Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 13

Kasin Amin ya Selebrasyon et Makapaliket ed Dios?

Kasin Amin ya Selebrasyon et Makapaliket ed Dios?

“Itultuloy yon seguroen no antoy makapaliket ed Katawan.”​—EFESO 5:10.

1. Antoy nepeg tayon gawaen pian naseguro tayon naliketan si Jehova ed panagdayew tayo, tan akin?

ONIAY imbaga nen Jesus: “Saray mandadayew ed Ama et mandayew ed sikato diad espiritu tan katuaan, ta diad tua et ontan iray aanapen na Ama a mandayew ed sikato.” (Juan 4:23; 6:44) Kada sakey et nepeg ton ‘itultuloy a seguroen no antoy makapaliket ed Katawan.’ (Efeso 5:10) Aliwan lanang ya mainomay ya gawaen itan. Papalikdoen itayo nen Satanas pian makagawa itayo na mamaermen ed si Jehova.​—Apocalipsis 12:9.

2. Ipaliwawa no antoy agawa diad asingger ed Palandey Sinai.

2 Panon itayon papalikdoen nen Satanas? Say sakey ya gagawaen to et buburagasen toy isip tayo pian agtayo napambiigan so duga tan aliwa. Imanoen no antoy agawa ed nasyon na Israel nen nankampo irad asingger ed Palandey Sinai. Tinmatdang si Moises ed palandey, tan nanalagar iray totoo ed ipawil to diad kampo. Balet ag-abayag, agla ra akaanos ya manalagar tan kinerew da ed si Aaron ya igawaan to ray dios. Kanian sikatoy nanggaway balitok ya estatua na kilaw a baka. Insan nampiesta iray totoo. Sinmayaw irad paliber na estatua tan dinakmomoan da. Inisip da ya si Jehova so dadayewen da legan iran ondadakmomo ed samay estatua. Balet anggano inisip da ya satan ya okasyon et  “piesta parad si Jehova,” aliwa nin siansia itan. Parad si Jehova et panag-idolatriya itan, kanian dakel ed sikara so inatey. (Exodo 32:1-6, 10, 28) Antoy naaralan tayod saya? Agmo papalikdoen so sarilim. ‘Agmo didiwiten iray marutak,’ tan paibangat kad si Jehova no antoy duga tan no antoy aliwa.​—Isaias 52:11; Ezequiel 44:23; Galacia 5:9.

3, 4. Akin et maabig no amtaen tayoy nanlapuan na dakel ya popular ya selebrasyon?

3 Nen wadiad dalin si Jesus, impasal to ray apostol to ya magmaliw ya alimbawa ed malinis ya panagdayew. Kayari impatey to, intuloy na saray apostol ya ibangat iray prinsipyo nen Jehova ed saray balon disipulo. Balet nen inatey la ray apostol, wala ray palson managbangat ya inloob dad kongregasyon iray aliwan ideya tan saray paganon kustombre tan selebrasyon. Sinalatan da ni ingen so tawag ed saratan ya paganon selebrasyon pian magmaliw ya singa Kristiano. (2 Tesalonica 2:7, 10; 2 Juan 6, 7) Dakel ed saratan ya selebrasyon so popular ni anggad natan, tan siansia nin onsusuporta ed palson bangat, tan anggan say demonismo ni ingen. *​—Apocalipsis 18:2-4, 23.

4 Diad interon mundo natan, saray selebrasyon tan holiday et importantin kabiangan na bilay na totoo. Balet legan ya tuloytuloy mon nanaaralan no antoy panmoria nen Jehova, ompan nanengneng mo ya kaukolan mon umanen so panmoriam ed arum ya selebrasyon. Nayarin aliwan mainomay a gawaen itan, balet makaseguro ka ya tulongan ka nen Jehova. Pantongtongan tayo so nanlapuan na arum ed saray popular ya selebrasyon  pian natalosan tayo no antoy nalilikna nen Jehova ed saratan.

PANON YA GINMAPO SO KRISMAS?

5. Antoy ebidensya ya ag-inyanak si Jesus ed Disyembre 25?

5 Diad dakel a bansa, seselebraan so Krismas kada Disyembre 25 lapud iisipen na totoo ya atan so petsa na inkiyanak nen Jesus. Anggapoy ibabaga na Biblia ya eksakton agew odino bulan na inkiyanak nen Jesus, balet ibabaga na satan no antoy panaon ed saman. Insulat nen Lucas ya nen inyanak si Jesus diad Betlehem, “wala ray managpastol a manaayam ed kaumaan” ya mangaasikaso ed saray pulok da. (Lucas 2:8-11) No Disyembre et ambetel, mauran, tan mani-snow diad Betlehem, kanian imposiblin walad kaumaan no labi iray managpastol pian bantayan so pulok da. Antoy naaralan tayod saya? Nen inyanak si Jesus et aliwan ambetebetel so panaon, kanian aliwa sirin ya Disyembre. Parehon ipapanengneng na Biblia tan na saray ebidensya ed history ya sikatoy inyanak ed bulan ya ompetek ed tatawagen tayo natan ya Setyembre tan Oktubre.

6, 7. (a) Panon ya ginmapo iray dakel a kustombre no Krismas? (b) Antoy nepeg ya rason tayo no mangiiter tayoy regalo?

6 Panon sirin ya ginmapo so Krismas? Nanlapu itan ed pagano iran piesta, singa say Romanon piesta ya Saturnalia, sakey a selebrasyon parad si Saturn ya dios na panagdalus. Ibabaga na The Encyclopedia Americana: “Say Saturnalia, a piesta na saray Romano ya seselebraan ed kapegleyan na Disyembre, so angiyaligan ed dakel ya kustombre na panliliket legan na Krismas. Alimbawa, inalig ed satan ya selebrasyon iray engranden panangan, paniiteran na regalo, tan panselsel na saray kandila.” Ontan met, seselebraan no Disyembre  25 so birthday nen Mithra, say dios ya agew na saray Persiano.

7 Balet karaklan ed saray totoon manseselebra na Krismas natan et agda iisipen iray paganon nanlapuan na satan. Basta tatalaranan day Krismas ta panaon itan ya nakaiba iray kapamilya da, dakel so panangan, tan maniiteran iray regalo. Siempre, inaro tayo ray kapamilya tan kakaaro tayo, tan labay nen Jehova ya maniiteran iray lingkor to. Ibabaga na 2 Corinto 9:7 ya “aaroen na Dios so maliket a mangiiter.” Aglabay nen Jehova ya say  pangiter tayo labat et no wala ray espisyal ya okasyon. Labalabay na saray totoo nen Jehova so maniiteran na regalo tan nakaiba iray kakaaro tan kapamilya da diad anggan anton panaon, tan ag-ira manaalagar na kasalat. Mangiiter ira lapud panangaro.​—Lucas 14:12-14.

No amta tayoy nanlapuan na saray selebrasyon, amta tayo no anto ray paliisan tayo

8. Kasin say impanregalo na saray astrologo ed si Jesus et sanen sikatoy kapkapangiyanak ni labat? Ipaliwawa.

8 Pian suportaan so ideya na paniiteran na regalo no Krismas, ibabaga na dakel a totoo ya walay taloran ari odino mago ya angiter na regalo ed kapkapangiyanak nin Jesus ya walad atotong. Tua ya walay grupo na lalaki ya binmisita tan angiter na regalo ed si Jesus. Diad panaon na Biblia, apasalan so pangiter na regalo ed sakey ya importantin too. (1 Arari 10:1, 2, 10, 13) Balet kasin antam ya ibabaga na Biblia ya astrologo iraman a lalaki, totoon manma-magic tan agmandadayew ed si Jehova? Sakey ni, agda binisita si Jesus sanen sikatoy kapkapangiyanak ni ed atotong. Sikatoy binisita da sanen sikatoy “ugaw” la ya manaayam ed abung.​—Mateo 2:1, 2, 11.

ANTOY IBABAGA NA BIBLIA NIPAAKAR ED BIRTHDAY?

9. Anto ran selebrasyon na birthday so abitla ed Biblia?

9 Maliket so agew na inkiyanak na sakey ya ugaw. (Salmo 127:3) Balet agto labay ya ibaga ya kaukolan tayon selebraan so birthday. Isipen pa iya: Duara labat ya selebrasyon na birthday so abitla ed Biblia. Say sakey et say birthday na Faraon na Ehipto, tan samay sakey et say birthday nen Arin Herodes Antipas. (Basaen so Genesis 40:20-22; Marcos 6:21-29.) Sarayan manuley et parehon agmanlilingkor ed si Jehova. Diad tua, anggapoy nabasa tayod Biblia ya nanselebra na birthday so anggan sakey a mandadayew ed si Jehova.

10. Antoy pangipapasen na saray Kristiano nensaman ed panselebra na birthday?

 10 Ibabaga na The World Book Encyclopedia ya saray Kristiano nensaman et “ipapasen dan say panselebra na inkiyanak na anggan siopa et paganon kustombre [o kagagawa].” Saray ontan ya kustombre et nanlapud palson doktrina. Singa bilang, panisiaan na saray Griego nensaman ya kada too et proprotektaan na sakey ya espiritu ya manbabantay ed sikato diad inkiyanak to. Tan iisipen da ya satan ya espiritu et walay koneksion tod dios ya niyanak met ed satan a petsa. Nilikud ed saray paganon doktrina ya nanlapuan na birthday, walay koneksion na satan ed astrolohiya tan horoscope.

11. Antoy nalilikna nen Jehova no maiter itayo?

11 Iisipen na dakel a totoo ya espisyal ya agew so birthday da, tan iilaloan dan diad saman ya agew et nepeg ya ipaliknad sikaray apresasyon tan panangaro. Balet sarag tayon ipanengneng so panangaro tayod saray kapamilya tan kakaaro tayo diad anggan anton agew na taon imbes ya diad saksakey labat ya espisipikon agew. Labay nen Jehova ya ipatnag tayoy kaabigan tan inkamaiter diad amin a panaon. (Basaen so Gawa 20:35.) Pisalamatan tayoy Jehova ed mablin regalo a bilay ya iiter tod sikatayo diad kada agew, aliwa labat ya diad agew na inkiyanak tayo.​—Salmo 8:3, 4; 36:9.

Mangiiter iray tuan Kristiano lapud panangaro

12. Akin ya mas maong ni so agew na impatey nen say agew na inkiyanak?

12 Ibabaga na Eclesiastes 7:1: “Say maabig a ngaran et mas maong ni nen say maabig a larak, tan say agew na impatey et mas maong ni nen say agew na inkiyanak.” Akin ya mas maong ni so agew na impatey nen say agew na inkiyanak? Nen inyanak itayo, anggapo nin balot so  agawaan tayo, balanglan maong odino mauges. Balet no usaren tayoy bilay tayo ed panlingkor ed si Jehova tan panggawa na kamaongan ed arum, manggagawa itayo na “maabig a ngaran,” odino reputasyon, tan nodnonoten itayo nen Jehova anggano ompatey itayo. (Job 14:14, 15) Saray totoo nen Jehova et agda seselebraan so birthday da, odino say birthday nen Jesus. Diad tua, say saksakey ya ingganggan nen Jesus ya nodnonoten  tayo et say Memoryal na impatey to.​—Lucas 22:17-20; Hebreo 1:3, 4.

SARAY NANLAPUAN NA EASTER

13, 14. Anto ray koneksion na selebrasyon na Easter ed paganon panagdayew?

13 Papanisiaan na dakel a totoo ya seselebraan day inkioli nen Jesus no seselebraan day Easter. Balet diad tua, say panselebra na Easter et walay koneksion tod diosa na saray Anglo-Saxon ya si Eostre, say paganon diosa na palbangon tan panaon ya spring. Impaliwawa na The Dictionary of Mythology ya sikato met so diosa na panag-anak. Tan arum ed saray kustombre no Easter et walay koneksion to ed satan. Singa bilang, ibabaga na Encyclopædia Britannica ya saray iknol et “kaslakan lan uusaren a simbolo na balon bilay tan kikioli.” Ontan met, diad paganon panagdayew et abayag lan uusaren iray kuneho bilang simbolo na panag-anak. Malinew sirin ya anggapoy koneksion na Easter ed inkioli nen Jesus.

14 Kasin naliliketan si Jehova no panlaoken so palson kustombre na relihyon tan say inkioli na Anak to? Siempre andi. (2 Corinto 6:17, 18) Diad tua, ag-itayon balot igaganggan nen Jehova ya selebraan so inkioli nen Jesus.

ANTO SO HALLOWEEN?

15. Antoy nanlapuan na Halloween?

15 Say Halloween ya seselebraan ed bisperas na All Saints’ Day et walay koneksion to ed saray manananem, tianak, tan anyani. Sayan selebrasyon et aliwa lan balo. Diad sulaw ya sankaasinggeran ed Nobyembre 1, saray totoon Celt a nanayam ed Britanya tan Ireland nensaman et seselebraan day piesta na Samhain.  Papanisiaan da ya legan na sayan piesta, ompapasyar ed dalin iray espiritu na inaatey. Manaatang na naakan tan nainum iray totoo pian ag-ira kuno sakitan na saray espiritu. No mansusulong na costume iray ugugaw insan ira onlad kaabungan tan ibaga day “Trick or treat,” agda nalilikas ya aaligen da imay kustombre nensaman ya walay koneksion to ed saray demonyo.

SARAY KASAL YA MAKAPALIKET ED DIOS

16, 17. Antoy nepeg tayon ikonsidera no manplaplano tayo na kasal?

16 Say kasal et maliket ya okasyon. Diad interon mundo, nanduruma so paraan na panseselebra ed satan. Kaslakan ya agla iisipen na totoo no antoy nanlapuan na saray kustombre, kanian agda amta ya say arum ed saratan et nanlapud saray paganon doktrina na relihyon. Balet seseguroen na Kristianon saninaro ya manplaplanon mankasal ya makapaliket ed si Jehova so kasal da. No amta da so nanlapuan na saray kustombre ed kasal, makapanggawa ira na dugan desisyon.​—Marcos 10:6-9.

17 Arum ed saray kustombre ed kasal et papanisiaan ya mangiter na ‘suerte’ ed balon kasal. (Isaias 65:11) Singa bilang, diad arum a lugar et sisibwagan na belas odino arum nin kapara na satan so nobyo tan nobya. Papanisiaan da ya lapud satan et nawalaan na ananak so balon kasal, maliket ira, ondukey so bilay da, tan naprotektaan ira ed mauges. Balet papaliisan na saray Kristiano so amin a kustombre ya walay koneksion to ed palson relihyon.​—Basaen so 2 Corinto 6:14-18.

18. Anto ran prinsipyo na Biblia so onaplika ed saray kasal?

18 Labay na Kristianon saninaro ya magmaliw a maliket tan mapagalang so kasal da tan naliketan so amin ya onatendi. Saray bisita ed Kristianon kasal et agmangibaga  na saray salitan sarkastiko, mangipapasagilig na nipaakar ed sekso, odino antokaman ya mamabaing ed balon kasal odino ed arum. (Proverbio 26:18, 19; Lucas 6:31; 10:27) Say kasal na Kristiano et nepeg ya aliwan panaon na “panangipangta na sakey ed saray kaykayarian to.” (1 Juan 2:16) No manplaplano kan mankasal, nepeg mon seguroen ya maliket so nanonotan mo no pawilen mo ray agawa ed satan ya agew.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 28.

SAY NANLAPUAN NA PAN-TOAST NA IINUMEN

19, 20. Anto ray nanlapuan na pan-toast?

19 Say sakey ya apasalan ya gawaen ed saray kasal tan arum nin okasyon et say pan-toast na iinumen. Legan na pan-toast, walay mangibaga na wish o sakey a mensahe insan itagey na arum so baso da. Antoy nepeg ya panmoria na saray Kristiano ed pan-toast?

20 Ibabaga na International Handbook on Alcohol and Culture ya say pan-toast et posiblin nanlapud paganon kustombre nensaman ya “panangiyapay na sagradon iinumen ed saray dios.” Gagawaen iya pian “naebatan so sakey a wish​—say pinatikey ya dasal ya kaslakan ya ibabalikas ya ‘ondukey komon so bilay mo!’ odino ‘maksil komon so laman mo!’” Nensaman, itatagey na totoo iray baso da pian pabendisyonan ed saray dios da. Balet aliwan ontan so paraan na pangiiter nen Jehova na bendisyon.​—Juan 14:6; 16:23.

“SIKAYO RAN MANGAARO ED SI JEHOVA, BUSOL YOY KAUGSAN”

21. Anto ni ran selebrasyon so nepeg ya paliisan na saray Kristiano?

21 No mandedesisyon ka no kasin mibiang kad sakey ya selebrasyon, nonot mo no anton ugali odino  kagagawa so ipapaseseg na satan. Singa bilang, diad saray arum ya selebrasyon tan piesta et wala ray mabanday o bastos a sayaw, alablabas ya kakainum, tan imoralidad ni ingen. Saray ontan ya selebrasyon et nayarin onsusuporta ed kabibilay na saray bakla tan tomboy odino mangipapaseseg na nasyonalismo. No mibiang tayo ed ontan iran selebrasyon, talaga kasin bubusolen tayo iray bubusolen nen Jehova?​—Salmo 1:1, 2; 97:10; 119:37.

22. Antoy makatulong ed sakey a Kristiano ya mandesisyon no kasin mibiang ed sakey a selebrasyon?

22 Kaukolan ya manalwar a maong iray Kristiano pian napaliisan da iray selebrasyon ya agmamapagalang ed Dios. Oniay insulat nen apostol Pablo: “Balanglan mamangan odino oniinum kayo odino antokaman so gagawaen yo, gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.” (1 Corinto 10:31; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 29.) Siempre, aliwan amin a selebrasyon et walay koneksion tod imoralidad, palson relihyon, odino nasyonalismo. No say sakey a selebrasyon et aliwan kontra ed saray prinsipyo na Biblia, kaukolan tayoy personal ya mandesisyon no kasin mibiang tayod satan. Labay tayo met ya ikonsidera no antoy epekto ed arum na desisyon tayo.

PAGALANGAN MOY JEHOVA ED SARAY IBABAGAM TAN GAGAWAEN MO

23, 24. Panon tayon ipaliwawa ed saray aliwan Tasi ya kapamilya tayo so desisyon tayo nipaakar ed saray selebrasyon?

23 Nayarin agka la mibibiang ed saray selebrasyon ya agmamapagalang ed si Jehova. Balet ompan isipen na arum ed saray kapamilyam ya aliwan Tasi nen Jehova ya agmo la ra labay odino agmo la labay so miulop ed sikara. Ompan parad sikara et diad saray holiday labat  nakompleto so pamilya yo. Kanian antoy gawaen mo? Dakel so paraan pian nipasegurom ya inarom ira tan importante ira ed sika. (Proverbio 11:25; Eclesiastes 3:12, 13) Sarag mo ran imbitaan pian nakaibam ira ed arum ya okasyon.

24 No labay ya naamtaan na kakanayon mo no akin ya agka la mibibiang ed saray holiday, sarag moy mananap na impormasyon ed saray publikasyon tayo tan diad jw.org ya ontulong ed sikan mangipaliwawa ed saray rason mo. Alwaran moy panagsalitam pian agda isipen ya ipipilit mon sika so duga odino papasooten mo ran aligen so panagnonot mo. Anosan mon ipaliwawa ed sikara ya anggad nanengneng da ya dakel so inkonsideram antis kan nandesisyon. Mansiansia kan kalmado tan ‘naynay komon a maabig iray salitam, ya atimplaan na asin.’​—Colosas 4:6.

25, 26. Panon ya nibangat na atateng iray ananak da ya pablien iray estandarte nen Jehova?

25 Importante ya malinew ed sikatayo so rason no akin ya agtayo mibibiang ed saray arum a selebrasyon. (Hebreo 5:14) Say gagala tayo et pian paliketen si Jehova. Tan no sakey tayon ateng, nepeg tayon ipanaon so pangibangat ed saray ananak tayo pian natalosan tan pablien da iray prinsipyo na Biblia. No tudtua ed sikara si Jehova, labay da met ya paliketen.​—Isaias 48:17, 18; 1 Pedro 3:15.

26 Naliliketan si Jehova no nanenengneng ton gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon mandayew ed sikato diad malinis tan matuan paraan. (Juan 4:23) Balet iisipen na dakel ya imposible so magmaliw a matua ed sayan matilan mundo. Kasin tua itan? Pantongtongan tayo diad ontumbok ya kapitulo.

^ par. 3 Naromog mo ray impormasyon nipaakar ed espisipiko iran selebrasyon diad Watch Tower Publications Index, Giya ed Pan-research na Saray Tasi nen Jehova, tan jw.org.