Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | SAY BIBLIA​—AKIN ET NIPRESERBA?

Amtaen Iray Agawa

Amtaen Iray Agawa

Diad amin ya libro ya mikonektad relihyon, anggapoy makapipara ed Biblia. Anggapo lay arum ya libro ya angimpluensyad dakel ya totoo diad abayag lan panaon. Balet, anggapo met lay arum ya libro ya inusisan maong tan kinuestion.

Singa bilang, iisipen na arum ya scholar ya say Biblia natan et arawdawi lad saramay orihinal ya sulsulat. Oniay imbaga na sakey ya propesor ya aaralen to ray relihyon: “Agtayo segurado no kasin susto so impangipasabi ed saramay orihinal ya sulsulat. Saray kopyan walad sikatayo natan et napnoy lingo, tan manlapud saramay orihinal et nilasus taon ni linmabas antis ya ginawa so dakel ed saratan, tan seguradon dakdakel lay pandumaan na saratan.”

Wala ni ray arum ya lapud relihyon da, ag-ira manisian susto so karga na saray Biblia natan. Singa bilang, si Faizal et imbangat na aliwan Kristianon pamilya to ya say Biblia et masanton libro balet parad sikara et nauman lay karga na satan. Imbaga to: “Kanian no walay mitongtong ed siak ya mikonektaan ed Biblia, agko itan panisiaan. Lalo la ta aliwa lan orihinal ya Biblia so walad sikara. Nauman la!”

Importante ni kasin amtaen no nauman odino andi so Biblia? Imanoen pa irayan tepet: Pantiwalaan mo kasi iray makapaliket ya promisa na Biblia no agka segurado ya wala iratan diad orihinal ya sulsulat? (Roma 15:4) No say Biblia natan et napnoy lingo lapud impankopya na totoo, tumboken mo kasi iray prinsipyo na satan no mandedesisyon ka parad trabaho, pamilya, odino panagdayew ed Dios?

Anggano anggapo la ra may orihinal ya sulsulat na Biblia, sarag tayon konsultaen iray datdaan lan kopya na saratan—pati saray nilibon manuskrito na Biblia. * Panon ya nipreserba iray manuskrito anggano midederal iray angisulatan, dakdakel so onkokontra, tan malabay ya umanen itan? Lapud nipreserba iratan, panon ya binmiskeg so tiwalam ya susto so Bibliam? Amtaen tayo ray ebat ed saratan diad onsusublay iran artikulo no panon ya nipreserba so Biblia.

^ par. 7 Saray manuskrito na Biblia et parte na Kasulatan ya manu-manon kinopya nensaman.