Onlad karga

Onlad saray karga

ONLIING! No. 2 2017 | Antoy Walad Benegan na Misteryoson Nagagawa?

Uso natan iray palabas ed TV tan pelikula ya saray bida et walay pakapanyari da—singa saray manag-magic, manananem, tan bampira.

Antoy nibagam ey? Anggapo kasi uges na pambantay ed saratan odino mapeligro?

Nabasa ed sayan isyu na Onliing! no akin ya labalabay na totoo iratan tan no anton talagay walad benegan na saratan.

 

MANUNAN ARTIKULO

Naiingganyo ed Misteryoson Nagagawa!

Manag-magic, manananem, bampira, asapian na demonyo, tan anyani—pigara labat irayan karakter ya labalabay na totoo. Antoy epekto na saraya?

MANUNAN ARTIKULO

Antoy Ibabangat na Biblia Tungkol ed Espiritismo?

Anggano dakel so agmasyadon manisia ed espiritismo tan ed saray misteryoson nagagawa, papasakbayan itayo balet na Biblia. Antoy ibabaga na Biblia tungkol ed saya, tan akin?

WALA KASI NANDESINYO?

Say Teknik na Bubuyog no Ondapo

Antoy teknik da no ondadapo ya makatulong diad panggawa na makatikyab iran robot?

TULONG PARAD PAMILYA

No Ompatey so Ateng

Makapaermen a maong so ipatey na sakey ya ateng. Antoy makatulong ed saray kabataan ya nasarag so nanduruman emosyon da?

No Maneermen Iray Ugugaw

Panon ya akatulong so Biblia ed taloran kabataan pian nasarag day impatey na sakey a kapamilya da?

LUGAR TAN TOTOO

Ombisita Tayod Spain

Say Spain et sakey a bansa ya nandurumay itsura na lugar tan nandurumay klase na totoo ditan. Say Spain so bansan sankarakelan so ipro-produce ton sakey ed saray kabkabat ya oil ed interon mundo.

SAY EBAT NA BIBLIA

Krus

Ipapasen na dakel so krus bilang simbolo na Kristianismo. Kasin inatey si Jesus ed krus? Kasin inusar na saray disipulo nen Jesus so krus pian dayewen so Dios?

Labay Mon Natalosan so Biblia?

Amtaen no antoy kaukolan mo tan agmo kaukolan pian natalosan moy mensahe na saya.

Arum nin Walad Online

Antoy Gawaen Ko no Walay Agawan Makapaermen Diad Pamilya Mi?

Inistorya na saray kabataan no antoy akatulong ed sikaran nasarag iray makapaermen ya agawad pamilya da.

Tua Kasi Iray Demonyo?

Siopa ray demonyo? Iner so nanlapuan da?