Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 6

No Panon so Pampili na Panagligliwaan

No Panon so Pampili na Panagligliwaan

“Gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.”​—1 CORINTO 10:31.

1, 2. Akin et nepeg ya maalwar itayo no manpipili tayoy panagligliwaan?

IMADYIN mo pa ya ketketen mo la lawari so sakey ya prutas, balet naimanom ya wala manayay bulok to. Antoy gawaen mo? Kasin kanen mo nin siansia? Kasin ibantak mo la? Odino ekalen mo ni imay partin abulok tan say kanen mo labat et samay limpio?

2 Wala ray piparaan na panagligliwaan ed satan ya prutas. Say arum et makapaliket, balet mas dakel ed saratan so abulok lapud imoral, marawal, tan walay koneksion da ed demonismo. Kanian no manpipili kay  panagligliwaan, kasin ibagam ya: “Siak so akauley. Siak so manpili no antoy labay kon panagligliwaan”? Odino say ibagam et: “Mauges so amin ya panagligliwaan”? Odino kasin maalwar mon pipilien so panagligliwaan mo, ya papaliisan moy mauges tan panliliketan moy maabig?

3. Antoy nepeg tayon ikonsidera no manpipili tayo na panagligliwaan?

3 Kaukolan tayon amin so panagrelaks tan panagligliwaan, tan labay tayon duga so napili tayo. Importante sirin ya tepetan tayoy sarili tayo no antoy epekto na saray pipilien tayon panagligliwaan diad panagdayew tayo ed si Jehova.

“GAWA YO SO AMIN A BENGATLA PARAD KIGLORIAAN NA DIOS”

4. Anton prinsipyo na Biblia so makatulong no manpipili tayo na panagligliwaan?

4 Nen indedika tayoy sarili tayo ed si Jehova, insipan tayo ya usaren tayoy bilay tayo ya manlingkor ed sikato. (Basaen so Eclesiastes 5:4.) Insipan tayo ya ‘gawaen tayo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.’ (1 Corinto 10:31) Kanian anggano manrerelaks tayo odino wala tayod saray panagligliwaan, dedikado tayo nin siansia ed Dios, aliwa labat ya sano wala tayod saray pantitipon odino diad ministeryo.

5. Anton klase na panagdayew so nepeg tayon iter ed si Jehova?

5 Amin ya gagawaen tayo et walay koneksion to ed panagdayew tayod si Jehova. Impaliwawa itan nen Pablo nen imbaga to: “Iyapay yo ray laman yo bilang mabilay a bagat, masanto tan makapaliket ed Dios.” (Roma 12:1) Imbaga nen Jesus: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon  nonot mo tan interon biskeg mo.” (Marcos 12:30) Labay tayon lanang ya iter ed si Jehova so sankaabigan tayo. Diad Israel nensaman, nepeg ya anggapoy depekto na ayep ya iyapay da ed si Jehova. No walay depekto na iyapay da, agto itan awaten. (Levitico 22:18-20) Ontan met natan, nayarin ag-awaten nen Jehova so panagdayew tayo. Anto ray rason?

6, 7. Antoy nayarin epekto na saray pipilien tayon panagligliwaan diad panagdayew tayo ed si Jehova?

6 Ibabaga ed sikatayo nen Jehova: “Nepeg a magmaliw kayon masanto, lapud masanto ak.” (1 Pedro 1:14-16; 2 Pedro 3:11) Awaten labat nen Jehova so panagdayew tayo no masanto odino malinis itan. (Deuteronomio 15:21) Agnibagan malinis so panagdayew tayo no gagawaen tayo ray kabusol nen Jehova, singa saray bengatlan imoral, marawal, odino walay koneksion da ed demonismo. (Roma 6:12-14; 8:13) Napaermen tayo si Jehova no naliliketan tayo ed ontan iran panagligliwaan. Lapud satan et magmaliw ya marutak tan ag-awaten nen Jehova so panagdayew tayo tan nayarin naderal so relasyon tayo ed sikato.

7 Panon tayo sirin ya manpili na dugan panagligliwaan? Anto ran prinsipyo so ontulong ed sikatayon nibiig iray panagligliwaan ya aawaten nen Jehova tan saray agto aawaten?

BUSOLEN SO MAUGES

8, 9. Anton klase na panagligliwaan so papaliisan tayo? Akin?

8 Amayamay so nanduruman klase na panagligliwaan natan. Saray arum et nayari ed saray Kristiano, balet dakel so agnayari. Unona, amtaen tayo no anto ran panagligliwaan so nepeg tayon paliisan.

 9 Dakel ya pelikula, website, palabas ed TV, video games, tan kansion so imoral, marawal, odino walay koneksion da ed demonismo. Saray mauges ya bengatla et kaslakan ya iprepresentan singa anggapoy uges to tan makapalek ni ingen. Balet nepeg ya alerto iray Kristiano ya mangipulisay ed saray panagligliwaan ya agpakapatnagan na malinis ya estandarte nen Jehova. (Gawa 15:28, 29; 1 Corinto 6:9, 10) No ipulisay tayo iratan ya panagligliwaan, papaneknekan tayo ed si Jehova ya kabusol tayo so mauges.​—Salmo 34:14; Roma 12:9.

10. Anto ray nayarin resulta no aliway pipilien tayon panagligliwaan?

10 Balet iisipen na arum ya anggapo met so uges na saray panagligliwaan ya marawal, imoral, odino walay koneksion da ed demonismo. Ibabaga ra: ‘Antoy uges to, anta agko met aaligen.’ No ontan so iisipen tayo, lolokoen tayoy sarili tayo. Ibabaga na Biblia: “Say puso et agnapanmatalkan nen say antokaman a bengatla tan desperado.” (Jeremias 17:9) No naliliketan tayo ed saray bengatlan kabusol nen Jehova, panon tayon nibaga ya bubusolen tayo iratan? No naliliketan tayo ed saratan, mas mainomay ti lan isipen ya normal labat la iratan. Agmanbayag, onkapuy lay konsiensia tayo tan ag-itayo la pasakbayan na satan no natutukso tayon manggaway aliwa.​—Salmo 119:70; 1 Timoteo 4:1, 2.

11. Antoy nitulong na Galacia 6:7 no manpipili tayo na panagligliwaan?

11 Oniay ibabaga na Salita na Dios: “Antokaman so itatanem na sakey a too, saya met so anien to.” (Galacia 6:7) Talagan tua ya no say pipilien tayon mamaliket ed sikatayo et saray mauges, agmanbayag et gawaen tayo met la iratan. Singa bilang, wala ray labalabay day  manbantay na imoral kanian ag-abayag et akagawa ira na imoral. Balet iiter nen Jehova so nakaukolan tayon tulong pian duga iray pilien tayon panagligliwaan.

USAREN IRAY PRINSIPYO NA BIBLIA NO MANDEDESISYON

12. Antoy ontulong ed sikatayon manggawa na maabig ya desisyon nipaakar ed panagligliwaan tayo?

12 Wala ray panagligliwaan ya malinlinew ya aglabay nen Jehova kanian amta tayon nepeg tayon paliisan iratan. Panon to balet iramay aliwan masyadon malinew ed sikatayo? Anggapoy inter nen Jehova ya listaan na saray nayari tan agtayo nayarin bantayan, dengelen, odino basaen. Balet labay to ya usaren tayoy nipasal ed Biblia ya konsiensia tayo. (Basaen so Galacia 6:5.) Inikdan itayo nen Jehova na saray prinsipyo​—saray manunan katuaan ya mangibabangat ed sikatayo no antoy panmoria to ed saray bengatla. Sarayan prinsipyo so mangipasal ed konsiensia tayo. Ontulong iratan pian naamtaan tayo “no antoy linawa nen Jehova,” tan makapandesisyon tayo na makapaliket ed sikato.​—Efeso 5:17.

Ontulong iray prinsipyo na Biblia diad pampili tayoy panagligliwaan

13. Akin et nanduruma so pipilien na saray Kristiano ya panagligliwaan? Balet antoy importante ed amin ya Kristiano?

13 Kaslakan et mandumaan so pipilien na saray Kristiano ya panagligliwaan. Akin? Lapud nanduruma so labay tayo. Sakey ni, ompan say panagligliwaan ya ayos labat ed sakey et agmanaya naako na konsiensia na arum. Anggaman ontan, pian maabig so desisyon tayo, amin a Kristiano et nepeg ya manpaigiya ed saray prinsipyo na Biblia. (Filipos 1:9) Makatulong iratan pian makapampili tayo na panagligliwaan ya aawaten na Dios.​—Salmo 119:11, 129; 1 Pedro 2:16.

14. (a) Anto so importantin ikonsidera tayo nipaakar ed panguusar tayoy panaon tayo? (b) Anton bilin so inter nen Pablo ed saray Kristiano?

 14 Say sakey nin ikonsidera tayo et say karakel na panaon ya uusaren tayo ed panagligliwaan. Napatnagan ed satan no panon kaimportante ed sikatayo so panagligliwaan. Bilang Kristiano, say panaglingkor tayo ed si Jehova so sankaimportantian ed bilay tayo. (Basaen so Mateo 6:33.) Balet ompan agtayo naliklikas ya mas dakel lay panaon tayo ed panagligliwaan. Binilin nen Pablo iray Kristiano: “Manalwar kayon maong a say kagagawa yo et aliwan singa saray agmarunong noagta singa saray marunong a totoo, ya usar yod sankaabigan so panaon yo.” (Efeso 5:15, 16) Kanian kaukolan ya  limitaan tayoy panaon ya uusaren tayo ed panagligliwaan tan lanang tayon seguroen ya say panaglingkor tayo ed Dios so manuna ed bilay tayo.​—Filipos 1:10.

15. Antoy gawaen tayo pian ag-itayo naapektoan na saray panagligliwaan ya nayarin maneral na relasyon tayo ed si Jehova?

15 Malinew lad sikatayo ya nepeg tayon ipulisay iray panagligliwaan ya amta tayon ag-aawaten nen Jehova. Panon to balet no agtayo segurado no kasin nayari so sakey ya panagligliwaan? Kasin kaukolan tayo nin pannonotan itan? Isipen pa: No bilang ta manaakar kad gilig na palandey, kasin salien moy manakar diad tambib? Andi. No papablien moy bilay mo, arawian moy peligro. Ontan met diad panagpili tayoy panagligliwaan. Ibabaga na Salita na Dios: “Ipaliis moy salim ed kaugsan.” (Proverbio 4:25-27) Kanian agtayo labat papaliisan iray panagligliwaan ya amta tayon mauges, noagta papaliisan tayo met so antokaman ya panagligliwaan ya iisipen tayon mauges so epekto tod sikatayo tan posiblin maneral na relasyon tayo ed si Jehova.

AMTAEN SO PANMORIA NEN JEHOVA

16. (a) Anto ray arum ed saray kabusol nen Jehova? (b) Panon tayon nipanengneng ya bubusolen tayo iray kabusol nen Jehova?

16 Insulat na salmista: “O sikayo ran mangaaro ed si Jehova, busol yoy kaugsan.” (Salmo 97:10) Ibabangat itayo na Biblia no anto ray iisipen tan nalilikna nen Jehova. Tepetan moy sarilim no panon kan natulongan na saray nanaaralan mo pian naalig moy panmoria nen Jehova. Singa bilang, naaralan tayo ya kabusol nen Jehova so “matilan dila, tan saray lima a mamapaagus na dala na andiay kasalanan, puson manggegetma na mauges iran pakana, tan saray salin maples ya ombabatik a paonlad kaugsan.” (Proverbio 6:16-19) Naaralan tayo  ya nepeg tayon paliisan so “seksual ya imoralidad, . . . idolatriya, espiritismo, . . . imon, sanok, . . . ibeg, panagbuanges, mabanday a panliliket, tan arum nin singa saraya.” (Galacia 5:19-21) Kasin malinew ed sika no panon ya makatulong irayan prinsipyo na Biblia ed pampilim na panagligliwaan? Labay tayon unoren iray estandarte nen Jehova ed amin ya aspekto na bilay tayo, balanglan no walay kaiba tayo odino bukbukor tayo. (2 Corinto 3:18) Diad tua, kaslakan ya napatnagan no siopa itayon talaga diad panamegley na saray pipilien tayo no bukbukor tayo.​—Salmo 11:4; 16:8.

17. Antis ya manpili na panagligliwaan, anto ray nepeg tayon itepet ed sarili tayo?

17 Kanian no manpili kay panagligliwaan, tepetan moy sarilim: ‘Antoy epekto na pilien ko ed relasyon kod si Jehova? Antoy epekto na satan ed konsiensiak?’ Aralen tayo so arum nin prinsipyo ya makatulong ed sikatayo diad pampili tayoy panagligliwaan.

18, 19. (a) Antoy insimbawa nen Pablo ed saray Kristiano? (b) Anto ran prinsipyo so makatulong diad pampili tayoy panagligliwaan?

18 No manpipili tayoy panagligliwaan, singa tayo pipilien no antoy ikarga tayo ed isip tayo. Insulat nen Pablo: “Amin a bengatlan tua, amin a bengatlan importante, amin a bengatlan matunong, amin a bengatlan malinis, amin a bengatlan managyat na panangaro, amin a bengatlan positibo, amin a bengatlan maong, tan amin a bengatlan makapadinayew, itultuloy yo irayan nodnonoten.” (Filipos 4:8) No panoen tayoy isip tayo na maabig iran bengatla, nibaga tayo met iya: “Komon ta saray ibabalikas na sangik tan dadalepdepen na pusok et makapaliket ed sika, O Jehova.”​—Salmo 19:14.

 19 Tepetay sarilim: ‘Antoy ikakargak ed isip ko? Kasumpal kon bantayan so sakey a pelikula odino palabas, kasin balibali nononoten ko tan nainawaan so isip ko? Kasin mareen so liknaan ko ta malinis so konsiensiak? (Efeso 5:5; 1 Timoteo 1:5, 19) Kasin agak nababaingan ya manpikasi ed si Jehova? Odino nakokonsiensia ak? Kasin lapud satan ya panagligliwaan et sankanonot ko iray marawal odino imoral a bengatla? (Mateo 12:33; Marcos 7:20-23) Diad saray pipilien kon panagligliwaan, kasin ‘manpapaimpluensya ak ed sayan sistema na mundo’?’ (Roma 12:2) Saray matuan ebat tayo ed saratan ya tepet so ontulong ed sikatayon naamtaan no antoy kaukolan tayon gawaen pian mansiansian mabiskeg so relasyon tayo ed si Jehova. Labay tayon aligen so pikakasi na salmista: “Ipaliis mo pay matak ed andi-kakanaan.” *​—Salmo 119:37.

SARAY DESISYON TAYO ET WALAY EPEKTO TOD ARUM

20, 21. Akin et nepeg tayon ikonsidera so liknaan na arum no manpipili tayo na panagligliwaan?

20 Say sakey nin importantin prinsipyo ya tandaan tayo et: “Amin a bengatla et nayari, balet aliwan amin et makapabiskeg. Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say dilin pankaabigan to.” (1 Corinto 10:23, 24) Aliwan lapud sarag tayon gawaen so sakey ya bengatla et atan lan tampol so gawaen tayo. Nepeg ya isipen tayon maong no antoy epekto na saray desisyon tayo ed saray agagi.

 21 Aliwan parepareho so konsiensia tayo. Singa bilang, nayarin iyabuloy na konsiensiam ya bantayan so sakey ya palabas ed TV. Balet naamtaan mo ya agnaako na konsiensia na kaagian mo so pambantay ed satan a palabas. Antoy gawaen mo? Anggano walay kanepegan mon bantayan itan, nayarin mandesisyon ka ya andi la. Akin? Lapud agmo labay so ‘mankasalanan ed saray agagim’—odino ‘mankasalanan ni ingen ed si Kristo.’ (1 Corinto 8:12) Agtayo labay so manggawa na antokaman ya makagapol ed saray kapara tayon Kristiano.​—Roma 14:1; 15:1; 1 Corinto 10:32.

22. Panon tayon nipanengneng ya makatunongan itayo no nipaakar ed saray desisyon na arum ya Kristiano?

22 Panon to balet no agnaako na konsiensiam so manbantay, manbasa, odino manggawa na bengatlan parad arum et ayos labat? Lapud inarom tan rerespetoen moy kaagian mo, agmo piliten ya aligen toy desisyon mo. Amta na sakey ya manmamaneho na luganan ya wala ray mas maples o mas matayam nen say sikato balet marunong met iran manmaneho. Ontan met, nayarin pareho yon tutumboken iray prinsipyo na Biblia balet ta medyo mandumaan so desisyon yo no anto ran panagligliwaan so naako na konsiensia yo.​—Eclesiastes 7:16; Filipos 4:5.

23. Antoy ontulong ed sikatayo pian duga so pilien tayon panagligliwaan?

23 Anto sirin so ontulong ed sikatayo pian duga so pilien tayon panagligliwaan? No usaren tayoy konsiensia tayo ya nipasal ed saray prinsipyo na Biblia tan no talagan iisipen tayoy pankaabigan na agagi tayo, duga so pilien tayo. Tan seguradon maliket tayo lapud gagawaen tayoy “amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.”

^ par. 19 Nanengneng tayoy arum nin prinsipyo ya makatulong diad pampili tayoy panagligliwaan diad Proverbio 3:31; 13:20; Efeso 5:3, 4; tan Colosas 3:5, 8, 20.