Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Kapagaan

Kapagaan

Say kapagaan et nayarin makatulong odino mamasakit. Ontulong ed sikatayo so Biblia pian natalosan itan ya pareho.

Kasin normal labat so manpaga?

SAY TUAN NAGAGAWA

Kaibad kapagaan so agmareen ya liknaan, pannerbiyos, odino panaburido. Lapud manbibilay tayod mundo ya anggapoy segurado, nayarin makaliknay sobran kapagaan so anggan siopad sikatayo.

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Insulat nen Arin David: “Anggad kapigan so panaburidok, tan panermen na pusok ed kada agew?” (Salmo 13:2, NW) Antoy tinmulong ed si David? Diad pikakasi et imbalikas to ed Dios so walad puso to, tan nanmatalek ya maong ed agmanguuman a panangaro na Dios. (Salmo 13:5; 62:8) Diad tua et ibabaga ed sikatayo na Dios ya ipaawit tayod sikato iray problema tayo. “Ipaawit yo [ed Dios] so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo,” kuan na 1 Pedro 5:7.

Say panggawa na maong ed saray inarod bilay et makatulong pian agtayo masyadon mapaga ed sikara

Balet, walan walay nagawaan tayo pian ag-itayo masyadon manpaga. Alimbawa, nen si apostol Pablo et akaliknay ‘kapagaan ed amin a kongregasyon,’ ginawa toy anggaan na nayarian ton pabiskegen ira. (2 Corinto 11:28) Kanian say kapagaan to et akatulong, ta amakiwas itan ed sikato ya tulongan so arum. Sarag tayo met a gawaen itan. Balet no anggapoy pibabali tayod arum, ipapatnag tayo ya anggapoy malasakit tayod sikara.Uliran 17:17.

“Ipatnag so panangiyansakit ed arum, tan aliwan say pankaabigan yo labat so nonoten yo.Filipos 2:4.

 Antoy nayarin gawaen mo no masyado kan mapaga?

SAY TUAN NAGAGAWA

Nayarin pampapagaan na totoo iray apalabas ya kasalanan da, say arapen da, odino kuarta. *

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Pampaga ed apalabas iran kasalanan: Antis ya nagmaliw ya Kristiano so arum nen inmunan siglo, sikaray managbuanges, managkatkat, manggagawa na seksual ya imoralidad, tan matatakew. (1 Corinto 6:9-11) Imbes ya pawilpawilen dan isipen iray apalabas da, inuman day kabibilay da tan nanmatalek ira ed panangasi na Dios, ya maliket ton ipapatnag. “Wala so panamerdona ed sika [Dios], pian sika so takotan,” kuan na Salmo 130:4.

Panaburido ed nagawad arapen: “Agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew,” kuan nen Jesu-Kristo, “ta wala ni ray kapagaan ed ontumbok ya agew.” (Mateo 6:25, 34) Antoy labay ton ibaga? Say isipen labat et saray problema natan. Agla aaruman iratan diad panisip ed saray problemad arapen, ompan ag-itayo laingen makapannonot na duga tan bastabasta tayon mandesisyon. Tandaan met ya dakel ya pampapagaan tayo so agmet lanlamang nagagawa.

Panaburido ed kuarta: Oniay impikasi na sakey a marunong ya laki: “Agmo pa iyaabuloy ya onyaman ak odino onirap so bilay ko.” (Probirbio 30:8, Maung a Balita) Imbes, kinerew ton magmaliw ya kontento, a makapaliket itan ed Dios. Oniay nabasa tayo ed Hebreos 13:5: “Agkomon napatnagan ed panagbilay yo so panangaro ed kuarta, tan mankontento kayo ed saray bengatlan walad sikayo. Ta inkuan na Dios: ‘Agta kan balot taynanan tan agta kan balot paulyanan.’” Aliwan singa say kuarta a nayari odino talagan anggapoy nagawaan to, say Dios et agton balot paulyan iramay manmamatalek ed sikato tan manbibilay ya simpli.

“Agko nin balot anengneng a say matunong et apaulyan, nisay saray bini [o ananak] to mipabpayabol na nakan.”Salmo 37:25.

Onsabi kasi panaon ya agtayo la manpaga?

NO ANTOY IBABAGA NA TOTOO

“Wala tayo lad panaon ya napnoy kapagaan,” so imbaga na journalist ya si Harriet Green diad 2008 ya artikulo ed The Guardian. Nen 2014, insulat nen Patrick O’Connor diad The Wall Street Journal ya “saray Amerikano et mas mapagpaga la natan.”

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Say kapagaan napaandi toy liket mo, balet saray marakep a salita paliketen da ka.” (Probirbio 12:25, Maung a Balita) Say talagan “marakep a salita” et say maong a balita na Panarian na Dios. (Mateo 24:14) Say Panarian, a gobierno na Dios, et magano to lan gawaen so agtayon balot sarag ya gawaen a bukor—paandien toy amin lan kapagaan diad pangekal ed saray manunan sengegan na satan, kaibay sakit tan ipapatey! “Punasen [na Dios] so amin a lua ed kamataan [tayo], tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot. Saray datin bengatla et linmabas la.”Apocalipsis 21:4.

“Say Dios a mangiiter na ilalo et panoen to kayo komon na gayaga tan deen diad panamegley na pananisia yo ed sikato.”Roma 15:13.

^ par. 10 Maabig no saray totoon grabe lay panagpaga da et onkonsulta ed doktor. Say Onliing! et agmangirerekomenda na dinanman ya paraan na panagtambal.