Onlad karga

Onlad saray karga

Nagunggonaan Kad Panangiyansakit na Dios

Nagunggonaan Kad Panangiyansakit na Dios

Pinalsa na Dios so laman tayo ya walaan na makapakelkelaw ya abilidad ya onabig. No say laman tayo et asugatan, agargar, odino aturok, “onggapoy komplikadon proseso ed laman tayo ya mamaabig ed baleg o melag ya sugat.” (Johns Hopkins Medicine) Tampol ya walay gawaen na laman pian ontunda so pampaparala, onabig so sugat, tan ombiskeg so tissue na laman.

ISIPEN PA: No say Amalsa et denesinyo toy laman tayo ya sarag ton paabigen so sugat, agta makapanmatalek tayo ed promisa to ya tulongan to tayon onabig no asakitan tayo lapud saray naeksperiensya tayo? “Papaabigen to iramay asakitan so puso ra,” so insulat na salmista. “Bebedberan to iray sugat da.” (Salmo 147:3) Balet no makakalikna kay graben ermen odino gonigon lapud saray naeksperiensyam, panon kan makaseguro ya bedberan nen Jehova iray sugat mo​—natan tan diad arapen?

NO ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA NIPAAKAR ED PANANGARO NA DIOS

Impromisa na Dios: “Agka ontatakot, ta wala ak ed sika. Agka ompapaga, ta siak so Dios mo. Pabiskegen ta ka, on, tulongan ta ka.” (Isaias 41:10) No say sakey ya too et amta ton walay panangiyansakit nen Jehova ed sikato, mareen so nonot to tan walay biskeg ton arapen iray nanduruman subok. Tinukoy nen apostol Pablo iyan deen na nonot ya “kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos.” Inyarum nen apostol Pablo: “Walay biskeg kon arapen so amin a bengatla lapud samay mangiiter ed siak na pakayari.”​—Filipos 4:4-7, 9, 13.

Say Kasulatan et ontulong pian ombiskeg so pananisia tayo ed saray impromisa nen Jehova ya nagawad saray totoo diad arapen. Singa bilang, ibabaga na Apocalipsis 21:4, 5 no antoy gawaen to tan no akin ya makapanmatalek tayon gawaen to itan:

  • “Punasen to so amin a lua” ed kamataan na saray totoo. Ekalen nen Jehova so amin ya paniirap tan kapagaan tayo, anggano parad arum et baliwala iratan.

  • “Samay akayurong ed trono” diad tawen, say Makapanyarin-amin ya Ari na saray pinalsa et usaren toy pakapanyari tan autoridad to pian patundaen so paniirap tan iter toy amin ya kaukolan tayon tulong.

  • Gagarantiyaan nen Jehova ya saray promisa to et “napanmatalkan tan tua.” Diad saya et nalalanor so reputasyon to bilang tuan Dios kanian segurado ya sumpalen to ray promisa to.

Ipapanengneng na pisikal ya uniberso tan say Biblia so personalidad tan kualidad na Ama tayo ed tawen. Diad saray pinalsa et napatnagan so imbitasyon na Dios ya kabaten tayo bilang maapit ya kaaro, pero diad Biblia et imbaga ton mismo itan ya imbitasyon: “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.” (Santiago 4:8) Oniay ibabaga na Gawa 17:27: “Sikatoy ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.”

“‘Punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.’ Tan inkuan na samay akayurong ed trono: ‘Gagawaen kon balo so amin a bengatla.’ Inkuan to ni: ‘Isulat mo, ta sarayan salita et napanmatalkan tan tua.’”​—Apocalipsis 21:4, 5.

Legan mon kakabaten so Dios, mas nakombinse ka ya ‘iyaansakit to ka.’ (1 Pedro 5:7) Anto ray nitulong ed sika na ontan ya panagmatalek ed si Jehova?

Imanoen so agawad si Toru ya taga Japan. Sikatoy pinabaleg na Kristianon nanay to, balet nagmaliw ya membro na bayolentin grupo na yakuza, amay tatawagen ya Japanese Mafia. Inkuan to: “Iisipen ko ya kabusol ak na Dios, tan say pakaliknak, saramay ompapatey ya maapit ed siak, lalo la ray inar-arok, et dusa ed siak.” Inamin nen Toru ya lapud sayan mauge-uges ya kaliberliber tan panagnonot, sikatoy nagmaliw ya “andiay panangasi tan pakalikna.” Oniay anonotan ton ambisyon to, “Say labay ko, ompatey ak ya ugaw ni kayarik ya mamatey na mas sikat nen siak pian onsikat so ngaran ko.”

Balet nen si Toru tan say asawa ton si Hannah et nanaral iray Biblia, nanggawa si Toru na baleg ya pananguman  ed bilay to tan ed panmoria to. “Anengneng kon mismo so impanguman nen asawak,” so kuan nen Hannah. Natan et oniay matalek ya ibabaga nen Toru: “Walay Dios ya talagan manmamalasakit ed kada sakey ed sikatayo. Agto labay ya walay siopaman ya ompatey, tan mabulos ton peperdonaen iramay tuan magbabawi ed saray kasalanan da. Dedengelen to ray bengatlan agtayo nibaga ed arum tan agnatalosan na arum. Diad magano lan arapen, ekalen nen Jehova so amin ya problema, paniirap, tan paneermen. Natan ni labat, tutulongan to tayo la diad ag-iilaloan iran paraan. Inar-aro to tayo tan tutulongan to tayo no nipaabeba tayo.”​—Salmo 136:23.

Singa ipapanengneng na eksperiensya nen Toru, say pakaamta ya sarag na Dios tan magano to lan ekalen so amin ya trahedya tan punasen to so amin ya lua et aglabat mangiiter ed sikatayo na seguradon ilalo ed arapen noagta ontutulong met ed sikatayon nawalaan na maliket a bilay natan. On, anggano wala tayod mundon grabe so paniirap, nagunggonaan ka ed maaron panangiyansakit na Dios.