No Panon a Mansiansia ed Panangaro na Dios

Say Biblia et nankarga na saray prinsipyo tan ibabangat na satan iray estandarte ed moral ya ontulong ed sikatayon mansiansia ed panangaro na Dios.

Sulat na Mananguley ya Ulop

Papasesegen na Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova so amin ya mangaaro ed si Jehova a Dios ya aralen no panon ya iyaplika so katuaan ya walad Salita to, say Biblia.

KAPITULO 1

Mansiansia ed Andi-anggaan so Panangaro na Dios

Kaukolan so sagpot pian mansiansian maapit tan malet so pikakaaro tayod Dios. Panon tayon nagawaan itan?

KAPITULO 2

Malinis a Konsiensia ed Arap na Dios

Kada sakey ed sikatayo et inikdan na Dios na konsiensia ya mangigiya no antoy gawaen tayo ed bilay tayo.

KAPITULO 3

Mikaaro ed Saray Inaro Day Dios

Nayarin maong o mauges so impluensya ed sikatayo na saray kakaaro tayo. Panon itayon natulongan na saray prinsipyo na Biblia no manpipili tayoy pikaaroan tayo?

KAPITULO 4

Akin ya Respetoen Tayo Iray Walaan na Autoridad?

Wala ray maabig ya rason no akin ya respetoen tayoy autoridad diad pamilya, diad kongregasyon, tan diad komunidad.

KAPITULO 5

No Panon so Mansiansia ya Agkabiangan na Mundo

Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to, “Agkayo kabiangay mundo.” Anto itan ya “mundo,” tan akin ya nepeg a mansiansian agkabiangan na satan iray Kristiano?

KAPITULO 6

No Panon so Pampili na Panagligliwaan

Say panagligliwaan ed sayan mundo et singa prutas ya walay partin limpio tan wala met so partin abulok. Antoy ontulong ed sikatayon pilien so maabig tan paliisan so mauges?

KAPITULO 7

Kasin Aaligen Moy Panamabli na Dios ed Bilay?

Anto ran prinsipyo na Biblia so ontulong ed sikatayo ya mandesisyon na duga nipaakar ed bilay tan dala?

KAPITULO 8

Labay nen Jehova ya Malinis Iray Totoo To

Say estandarte na Dios ed kalinisan et aliwa labat ya nipaakar ed kalinisan ed laman, kawes, tan abung tayo. Kaibad satan so panagdayew, kondukta, tan anggan say kanonotan tayo.

KAPITULO 9

“Ibatikan Yoy Seksual ya Imoralidad!”

Anto so seksual ya imoralidad, tan panon tayon nibatikan itan?

KAPITULO 10

Panangasawa—Regalo na Dios

Anto ray gunggona na piasawa? Panon mon napilin maong so piasawaan mo? Antoy makatulong pian mansiansian legay bilay so panamaley?

KAPITULO 11

Kayari na Kasal

Walan walay onlesan problema na amin ya sanasawa. Balet anggan saray sanasawa ya walaan na seryoso iran problema et sarag dan paeleten so panamaley da.

KAPITULO 12

Mansalita na “Makapabiskeg”

Baleg so nagawaan na saray salita balet nayarin makaderal met iratan. Kanian ibabangat itayo nen Jehova no panon so dugan pangusar ed satan ya regalo.

KAPITULO 13

Kasin Amin ya Selebrasyon et Makapaliket ed Dios?

Saray selebrasyon tan holiday et importantin kabiangan na bilay na totoo. Antoy makatulong pian natalosan tayo no antoy nalilikna nen Jehova ed saratan?

KAPITULO 14

Magmaliw a Matua ed Amin a Bengatla

Amtaen so apatiran aspekto na bilay ya nayarin aliwan mainomay so pagmaliw a matua tan no anto ray gunggona no matua itayo anggano mairap.

KAPITULO 15

Panliketan Moy Kimey Mo

Labay na Amalsa ya naliketan tayo ed saray gagawaen tayo. Kanian, antoy makatulong pian mas maliket tayo ed trabaho tayo? Tan anto ran trabaho so nepeg a paliisan na saray Kristiano?

KAPITULO 16

Sumpaen so Diablo

Manbibilay itayo ed mundon kokontrolen nen Satanas. Panon itayon mansiansian maapit ed Dios tan naprotektaan so sarili tayo ed si Satanas a Diablo?

KAPITULO 17

Mansiansia ed Panangaro na Dios

Pinaseseg na sakey ya nansulat ed Biblia iray Kristiano: “Pabiskeg yoy masanton pananisia yo.” Panon mon nagawaan itan?

Kaaruman ya Impormasyon

Say kabaliksan na saray salita tan grupo na salita ya nabasa ed No Panon a Mansiansia ed Panangaro na Dios.