Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 3 2018 | Kasin Walay Malasakit ed Sika na Dios?

KASIN WALAY MALASAKIT ED SIKA NA DIOS?

No walay kalamidad odino maniirap tan ompapatey iray totoo, nayarin iisipen tayo no kasin nanenengneng itan na Dios odino kasin walay pibabali to. Ibabaga na Biblia:

“Ta saray mata nen Jehova et onnenengneng ed saray matunong, tan saray layag to et ondedengel ed masimoon a pikakasi ra, balet si Jehova et onsusumpad saramay manggagawa na mauges iran bengatla.”—1 Pedro 3:12.

Ipaliwawa na sayan isyu na Say Panag-bantayan no panon itayon tutulongan na Dios natan tan no panon ton ekalen so amin ya paniirap.

 

“Kawalaan na Dios?”

No wala ray trahedya, kasin itetepet mo, no kasin manmamalasakit so Dios ed sika?

Kasin Naiimano Ka na Dios?

Antoy prueba ya interesadon maong so Dios ed pankaabigan tayo?

Kasin Natatalosan Ka na Dios?

Say nikaduman kakabatan na Dios ed sikatayo tan saray genes tayo so mangipapaseguro ya talagan natatalosan to so amin ya detalye nipaakar ed sikatayo.

Kasin Walay Empatya na Dios?

Papaseguroan itayo na Biblia ya naiimano, natatalosan, tan walay pililikna na Dios ed sikatayo.

Paniirap—Kasin Dusa Itan na Dios?

Kasin uusaren na Dios so sakit odino trahedya pian dusaen iray totoo ed kasalanan da?

Siopay Panlalapuan na Paniirap Tayo?

Ipapaamta na Biblia so taloran manunan panlalapuan na paniirap na saray totoo.

Ekalen La na Dios so Amin ya Paniirap

Panon tayon naamtaan ya magano lan onkiwas so Dios pian panampoten so amin ya paniirap tan ag-inkahustisya?

Nagunggonaan Kad Panangiyansakit na Dios

Say Kasulatan et ontulong pian ombiskeg so pananisia tayo ed saray impromisa nen Jehova ya nagawad arapen.

Antoy Nalilikna na Dios ed Paniirap Mo?

Makatulong irayan bersikulo ed Biblia pian natalosan mo no antoy nalilikna na Dios ed paniirap mo.