Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 4

Akin ya Respetoen Tayo Iray Walaan na Autoridad?

Akin ya Respetoen Tayo Iray Walaan na Autoridad?

“Igalang yoy amin a klase na totoo, aro yoy amin ya agagi yo, takotan yoy Dios, igalang yoy ari.”​—1 PEDRO 2:17.

12. (a) Siopay mangiiter na direksion ya kaukolan tayon unoren? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo ed sayan kapitulo?

NEN ugaw ka ni, nayarin wala ray ipapagawa na atateng mo ya agmo labay ya gawaen. Inarom iray atateng mo tan antam ya kaukolan mo ran unoren. Balet nayarin wala ray panaon ya agmo ra labay ya unoren.

2 Amta tayo ya inaro itayo nen Jehova, say Ama tayo. Aasikasoen to tayo tan seseguroen to ya walad sikatayo so amin ya kaukolan tayo pian maliket itayo. Iikdan to tayoy direksion pian maabig so pansumpalan tayo. No maminsan, uusaren toy arum ya totoo pian igiya itayo. Kaukolan tayon respetoen so autoridad nen Jehova. (Proverbio 24:21) Balet akin kasi ya no maminsan et mairap tayon awaten iray instruksion? Akin ya kekerewen nen Jehova ed sikatayo ya unoren tayo iray instruksion? Tan panon tayon nipanengneng ya rerespetoen tayoy autoridad to?​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 9.

AKIN ET MAIRAP?

3, 4. Panon a nagmaliw ya aliwan perpekto iray totoo? Akin et naiirapan tayon awaten so instruksion ya manlalapud arum?

3 Bilang totoo, walay tendensia tayon manrebelde. Ginmapo itan nen nankasalanan so unonan laki tan  bii, si Adan tan Eva. Anggano pinalsa iran perpekto, nanrebelde ira ed autoridad na Dios. Manlapu lad saman, amin ya totoo et inyanak ya aliwan perpekto. Say sakey ya rason no akin ya mairap tayon awaten so instruksion ya iiter nen Jehova tan na saray totoo et lapud ag-itayo perpekto. Say sakey nin rason et lapud aliwa met ya perpekto iray uusaren nen Jehova ya mangiter ed sikatayo na instruksion.​—Genesis 2:15-17; 3:1-7; Salmo 51:5; Roma 5:12.

4 Lapud ag-itayo perpekto, walay tendensia tayon manpaatagey. No mapaatagey tayo, mairap tayon awaten so instruksion. Singa bilang, diad Israel nensaman, pinili nen Jehova si Moises ya mangidaulo ed totoo To. Walay lakin say ngaran to et Kora ya abaybayag lan manlilingkor ed si Jehova, balet nagmaliw ya mapaatagey tan agto nirespeto si Moises. Aliwan mapaatagey si Moises anggano sikato so mangidadaulo ed totoo na Dios. Diad tua, sikatoy kabkabat ya sankauyamoan ya toon nambilay ed saman ya panaon. Balet aglabay ya awaten nen Kora so panangidaulo nen Moises, tan kinombinse to ni ingen so dakdakel a totoo ya onsuporta ed sikato tan manrebelde ed si Moises. Antoy agawa ed si Kora tan ed saray rebelde? Inatey ira. (Numeros 12:3; 16:1-3, 31-35) Diad Biblia, dakel so alimbawa ya mangibabangat ed sikatayo ya mapeligro so magmaliw ya mapaatagey.​—2 Awaran 26:16-21; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 10.

5. Panon ya inabuso na arum so pakayari da?

5 Manlapu la nensaman, dakel ya totoo so angabuso ed pakayari da kanian aderal so respeto na totoo ed autoridad da. (Basaen so Eclesiastes 8:9.) Singa bilang, si Saul et maomaong tan mapaabeba sanen pinili nen Jehova ya magmaliw ya ari na Israel. Balet pinaulyanan  ton ontubo ed puso to so inkamapaatagey tan imon, tan lapud satan et pinairap toy David, sakey ya inosentin too. (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Nen nagmaliw ya ari si David, sikato so sakey ed saray sankamaongan ya ari na Israel. Balet sinmabi panaon et inabuso met nen David so pakayari to. Sikatoy awalaan na seksual ya relasyon ed si Bat-sheba, ya asawa nen Urias, tan sinali ton iyamot so kasalanan to diad impangibaki tod si Urias ed guerra pian ompatey.​—2 Samuel 11:1-17.

NO AKIN YA RERESPETOEN TAYOY AUTORIDAD NEN JEHOVA

6, 7. (a) Antoy gagawaen tayo lapud inaro tayoy Jehova? (b) Antoy ontulong ed sikatayon magmaliw ya maunor anggano aliwan mainomay?

6 Rerespetoen tayoy direksion ya manlalapud si Jehova lapud inaro tayo. Inaro tayoy Jehova nen say antokaman o siopaman, kanian labay tayon paliketen. (Basaen so Proverbio 27:11; Marcos 12:29, 30.) Manlapu la nen nambilay ed hardin na Eden so unonan sanasawa, labay lan kuestionen nen Satanas so autoridad nen Jehova. Labay na Diablo ya isipen tayon anggapoy kanepegan nen Jehova ya mangibagad sikatayo no antoy gawaen tayo. Balet amta tayon tila itan. Miabobon tayo ed sarayan salita: “Sika so makanepegan, Jehova a Dios mi, a mangawat na gloria tan galang tan pakayari, lapud pinalsam so amin a bengatla, tan lapud linawam et niwala tan apalsa iratan.”​—Apocalipsis 4:11.

7 Nen ugaw ka ni, nayarin imbangat ka ya kaukolan mon unoren iray atateng mo anggan agmo labay. Ontan met, bilang lingkor nen Jehova, nayarin wala ray panaon ya aliwan mainomay so magmaliw ya maunor. Balet inaro tan rerespetoen tayoy Jehova kanian gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon unoren. Angipanengneng si  Jesus na alimbawa ya aligen tayo. Inunor toy Jehova anggano aliwan mainomay odino aliwan komportable ed sikato. Kanian nibaga tod Ama to: “Aliwan say linawak so nagawa, noag say linawam.”​—Lucas 22:42; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 11.

8. Anto ray nanduruman paraan ya uusaren nen Jehova pian igiya itayo? (Nengnengen so kahon ya “ Dengel Kad Simbawa.”)

8 Diad panaon tayo, igigiya itayo nen Jehova ed nanduruman paraan. Singa bilang, inter tod sikatayo so Biblia. Inter to met ed sikatayo iray elder ed kongregasyon. Ipapanengneng tayon rerespetoen tayoy autoridad nen Jehova no rerespetoen tayo iramay uusaren to ya mangigiya ed sikatayo. No ipulisay tayoy tulong da, si Jehova so ipupulisay tayo. Nen impulisay na saray Israelita si Moises, parad si Jehova et seryoso iman. Diad pakanengneng to et sikaton mismo so impulisay da.​—Numeros 14:26, 27; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 12.

9. Akin ya makatulong so panangaro pian naunor tayo ray direksion?

9 No rerespetoen tayoy autoridad, ipapanengneng tayo met ya inaro tayo ray agagi tayo. Isipen pa: No walay kalamidad, kaslakan ya walay relief team ya mantutulongan pian mas dakel ya too so nisalba. Pian dakel so nagawaan na team, nepeg ya walay mangorganisa ed sikara tan kaukolan ya unoren na kada membro iray instruksion ya naawat da. Balet panon to no walay sakey ya ibaliwala toy instruksion tan gawaen to no antoy labay to? Anggano maong so motibo to, nayarin naproblema iray ka-team to lapud agto labay so ondengel, tan ompan walad sikaray narisgo. Ontan met, no agtayo unoren iray direksion ya manlalapud si Jehova tan ed saramay inikdan to na autoridad, ompan naapektoan so arum. Balet no unoren tayoy Jehova, ipapanengneng tayon inaro  tayo ray agagi tayo tan rerespetoen tayoy uksoyan nen Jehova.—1 Corinto 12:14, 25, 26.

10, 11. Antoy pantongtongan tayo natan?

10 Amin ya ipapagawa nen Jehova ed sikatayo et parad pankaabigan tayo. No rerespetoen tayo so autoridad diad pamilya tayo, diad kongregasyon, tan diad saray opisyal na gobierno, nagunggonaan itayon amin.​—Deuteronomio 5:16; Roma 13:4; Efeso 6:2, 3; Hebreo 13:17.

11 No natatalosan tayo no akin ya labay nen Jehova ya respetoen tayoy arum, mas mainomay tayon gawaen itan. Pantongtongan tayon mas detalyado no panon tayon nipanengneng so respeto ed taloran aspekto na bilay tayo.

RESPETO DIAD PAMILYA

12. Panon ya nipanengneng na asawan laki ya rerespetoen toy autoridad?

12 Pinalsa nen Jehova so pamilya tan inikdan to na betang  so kada membro. No natatalosan na kada membro so labay nen Jehova ya gawaen da, nagawaan day responsabilidad da tan nagunggonaan so interon pamilya. (1 Corinto 14:33) Say asawan laki so tinuro nen Jehova ya ulo na pamilya. Sikato so iilaloan nen Jehova ya mangasikaso tan maaron mangigiya ed asawa tan ananak to. Kanian walay eebatan na asawan laki ed si Jehova ed paraan na pangaasikaso to ed sikara. Say Kristianon asawan laki et maomaong tan maaro, tan say panagtrato to ed pamilya to et singa say impantrato nen Jesus ed kongregasyon. No ontan so gagawaen na asawan laki, ipapanengneng to ya rerespetoen toy Jehova.​—Efeso 5:23; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 13.

Diad pangaasikaso na Kristianon ama ed pamilya to, aaligen toy Kristo

13. Panon ya nipanengneng na asawan bii ya rerespetoen toy autoridad?

13 Say Kristianon asawan bii et walaan met na importante tan mapagalang ya betang. Susuportaan toy  pansasagpot na asawa to ya magmaliw a maong ya ulo na pamilya. Mitutulongan ed asawa to ya mangipasal ed saray ananak da. Say sakey ya paraan pian nibangat toy ananak to ya magmaliw a marespeto et diad pangipanengneng toy maong ya alimbawa. (Proverbio 1:8) Rerespetoen toy asawa to tan susuportaan to ray desisyon to. Anggano ag-onabobon ed sakey a bengatla, mauyamo tan marespeto ton ipaliwaway liknaan to. No say sakey ya Kristianon bii et aliwan Tasi so asawa to, wala ray duman subok ya arapen to. Balet no itultuloy ton aroen tan respetoen so asawa to, ompan onsabi panaon et labay met la na asawa to ya kabaten si Jehova tan mandayew ed sikato.​—Basaen so 1 Pedro 3:1.

14. Panon ya nipanengneng na ananak ya rerespetoen day autoridad?

14 Saray ananak et mabmabli ed si Jehova, tan kakkaukolan day proteksion tan panangigiya. No uunoren na ananak iray atateng da, maliket iray atateng da. Tan say sankaimportantian, no maunor ira et ipapanengneng dan rerespetoen day Jehova tan napapaliket da. (Proverbio 10:1) Diad dakel a pamilya, saray ananak et papabalegen na saksakey labat ya ateng. Mairap iya parad samay ateng tan saray ananak. Balet no maunor iray ananak tan suportaan day nanay odino tatay da, mas maliket so pamilya da. Antokaman so situasyon, anggapoy perpekton pamilya. Balet kada pamilya et magmaliw ya mas maliket no kada membro et unoren day direksion nen Jehova. Mangiter iya na dayew ed si Jehova, say Amalsa ed amin ya pamilya.​—Efeso 3:14, 15.

RESPETO DIAD KONGREGASYON

15. Panon tayon nipanengneng ya rerespetoen tayoy autoridad ed kongregasyon?

15 Igigiya itayo nen Jehova panamegley na Kristianon  kongregasyon tan inter tod si Jesus so sigpot ya autoridad ed satan. (Colosas 1:18) Insan inter nen Jesus ed “matoor tan makabat ya aripen” so responsabilidad ya mangasikaso ed saray totoo na Dios diad dalin. (Mateo 24:45-47) Diad panaon tayo, say “matoor tan makabat ya aripen” et say Mananguley ya Ulop. Itatarya na Mananguley ya Ulop iray nakaukolan tayo diad dugan panaon pian mansiansian mabiskeg so pananisia tayo. Saray elder, ministeryal a lingkor, tan saray manangasikaso na sirkito so onsusuportad saray kongregasyon ed interon mundo tan makakaawat iray direksion manlapud Mananguley ya Ulop. Responsabilidad na sarayan lalaki ya asikasoen itayo. Walay eebatan da ed si Jehova no panon dan gagawaen so responsabilidad da. Kanian no rerespetoen tayo irayan lalaki, rerespetoen tayoy Jehova.​—Basaen so 1 Tesalonica 5:12; Hebreo 13:17; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 14.

16. Akin et nibaga tayon saray elder tan ministeryal a lingkor et tinuro diad tulong na masanton espiritu?

16 Ontutulong iray elder tan ministeryal a lingkor pian mansiansian matoor tan nankakasakey so kongregasyon. Siempre, aliwa met iran perpekto a singa sikatayo. Kanian panon iran pipilien? Kaukolan ya nadampot na saray brother iray kualipikasyon ya walad Biblia. (1 Timoteo 3:1-7, 12; Tito 1:5-9) Inusar nen Jehova so masanton espiritu to pian igiya iray angisulat ed Biblia ya ipaliwawa irayan kualipikasyon. Ipipikasi na saray elder so tulong na masanton espiritu nen Jehova sano pantotongtongan da no siopa ray turoen a magmaliw ya elder odino ministeryal a lingkor. Malinew ya say mangidadaulo ed kongregasyon et si Jesus tan si Jehova. (Gawa 20:28) Regalo ya nanlapud Dios iray lalaki a tinuro ya onsuporta tan mangasikaso ed sikatayo.​—Efeso 4:8.

17. Pian nipanengneng na sakey ya sister so respeto ed inkaulo, antoy nepeg ton gawaen?

 17 No maminsan, ompan anggapoy elder odino ministeryal a lingkor ya mangasikaso ed sakey ya asainmin ed kongregasyon. Kaslakan et nayarin ontulong iray arum ya bautismadon brother, balet no talagan anggapo, nayarin gawaen na sakey a sister so kimey ya maslak a gagawaen na sakey a bautismadon brother. No ontan so situasyon, kaukolan toy manpandong diad pangusar toy scarf odino sombrero. (1 Corinto 11:3-10) No ontan so gawaen na sakey ya sister, ipapanengneng ton rerespetoen toy uksoyan nen Jehova ed inkaulo, diad pamilya tan diad kongregasyon.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 15.

RESPETO ED SARAY OPISYAL NA GOBIERNO

18, 19. (a) Antoy naaralan tayo ed Roma 13:1-7? (b) Panon tayon nipanengneng so respeto ed saray opisyal na gobierno?

18 Diad panaon tayo, iyaabuloy nen Jehova ya nawalaan na autoridad iray gobierno, kanian nepeg tayo iran respetoen. Oorganisaen da iray bansa tan komunidad pian mareen so bilay na totoo tan pian nitarya da iray nakaukolan ya serbisyo. Uunoren na saray Kristiano so bilin ya walad Roma 13:1-7. (Basaen.) Rerespetoen tayo iray “atagey ya autoridad” tan uunoren tayo iray ley ed bansa odino komunidad ya panaayaman tayo. Nayarin naapektoan na sarayan ley so pamilya, negosyo, odino kaykayarian tayo. Singa bilang, manbabayar tayoy buis tan matua tayon iiter iray impormasyon ya kaukolan na gobierno. Balet antoy nepeg tayon gawaen no walay ipagawad sikatayo na gobierno ya kontra ed ganggan na Dios? Oniay imbaga nen apostol Pedro: “Nepeg  min unoren so Dios bilang manuley imbes a saray totoo.”​—Gawa 5:28, 29.

19 No mitongtong tayo ed opisyal na gobierno, singa diad sakey ya judge odino pulis, nepeg ya lanang tayon marespeto. Rerespetoen na saray Kristianon ananak iray maestro, maestra, tan arum nin empleyado na eskuelaan. Diad pantratrabahoan tayo, ipapanengneng tayoy respeto ed amo tayo, anggano aliwan ontan so gagawaen na arum ya katrabaho tayo. No gagawaen tayo itan, aaligen tayoy apostol Pablo ya marespeto ed saray opisyal anggan no maminsan et mairap. (Gawa 26:2, 25) Anggano aliwan marespeto so panagtrato ed sikatayo na arum, siansia nin ipapanengneng tayoy respeto.​—Basaen so Roma 12:17, 18; 1 Pedro 3:15.

20, 21. Anto ray maabig ya resulta no respetoen tayoy arum?

20 Diad interon mundo, nababawasan lan nababawasan so respeto na totoo. Balet duma iray totoo nen Jehova. Gagawaen tayoy anggaay nayarian tayo ya respetoen so arum. Uunoren tayo so bilin nen apostol Pedro: “Igalang yoy amin a klase na totoo.” (1 Pedro 2:17) No rerespetoen tayoy arum, naiimano da itan. Oniay imbaga nen Jesus: “Pasindag yo met sirin so liwawa yo ed saray totoo, pian nanengneng da so maabig iran gawa yo tan igloria ra so Ama yon walad tawen.”—Mateo 5:16.

21 No marespeto itayo diad pamilya tayo, diad kongregasyon, tan diad arum nin aspekto na bilay tayo, nayarin napakiwas so arum ya kabaten si Jehova lapud maong ya alimbawa tayo. Tan no rerespetoen tayo so arum, rerespetoen tayon mismo si Jehova. Maliket si Jehova no ontan so gawaen tayo tan nipanengneng tayon sikatoy inaro tayo.