Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 3

Mikaaro ed Saray Inaro Day Dios

Mikaaro ed Saray Inaro Day Dios

“Samay miuulop ed marunong et magmaliw a marunong.”​—PROVERBIO 13:20.

1-3. (a) Antoy naaralan tayo ed Proverbio 13:20? (b) Akin et kaukolan ya duga so pampili tayoy pikaaroan tayo?

KASIN naiimanom no panon ya oobserbaan na sakey ya ugaw iray atateng to? Anggano agni makapansalita, ontatatak lad isip to iray amin ya nanenengneng tan narerengel to. Legan ya ombabaleg, naaalig to ray atateng to anggano agto gagagalaen. Kanian agla pankelawan ya anggan saray adulto et naaalig day panagnonot tan kakikiwas na saramay lanang dan kaulop.

2 Diad Proverbio 13:20 et naaralan tayo: “Samay miuulop ed marunong et magmaliw a marunong.” Diad satan ya teksto, say ‘piulop’ ed sakey a too et kabaliksan toy pangiter moy panaon mo pian nakaibam. Balet aliwa labat ya basta wala kad abay to. Imbaga na sakey ya scholar na Biblia ya kabiangan na ‘piulop’ ed sakey ya too so pangaro tan pagmaliw a maapit ed sikato. Baleg so impluensya ed sikatayo na saray totoon lanang tayon kaiba, lalo la no maapit so liknaan tayod sikara.

3 Say impluensya ed sikatayo na saray kakaaro tayo et balanglan maong o mauges. Oniay katuloyan na Proverbio 13:20: “Samay mililimog ed makulangkulang et aliwliway pansumpalan to.” Diad Hebreon lenguahe,  say ‘pilimog’ ed sakey et nayarin mankabaliksan na pangiba ed sikato, labay ya ibaga et kaaroen mo. (Proverbio 22:24; Ukom 14:20) No saray kaaro tayo et inaro day Dios, napaseseg da tayon mansiansian matoor. Pian duga so pampili tayoy pikaaroan tayo, pantongtongan tayo no anton klase na totoo so pipilien nen Jehova ya kaaro to.

SIOPA RAY KAARO NA DIOS?

4. Akin et baleg ya kagalangan so magmaliw ya kaaro na Dios? Akin et tinawag nen Jehova si Abraham ya “kaarok”?

4 Inikdan itayo nen Jehova, say Soberano ed Uniberso, na pankanawnawan magmaliw ya kaaro to. Baleg itan ya kagalangan. Maalwar ya pipilien nen Jehova iray kaaro to. Say pipilien to et saramay mangaaro ed sikato tan walaan na pananisia. Isipen pay Abraham. Akaparaan ya gawaen so amin parad Dios. Aminpigapigan impanengneng nen Abraham ya sikatoy matoor tan maunor. Mabulos to ni ingen ya ibagat so anak ton si Isaac. Mabiskeg so pananisia nen Abraham ya “nayarian na Dios a paolien so anak to manlapud inaatey.” (Hebreo 11:17-19; Genesis 22:1, 2, 9-13) Matoor tan maunor si Abraham, tan sikatoy tinawag nen Jehova ya “kaarok.”​—Isaias 41:8; Santiago 2:21-23.

5. Antoy nalilikna nen Jehova ed saramay matoor ed sikato?

5 Mabmabli ed si Jehova iray kaaro to. Say panmatoor dad sikato so sankaimportantian ed saray kaaro to. (Basaen so 2 Samuel 22:26.) Manmamatoor tan maunor ira lapud inaro da. Ibabaga na Biblia ya say Dios et “maapit a kaaro na maptek a too,” samay manguunor ed sikato. (Proverbio 3:32) Iimbitaan nen Jehova iray kaaro to ya magmaliw ya espisyal ya sangkaili ed ‘tolda’  to. Iimbitaan to ran mandayew tan manpikasi ed sikato ed anggan anton oras.​—Salmo 15:1-5.

6. Panon tayon nipanengneng ya inaro tayoy Jesus?

6 Imbaga nen Jesus: “Siopaman a mangaaro ed siak, unoren toy salitak, tan sikatoy aroen na Amak.” (Juan 14:23) Kanian pian magmaliw itayon kaaro na Dios, kaukolan tayo met ya aroen si Jesus tan gawaen tayo ray imbangat to. Singa bilang, uunoren tayoy ganggan nen Jesus ya manpulong tan manbangat. (Mateo 28:19, 20; Juan 14:15, 21) Lapud inaro tayoy Jesus, ‘maapit tayon tutumboken iray bakat to.’ (1 Pedro 2:21) Maliket si Jehova no nanenengneng ton gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon aligen so Anak to diad amin ya ibabaga tan gagawaen tayo.

7. Akin et nepeg tayon seguroen ya say pikaaroan tayo et saramay kaaro nen Jehova?

7 Saray kaaro nen Jehova et mabiskeg so pananisia ra, matoor tan maunor ira, tan inaro day Anak to. Kasin aaligen tayoy Jehova diad pampipili tayoy kaaro tayo? No saray kaarom et aaligen day Jesus tan uusaren day bilay da pian ibangat ed arum so nipaakar ed Panarian na Dios, natulongan da kan magmaliw ya mas maong a too tan matoor ed si Jehova.

MAKAARAL ED SARAY ALIMBAWA ED BIBLIA

8. Antoy agustoan mo ed sankaaro ya si Ruth tan Noemi?

8 Diad Biblia et dakel so nabasa tayon istorya na saray sankaaro, singa si Ruth tan say katulangan ton si Noemi. Nandumaan so bansa ya nanlapuan tan binalegan da, tan arawin mas matatken si Noemi nen si Ruth. Balet nagmaliw iran malet ya sankaaro lapud pareho dan inaro si Jehova. Nen ontaynan lay Noemi ed Moab  pian ompawil ed Israel, “si Ruth et nansiansian kaiba to.” Imbaga nen Ruth ed si Noemi: “Say baley mo et magmaliw a baley ko, tan say Dios mo et Dios ko.” (Ruth 1:14, 16) Maomaong si Ruth ed si Noemi. Nen akasabi ra ed Israel, makulikulin nantrabaho si Ruth pian nasuportaan toy kaaro to. Inar-aro met nen Noemi si Ruth tan maabig iray bilin to ed sikato. Inunor nen Ruth so bilin to kanian pareho iran abendisyonan ya maong.​—Ruth 3:6.

9. Antoy pandinayewan mo ed sankaaro ya si David tan Jonatan?

9 Si David tan Jonatan so sakey nin alimbawa na malet ya sankaaro ya parehon matoor ed si Jehova. Mas matatken na manga 30 taon si Jonatan tan sikato komon so onsublay ya ari na Israel. (1 Samuel 17:33; 31:2; 2 Samuel 5:4) Balet nen naamtaan to ya si David so pinili nen Jehova ya magmaliw ya ari, agto angimonan tan agto kinompetensia. Imbes, ginawa nen Jonatan so anggaay nayarian to pian suportaan si David. Singa bilang, nen napepeligro so bilay nen David, sikatoy tinulongan nen Jonatan pian “ombiskeg so panagmatalek to ed si Jehova.” Inrisga to ni ingen so bilay to parad si David. (1 Samuel 23:16, 17) Matoor met ya kaaro si David. Insipan to ya asikasoen toy pamilya nen Jonatan, tan tinoor to itan anggano nen inatey lay Jonatan.​—1 Samuel 18:1; 20:15-17, 30-34; 2 Samuel 9:1-7.

10. Antoy naaralan mo ed taloran Hebreo ya sankakaaro?

10 Si Sadrac, Mesac, tan Abednego et taloran Hebreon kabataan ya sankakaaro. Ugugaw ni ra nen niyarawi irad saray kapamilya da. Nantutulongan ira pian makapansiansia ran matoor ed si Jehova. Nen baleg  la ra, asubok so pananisia da sanen ingganggan nen Arin Nabucodonosor ya mandayew ira ed balitok ya imahen. Aglabay nen Sadrac, Mesac, tan Abednego so mandayew ed imahen tan imbaga da ed ari: “Agmi panlingkoran iray dirios mo, tan agmi dayewen so balitok ya imahen ya impaalagey mo.” Anggano asubok so pananisia da, nansiansian matoor ed Dios irayan taloran sankakaaro.—Daniel 1:1-17; 3:12, 16-28.

11. Panon tayon amta ya malet a sankaaro si Pablo tan Timoteo?

11 Nen akabat nen apostol Pablo so kabataan ya si Timoteo, anengneng ton inaro nen Timoteo si Jehova tan talagan iyaansakit toy kongregasyon. Kanian impasal nen Pablo si Timoteo ya tulongan iray agagi ed nanduruman lugar. (Gawa 16:1-8; 17:10-14) Makulikuli si Timoteo kanian oniay imbaga nen Pablo: “Sikatoy nampaaripen a kaibak pian nikayat so maong a balita.” Amta nen Pablo ya si Timoteo et talagan ‘maasikaso’ ed saray agagi. Legan iran saniba ya makulikulin manlilingkor ed si Jehova, nagmaliw ya malet a sankaaro si Pablo tan Timoteo.​—Filipos 2:20-22; 1 Corinto 4:17.

NO PANON TAYON PILIEN IRAY PIKAAROAN TAYO

12, 13. (a) Akin et kaukolan tayon maalwar a pilien iray pikaaroan tayo anggano diad kongregasyon? (b) Akin et inter nen apostol Pablo so pasakbay ed 1 Corinto 15:33?

12 Diad kongregasyon, makaaral tayod saray agagi tayo tan natulongan tayoy sakey tan sakey ya mansiansian matoor. (Basaen so Roma 1:11, 12.) Balet anggano diad kongregasyon, kaukolan tayoy manalwar no siopa ray pilien tayon magmaliw ya malet a kaaro tayo. Balibali ya nanengneng so pandurumaan na saray agagi  tayo ya nanlapud dakdakel ya kultura tan bansa. Saray arum et balo ni ed kongregasyon, tan wala met iray abayag lan manlilingkor ed si Jehova. Kaukolay panaon pian onelet so relasyon na sakey ed si Jehova, no panon ya kaukolan met so panaon pian naluto so sakey a prutas. Kanian kaukolan tayon anosan tan aroen so sakey tan sakey, tan maalwar tayon pilien iray pikaaroan tayo.​—Roma 14:1; 15:1; Hebreo 5:12–6:3.

13 No maminsan, wala ray seryoson situasyon ed kongregasyon, tan kaukolan tayoy mas manalwar. Nayarin walay sakey ya agi ya manggagaway bengatlan  isesebel na Biblia. Odino walay agi ya magmamaliw lan mareklamo tan nayarin naapektoan so kongregasyon. Agtayo pankelawan itan ta nen inmunan siglo, wala met iray linmesan problema ed kongregasyon. Diad tua, oniay impasakbay nen apostol Pablo ed saray Kristiano ed saman a panaon: “Agkayo palilingo. Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.” (1 Corinto 15:12, 33) Pinasakbayan met nen Pablo si Timoteo ya manalwar ed no siopa ray pilien ton magmaliw ya maapit a kaaro to. Ontan met so nepeg tayon gawaen natan.​—Basaen so 2 Timoteo 2:20-22.

14. Antoy epekto na saray pilien tayon kaaro diad relasyon tayo ed si Jehova?

14 Nepeg tayon protektaan so relasyon tayo ed si Jehova. Atan so sankaimportantian ed bilay tayo. Kanian papaliisan tayoy magmaliw ya maapit a kaaro na siopaman ya mamakapuy ed pananisia tayo tan maneral na relasyon tayo ed Dios. No panon ya agtayo nailaloan ya danum so naesep na espongha ya intalem ed tuka, agtayo met nailaloan ya mainomay tayoy manggawa na maabig no mikaaro tayo ed saray manggagawa na mauges. Importante ya maalwar tayon pilien no siopa ray maapit ya pikaaroan tayo.​—1 Corinto 5:6; 2 Tesalonica 3:6, 7, 14.

Makaromog kay maong ya kakaaro a mangaaro ed si Jehova

15. Antoy gawaen mo pian makaromog kay maong ya kakaaro diad kongregasyon?

15 Diad kongregasyon, naromog mo ray totoo ya tuan mangaaro ed si Jehova. Sarag mo ran magmaliw ya maapit a kaaro. (Salmo 133:1) Aliwa labat ya saray kaedad mo odino kaparam na kipapasen ed bilay so pikaaroan mo. Tandaan ya arawin mas matatken si Jonatan nen si David, tan ugaw ni Ruth no ikompara ed si  Noemi. Labay tayon tumboken iyan bilin na Biblia: “Ilukas yo met a maong so puso yo.” (2 Corinto 6:13; basaen so 1 Pedro 2:17.) Tan no gawaen moy anggaay nayarian mon aligen si Jehova, mas dakel so malabay ya mikaaro ed sika.

NO WALA RAY PROBLEMA

16, 17. No walay akadismayaan tayo diad kongregasyon, antoy agtayo nepeg ya gawaen?

16 Diad kada pamilya, nanduruma so personalidad, kanonotan, tan paraan na panggagawa ed saray bengatla. Ontan met ed kongregasyon. Say pandurumaan et mangaarum na liket ed bilay, tan dakel so naaralan tayo ed sakey tan sakey. Balet no maminsan, lapud satan ya pandurumaan et agtayo natalosan iray agagi tayo tan onsyodot tayo ed sikara. Ompan no maminsan et naopendi odino nasakitan so liknaan tayo. (Proverbio 12:18) Kasin abuloyan tayo iratan ya problema ya mamakapuy ed sikatayo odino mangiyarawi ed sikatayo diad kongregasyon?

17 Andi. Anggano walay akadismayaan tayo, agtayo onaarawi ed kongregasyon. Aliwan si Jehova so akasakit ed sikatayo. Sikato so angiter na bilay tayo tan amin ni ran bengatla. Kanian kanepegan toy panangaro tan katooran tayo. (Apocalipsis 4:11) Say kongregasyon et regalo nen Jehova ya ontutulong ed sikatayon pansiansiaen a mabiskeg so pananisia tayo. (Hebreo 13:17) Agtayo labay ya ibaliwala iyan regalo to lapu labat ta walay akadismayaan tayo.​—Basaen so Salmo 119:165.

18. (a) Antoy ontulong pian maong so relasyon tayo ed saray agagi tayo? (b) Akin et kaukolan tayon perdonaen so arum?

18 Inar-aro tayo ray agagi tayo tan labay tayon maong  so relasyon tayo ed sikara. Ag-iilaloan nen Jehova ya walay perpekton too, kanian agtayo met iilaloan ya walay perpekton agi tayo. (Proverbio 17:9; 1 Pedro 4:8) Nalilingo tayon amin, balet lapud panangaro, sarag tayon “mabulos a perdonaen so sakey tan sakey.” (Colosas 3:13) Lapud aro, agtayo la papabalegen so melag ya agpantatalosan. Tua ya no walay akadismaya ed sikatayo, nayarin mairap tayon lingwanan itan. Magmainomay tayoy onsanok tan manem-em na sakit na linawa ed satan ya too. Panlapuan labat itan na ermen tan sakit na liknaan. Balet no perdonaen tayo so akadismaya ed sikatayo, nawalaan tayoy deen na nonot, pankakasakey na kongregasyon, tan say sankaimportantian ed amin, nawalaan tayoy maong ya relasyon ed si Jehova.​—Mateo 6:14, 15; Lucas 17:3, 4; Roma 14:19.

NO WALAY NADISPELO

19. Kapigan ya nepeg tayon tundaan so miulop ed sakey diad kongregasyon?

19 Diad pamilya ya manaaroan so balang sakey, mantutulongan so kada membro pian maliket ira. Balet imadyin mo pan walay sakey ya nanrebelde. Nansagpot ya amin so kapamilya to pian natulongan da, balet agto labay ya awaten so tulong. Ompan mandesisyon ya ontaynan, odino kaukolan ya sikatoy pataynanen na ulo na pamilya. Nayarin nagawa met so ontan ed kongregasyon. Nayarin pilien na sakey ya itultuloy a gawaen iray bengatlan aglabay nen Jehova kanian napeligro so kongregasyon. Agto labay ya awaten so tulong tan diad saray kiwas to et ipapanengneng ton agto la labay so mansiansian kabiangan na kongregasyon. Nayarin sikaton mismo so ontaynan ed kongregasyon, odino  kaukolan ya nadispelo. No walay ontan ya nagawa, malinew ya ibabaga na Biblia ya nepeg ya ‘tundaan tayo lay miulop’ ed sikato. (Basaen so 1 Corinto 5:11-13; 2 Juan 9-11) Talagan mair-irap itan ya gawaen lalo la no sikatoy kaaro odino kapamilya tayo. Balet diad saray ontan ya situasyon, nepeg ya mas importante ed sikatayo so katooran tayo ed si Jehova nen say diad siopaman.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 8.

20, 21. (a) Akin ya pakapatnagan na panangaro so uksoyan ya panagdispelo? (b) Akin et importante ya maalwar tayon pilien iray pikaaroan tayo?

20 Say panagdispelo et maaron uksoyan ya nanlapud si Jehova. Protektaan na satan so kongregasyon ed saramay mangibabaliwala ed estandarte nen Jehova. (1 Corinto 5:7; Hebreo 12:15, 16) Tutulongan itayo na satan ya ipanengneng so panangaro tayo ed masanton ngaran nen Jehova, ed saray atagey ya estandarte to, tan ed si Jehova ya mismo. (1 Pedro 1:15, 16) Tan say uksoyan ed panagdispelo et panangaro ed sakey ya toon agla kabiangan na kongregasyon. Sayan ambelat ya disiplina et nayarin ontulong ed sikato ya natalosan ya aliwa so gagawaen to, tan napakiwas ya manguman. Dakel ya adispelo nensaman so pinmawil ed si Jehova tan sikaray maar-aron inawat lamet ed kongregasyon.​—Hebreo 12:11.

21 Diad nanduruman paraan, walay impluensya ed sikatayo na saray kaaro tayo. Kanian importante ya maalwar tayon pilien iray pikaaroan tayo. No aroen tayo iramay inaro nen Jehova, napaliberan itayo na totoon makatulong ed sikatayo ya mansiansian matoor ed sikato diad andi-anggaan.