “relihyon a malinis tan aliwan marutak ed pakanengneng na Dios tan Ama tayo.” (Santiago 1:27, paimanod leksab) Say malinis odino tuan relihyon et nanlapud Dios.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?

  • Pian napaliket tayoy Dios, kaukolan ya akabase ed katuaan na Biblia so sakey a relihyon.—Juan 4:23, 24.

  • Say relihyon ya imbase labat ed ideya na too et anggapoy kakanaan to.—Marcos 7:7, 8.

Kaukolan kasin mimembro kad sakey a relihyon?

ANTOY EBAT MO?

  • On

  • Andi

  • Depende

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Nonoten tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway maabig iran kimey, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo.” (Hebreo 10:24, 25) On, labay na Dios ya mauksoy a mantitipon bilang grupo iray mandadayew ed sikato.

ANTO NI NAARALAN TAYOD BIBLIA?

  • Saray mandadayew ed Dios et nepeg ya nankakasakey irad papanisiaan da.—1 Corinto 1:10, 11.

  • Saray membro na relihyon ya mandadayew ed tuan Dios et aaroen day agagi rad interon mundo.—1 Pedro 2:17.