Onlad karga

Onlad saray karga

“Mas mabli kayo.”—MATEO 10:31

Kasin Naiimano Ka na Dios?

Kasin Naiimano Ka na Dios?

NO ANTOY NAARALAN TAYO ED SARAY PINALSA

Say unonan 60 minuto ed bilay na kapangiyanak ya ugaw kapaway tod eges nen ina to et importantin maong pian makapan-adjust. Akin? Lapud no nabembenan na ina so kapangiyanak ya anak to legan na sayan importantin panaon, ontulong itan ed ibaleg tan ibiskeg na anak to. *

Antoy rason no akin ya maaron aasikasoen na ina so kapangiyanak ya ugaw? Impaliwawa nen Professor Jeannette Crenshaw diad The Journal of Perinatal Education ya say atagey ya level na hormone ya oxytocin “so mamapakiwas ed ina kayari ton nananak ya aroen tan asikasoen so kapangiyanak ya anak to legan ton bebembenan, nenengnengen, tan papasusoen.” Legan na satan et wala ni sakey ya hormone ya ompapaway “ya lapud satan et panliliketan na ina so anak to” kanian mas labalabay ton nakaiba. Akin ya importante itan?

Say maapit ya relasyon na ina tan say anak to et denesinyo na maaron Amalsa, si Jehova a Dios. * Indayew nen Arin David so Dios lapud Sikato so angipaway ed sikato ‘ed eges nen ina to’ tan mamapaligen na liknaan to diad lakap nen ina to. Impikasi to: “Nipudir ak lad sika manlapud inkiyanak ko; wala ak nid eges nen inak et sika la so Dios ko.”—Salmo 22:9, 10.

ISIPEN PA: No denesinyo na Dios so ontan ya komplikadon proseso pian naseguro ya maaron asikasoen na ina so melag nin anak to tan iter to ray pankaukolan to, agta makatunongan met ya isipen ya interesado so Dios ed balang sakey ed sikatayo “lapud ananak itayo na Dios”?—Gawa 17:29.

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA NIPAAKAR ED MAARON PANANGASIKASO NA DIOS

Si Jesu-Kristo ya kabkabat ton maong so Amalsa et oniay imbaga to: “Agta say duaran anuyaw et manbili labat na sakey a sinsilyo? Ingen ta anggapo ed saratan so napelag ed dalin ya ag-amta na Ama yo. Tan anggan saray buek yo et abilang ya amin. Kanian agkayo natatakot; mas mabli kayo nen say dakel ya anuyaw.”—Mateo 10:29-31.

Pigpigara ed sikatayo so mangiimano ed saray angkelag ya manok tan agtayo ni ingen naiimano no sakey ed “saratan so napelag ed dalin.” Balet naiimano na Ama tayod tawen so kada sakey ed saratan! Tan saray manok—anggan dakdakel—et agbalot magmaliw a mas mabli nen say sakey a too. Kanian malinew so leksion: ‘Agka natatakot’ ta naiimano ka na Dios. Diad tua, sikatoy talagan interesado ed sika!

Interesadon maong so Dios ed pankaabigan tayo tan maaro to tayon babantayan

 Ipapaseguro na Kasulatan

  • “Saray mata nen Jehova et akanengneng ed amin a pasen, manbabantay ed saray mauges tan saray maong.”—PROVERBIO 15:3.

  • “Saray mata nen Jehova et onnenengneng ed saray matunong, tan saray layag to et ondedengel ed ikekerew day tulong.”—SALMO 34:15.

  • “Panliketan kon maong so matoor a panangarom, ta nanenengneng moy paniirap ko; amtam so pinasyan pakakagonigon ko.”—SALMO 31:7.

“PAKALIKNAK ET AGAK INARO NEN JEHOVA”

Kasin walay epekto ed bilay tayo no naamtaan tayo ya interesadon maong so Dios ed pankaabigan tayo tan maaro to tayon babantayan? On, talagan walay epekto na satan, ya singa imbaga nen Hannah, * ya taga England:

“Aminpigapiga ya pakaliknak et agak inaro nen Jehova tan agnaeebatan iray pikakasik. Inisip ko ya say rason et kulang so pananisiak. Pakaliknak et dudusaen odino ibabaliwala ak lapud aliwa ak ya importante. Pakaliknak et anggapoy pibabali na Dios.”

Balet natan, agla manaalangan si Hannah ya sikatoy aasikasoen tan aaroen nen Jehova. Akin ya anguman so nalilikna to? “Kalkalna iman ya anguman,” so imbaga to. “Atandaan ko so sakey ya paliwawan based Biblia dakel ya taon lay apalabas nipaakar ed dondon bagat nen Jesus ya balbaleg so epekto tod siak, tan akatulong itan pian naliknak ya talagan inaro ak nen Jehova. Tan no naeebatan iray pikakasik, agko napigilan so akis ko, ta naliliknak ya inaro ak manayan talaga nen Jehova. Ontan met, say panaral na Biblia tan iyatendi ed saray aral et akatulong ed siak pian mas nakabat koy Jehova, say personalidad to, tan no antoy nalilikna tod sikatayo. Natan et malinew lad siak ya tutulongan tan aaroen itayo nen Jehova tan labalabay to tayon asikasoen bilang indibidual.”

Say imbaga nen Hannah et makapaseseg. Balet panon mon naseguro ya natatalosan tan sankanonot na Dios so naliliknam? Naebatan iyan tepet ed onsublay ya artikulo.

^ par. 3 Saray arum ya ina a walaay postpartum depression et nayarin nairapan ya asinggeran so anak da. Balet, agda nepeg ya tetelen so sarili da. Base ed U.S. National Institute of Mental Health, say postpartum depression et “nayarin resulta na pisikal tan emosyonal iran rason . . . pero aliwan lapud walay ginawa odino agginawa na ina.” Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so artikulon “Pag-unawa sa Postpartum Depression diad Hunyo 8, 2003 ya isyu na Gumising!

^ par. 5 Jehova so ngaran na Dios ya nabasad Biblia.—Salmo 83:18.

^ par. 15 Sinalatan so arum a ngaran na totoon abitla ed sarayan artikulo.