Onlad karga

Onlad saray karga

“Kawalaan na Dios?”

“Kawalaan na Dios?”

“LANANG KON ITETEPET: KAWALAAN NA DIOS?”—Pope Benedict XVI, nen binmisita ed datin concentration camp ed Auschwitz, Poland.

NO WALA RAY TRAHEDYA, KASIN ITETEPET MO, ‘KAWALAAN NA DIOS?’ ODINO KASIN WALA LAY GRABEN AGAWAD BILAY MO YA NITEPET MO NO KASIN WALAY MALASAKIT ED SIKA NA DIOS?

Ompan aliknam met lay alikna nen Sheila, ya manaayam ed United States. Lapud sikatoy pinabaleg ed relihyoson pamilya, imbaga to: “Manlapu nen ugaw ak, manisia ak la ed Dios ta sikatoy nanggawa ed sikatayo. Pero agkon balot alikna ya maapit ak ed sikato. Amtak ya babantayan to ak, balet walad arawi. Agko nalilikna ya kabusol ak na Dios, balet agko met panisiaan ya inaro to ak.” Akin et manaalangan si Sheila? Imbaga to: “Nantutumbokan so trahedya ed pamilya mi, tan singa anggapon balot so tulong na Dios ed sikami.”

Singa si Sheila, nayarin manisia ka ya walay Makapanyarin-amin ya Dios. Balet, ompan manaalangan ka no talagan walay malasakit ed sika na Dios. Say matunong ya lakin si Job, ya manisia ed pakapanyari tan karunongan na Amalsa, et alikna to met itan. (Job 2:3; 9:4) Kayarin naeksperiensya nen Job so nantutumbokan ya trahedya—ya singa agla manunda—intepet tod Dios: “Akin et iyaamot moy lupam tan ipapasen mo ak a kabusol mo?”—Job 13:24.

Antoy ibabaga na Biblia? Kasin say Dios so panlalapuan na trahedya? Kasin walay prueba ya manmamalasakit so Dios ed amin ya totoo tan ed kada indibidual? Talaga kasin sarag ya amtaen na balang sakey ed sikatayo no naiimano to tayo, natatalosan to tayo, mililikna ed sikatayo, odino tutulongan to tayo ed saray problema tayo?

Diad onsublay iran artikulo, amtaen tayo no antoy naaralan tayo ed saray pinalsa nipaakar ed panangiyansakit na Dios ed sikatayo. (Roma 1:20) Insan tayo aralen no antoy ibabangat na Biblia nipaakar ed panangiyansakit na Dios. Legan ya mas ‘nakakabat mo’ so Dios panamegley na saray pinalsa to tan Salita to, mas nasegurom ya ‘iyaansakit to ka.’—1 Juan 2:3; 1 Pedro 5:7.