Onlad karga

Onlad saray karga

Blue-and-yellow macaw. Karukey: 33 pulgada (85 cm)

Say Marakdakep ya Macaw

Say Marakdakep ya Macaw

MARARAKEP ya kolor so nanengneng ed tagey na katakelan no ontitikyab la ray dakdakel ya manok! Pambiliban itan na saray explorer a taga Europa ya linmad Central tan South America nen magano lan manampot so koma 15 siglo. Say anengneng da et saray macaw, parrot ya andukey so ikol, ya walad medyo ampetang iran lugar diman. Ag-abayag et nanengneng lad mapa na saraman ya lugar iray litrato na sarayan mararakep ya manok bilang simbolo na aromog dan paraiso.

Parehon makolor so laki tan biin macaw, mataltalag itan ed saray makolor ya manok. Saray macaw et matatalinon manok tan labalabay day manuulop, maingal tan makatelek ira. No kabkabuasan, manga 30 macaw so saniiban ontataynan ed ayaman da pian mananap na saray kanen dan bukel, prutas, tan arum ni. Mabetbet ya uusaren na parrot so kuko to no mangala na kanen to, insan to toktoken iratan panamegley na angkakabaleg tan pakurban tupek to. Sarasarag dan ubakan iray nut anggano anawet! Kayari dan mangan, onla rad saray kelas odino gilig na ilog pian mantoktok na pitek, ya makatulong pian naekal iray samal ed kinan da tan makala ra na nakaukolan dan mineral.

“Ginawa [na Dios] so balang bengatla a marakep ed panaon to.”Eclesiastes 3:11.

Kaslakan et sakey labat so kaparis da ed interon bilay da, tan mantutulongan iran mangasikaso  na saray sibong da. Say panuubongan na nanduruman klase na macaw et diad saray abot ed kiew tan gilig na ilog, diad saray pungol, odino diad saray abot tan letak ed kelas, ya ditan et nanengneng iray mankaparis ya lilinisan day sakey tan sakey. Anggano anem bulan la ray sibong da tan angkakabaleg la ra, agni ra onsian ed saray ateng da anggad taloy taon. Saray bulos ya macaw et makapambilay na 30 anggad 40 taon, balet saramay akakulong et nasasabi day masulok ya 60 taon. Walay manga 18 klase na macaw, kaiba iray walad litrato.

Green-winged macaw, tatawagen met ya red-and-green macaw. Karukey: anggad 37 pulgada (95 cm)

Scarlet macaw. Karukey: 33 pulgada (85 cm)

Hyacinth macaw. Karukey: anggad 39 pulgada (100 cm). Say sankabalegan ed amin ya parrot, a nayarin manbelat na manga 1.3 kilo