Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 16

Sumpaen so Diablo

Sumpaen so Diablo

“Sumpa yo so Diablo, tan ibatikan to kayo.”​—SANTIAGO 4:7.

1, 2. Antoy kaukolan tayon naamtaan nipaakar ed si Satanas tan saray demonyo to?

SEGURADON malikeliket so bilay tayo diad balon mundo nen Jehova. Diad satan et nagawa la imay gagala na Dios parad sikatayo. Balet say mundon pambibilayan tayo et kokontrolen nen Satanas tan saray demonyo to. (2 Corinto 4:4) Anggano agtayo ira nanenengneng, amta tayo ya wala ira tan walay pakayari da.

2 Diad sayan kapitulo, pantongtongan tayo no panon itayon mansiansian maapit ed si Jehova tan ag-itayo naimpluensyaan nen Satanas. Insipan nen Jehova ya tulongan to itayo. Balet kaukolan tayon naamtaan iray pakana ya uusaren nen Satanas tan saray demonyo pian palikdoen tan biktimaen itayo.

“SINGA MANAGLEM A LEON”

3. Antoy labay nen Satanas ya gawaen ed sikatayo?

3 Papapawayen nen Satanas ya mandadayew tayo ed si Jehova lapud makasarili iran rason tan ontunda tayo lan manlingkor ed Sikato no mairap lay situasyon. (Basaen so Job 2:4, 5.) No labay na sakey ya naaralan so nipaakar ed si Jehova, naiimano itan nen Satanas tan saray demonyo, tan salien dan patundaen. Agaylay pasnok da no walay mangidedika na bilay to ed si Jehova tan  manpabautismo. Diad Biblia et nikompara so Diablo ed “managlem a leon, a manaanap na buagen to.” (1 Pedro 5:8) Labay nen Satanas ya deralen so relasyon tayod si Jehova.​—Salmo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12.

Agaylay pasnok nen Satanas no idedika tayoy bilay tayo ed si Jehova

4, 5. (a) Antoy agsarag ya gawaen nen Satanas? (b) Antoy kabaliksan na “sumpa yo so Diablo”?

4 Balet agtayo nepeg ya takotan si Satanas tan saray demonyo to. Nilimitaan nen Jehova so nagawaan da ed sikatayo. Insipan nen Jehova ya walay “baleg ya ulop” na saray tuan Kristiano ya makaliktar ed “baleg a kairapan.”  (Apocalipsis 7:9, 14) Agnaamper na Diablo so pakagawa na satan lapud proprotektaan nen Jehova iray totoo To.

5 No mansiansia tayon maapit ed si Jehova, agsarag nen Satanas ya deralen so relasyon tayod Dios. Ipapaseguro na Salitay Dios: “Si Jehova et walad sikayo daput no mansiansia kayod sikato.” (2 Awaran 15:2; basaen so 1 Corinto 10:13.) Asarag na dakel ya matoor a lalaki tan bibii a singa sikara di Abel, Enoc, Noe, Sara, tan Moises ya sumpaen so Diablo diad impansiansia dan maapit ed si Jehova. (Hebreo 11:4-40) Sarag tayo met iran aligen. Oniay sipan na Salita na Dios: “Sumpa yo so Diablo, tan ibatikan to kayo.”​—Santiago 4:7.

“MIPUPULIGESGESAN ITAYO”

6. Antoy gagawaen nen Satanas pian biktimaen itayo?

6 Anggano amta nen Satanas ya nilimitaan nen Jehova so sarag ton gawaen ed sikatayo, gagawaen to nin siansiay amin a paraan pian pakapuyen so relasyon tayod Dios. Diad panaon tayo, dakel ya paraan so uusaren na Diablo pian biktimaen itayo, tan uusaren to nin siansia iray pakana ya nilibon taon to lan uusaren. Anto iratan?

7. Akin et aatakien nen Satanas iray totoo nen Jehova?

7 Oniay insulat nen apostol Juan: “Say interon mundo et walad pakayari na samay mauges.” (1 Juan 5:19) Sayan mauges a mundo et kokontrolen nen Satanas, tan labay to met ya kontrolen iray totoo nen Jehova. (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Apocalipsis 12:12, 17) Amta na Diablo ya antikey lay panaon to, kanian papasyaen ton pairapen so kada sakey ed sikatayo pian ag-itayo manmatoor ed Dios. No maminsan et manguusar so Diablo na direktan panangataki, balet no maminsan et agnaliklikas so iyaataki to.

8. Antoy nepeg ya natalosan na kada Kristiano?

 8 Oniay nabasa ed Efeso 6:12: “Mipupuligesgesan itayo . . . diad saray . . . armada na mauges ya espiritu ed tawen.” Kada Kristiano et nepeg ton labanan so Diablo tan saray demonyo. Importantin natalosan tayo ya amin a mangidedika na bilay to ed si Jehova et nepeg ya mipuligesgesan. Diad sulat to ed saray taga Efeso, amitlon binilin nen Pablo iray Kristiano ya ituloy day pilalaban da.​—Efeso 6:11, 13, 14.

9. Antoy gagawaen ed sikatayo nen Satanas tan saray demonyo?

9 Nanduruman paraan so uusaren nen Satanas tan saray demonyo pian palikdoen itayo. Agto kabaliksan ya no alabanan tayoy sakey ya tukso nen Satanas et agto tayo la tuksoen lamet. Aanapen na Diablo iray kakapuyan tayo pian naamtaan to no panon to itayon patitan. Balet sarag tayon paliisan iray patit to lapud ibabangat na Biblia so nipaakar ed saray patit ya uusaren to. (2 Corinto 2:11; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 31.) Say sakey ed saratan et say demonismo.

IPULISAY IRAY DEMONYO

10. (a) Anto so demonismo? (b) Antoy panmoria nen Jehova ed demonismo?

10 Kaiba ed demonismo iray misteryoson pakayari ya lapud saratan et sarag na sakey so mikomunikasyon ed saray demonyo, manparles, mankulam, manmahiko, odino mitongtong ed inatey. Ibabaga na Biblia ya say demonismo et “makapadimla” tan agtayo nayarin mibiang ed satan no labay tayon dayewen si Jehova. (Deuteronomio 18:10-12; Apocalipsis 21:8) Nepeg ya paliisan na saray Kristiano so amin ya klase na demonismo.​—Roma 12:9.

11. Antoy nagawa no man-osyoso tayod saray misteryoson pakayari?

 11 Amta nen Satanas ya mainomay to tayon napatitan ya mibiang ed demonismo no naiingganyo tayod saray misteryoson pakayari. Deralen na anggan anton klase na demonismo so relasyon tayod si Jehova.

SASALIEN ITAYON PALIKDOEN NEN SATANAS

12. Panon ya iimpluensyaan nen Satanas so panagnonot tayo?

12 Buburagasen nen Satanas so nonot na totoo. Kalkalna ton panduaruwaen iray totoo anggad isipen dan “say maong et mauges tan say mauges et maong.” (Isaias 5:20) Ikakayat na Diablo so ideya ya saray simbawa na Biblia et aliwan praktikal tan mas maliket tayo no agtayo unoren iray estandarte na Dios.

13. Panon ya amawala na panduaruwa si Satanas?

13 Say sakey ed saray sankaepektiboan ya pakana nen Satanas et say pangikayat na panduaruwa. Abayag to lan uusaren itan. Diad hardin na Eden, inggapo toy panduaruwa nen tinepetan toy Eva: “Talaga ta’n imbaga na Dios ya agkayo nepeg a mangay bunga na amin a kiew ed hardin?” (Genesis 3:1) Insan diad panaon nen Job, nantepet si Satanas ed si Jehova diad arap na saray anghel: “Anggapo kasi rason no akin a tatakotan nen Job so Dios?” (Job 1:9) Kayari bautismo nen Jesus, sikatoy tinukso nen Satanas nen imbaga ton: “No anak kay Dios, ibagam ed sarayan bato a magmaliw iran tinapay.”​—Mateo 4:3.

14. Antoy gagawaen nen Satanas pian panduaruwaen iray totoo no kasin mapeligro so demonismo?

14 Diad panaon tayo, tuloytuloy nin manggagaway paraan so Diablo pian panduaruwaen itayo. Gagawaen ton singa agmet makapuy so demonismo pian kuestionen  na saray totoo no talaga kasin mauges itan. Anggan saray arum ya Kristiano et agda nanenengneng so kapeligroan na satan. (2 Corinto 11:3) Kanian antoy gawaen tayo pian naprotektaan tayoy sarili tayo? Panon tayon naseguro ya ag-itayo napapalikdo ed saray pakana nen Satanas? Pantongtongan tayoy duaran paraan a nayarin napatitan itayo: panagligliwaan tan panagpatambal.

UUSAREN NEN SATANAS IRAY NATURAL A PILALEK TAYO PIAN TUKSOEN ITAYO

15. Panon a nayarin makakapibiang tayo la ed demonismo diad saray panagligliwaan tayo?

15 Dakel ed saray pelikula, video, palabas ed TV, computer games, tan website ed Internet et nipaakar ed saray demonyo, mahiko, tan misteryoson pakayari. Parad arum et singa anggapoy uges na saratan tan agda naiisip ya mapeligro no abuloyan dan impluensyaan ira na saray demonyo. Nayarin makapibiang so sakey ed demonismo panamegley na horoscope, panagpalar, pangusar na baraha parad panaghula, tan bolan kristal. Iyaamot na Diablo so kapeligroan na saratan tan sasalien ton gawaen iratan ya misteryoso, makapabilib, tan makapaliket. Ompan isipen ni ingen na sakey ya agmet mauges so manbantay na walay koneksion tod demonismo odino misteryoson pakayari basta agto iratan aktual ya gagawaen. Akin et mapeligro itan ya kanonotan?​—1 Corinto 10:12.

16. Akin et nepeg tayon ipulisay iray panagligliwaan ya nipaakar ed saray misteryoson pakayari?

16 Agnabasa nen Satanas tan saray demonyo so isip tayo. Balet sarag dan naamtaan iray pilalek tayo tan no antoy iisipen tayo diad pangobserba da ed saray desisyon tayo parad sarili tan pamilya tayo, kaiba lay panagligliwaan.  No pipilien tayo iray pelikula, musika, odino libro ya walay koneksion to ed saray espiritista, panagmahiko, saray aselepan na demonyo, mangkukulam, bampira, odino arum ni ran kapara na saratan, naamtaan nen Satanas tan saray demonyo ya interesado tayod sikara. Kanian nayarian da tayon itonton ya mibiang ed demonismo.​—Basaen so Galacia 6:7.

17. Panon ya aanamoten nen Satanas so pirawat tayon onabig?

17 Sarag met nen Satanas ya anamoten so pirawat tayon onabig ed sakit tayo. Dakel natan so mansasakit. Ompan dakel lan panagtambal so sinali na sakey balet agmet onaabig. (Marcos 5:25, 26) Ompan magmaliw ya  desperado tan awaten to lay anggan anton paraan. Balet bilang Kristiano, nepeg ya manalwar tayon ag-awaten iray panagtambal ya manguusar na “mahiko.”​—Isaias 1:13.

Manmatalek kad si Jehova no walay sakit mo

18. Anto ran panagtambal so nepeg ya paliisan na saray Kristiano?

18 Diad Israel nensaman, wala ray angusar na “mahiko.” Kanian imbaga nen Jehova ed sikara: “Sano iyunat yod siak iray lima yo, agta kayo nengnengen. Anggano dakerakel so pikakasi yo, agko dedengelen iratan.” (Isaias 1:15) Isipen pa itan​—agdengelen nen Jehova iray pikakasi da! Agtayo labay so manggawa na anggan anto ya maneral na relasyon tayo ed si Jehova tan lapud satan et agto itayo tulongan, lalo la no mansasakit tayo. (Salmo 41:3) Kanian nepeg tayon seguroen no kasin say panagtambal ya labay tayon salien et walay koneksion to ed demonismo odino misteryoson pakayari. (Mateo 6:13) No walay posibilidad ya walay koneksion na satan, nepeg ya agti la sasalien itan!​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 32.

SARAY ISTORYA NIPAAKAR ED SARAY DEMONYO

19. Antoy gagawaen na Diablo pian taktakoten iray totoo?

19 Anggano wala ray mangibabagan anggapo so Diablo tan saray demonyo, amta na arum ya wala ira lapud eksperiensya da. Dakel ya totoo so natatakot ed saray mauges ya espiritu tan naaaripen ira ed saray anito odino pamahiin. Wala ray tataktakoten day arum lapud mangiistorya ray makapataktakot ya gagawaen na saray demonyo. Wala ray labalabay day ontan iran istorya tan labalabay da met ya istoryaen iratan ed arum. Lapud ontan iran istorya, natatakot laingen ed Diablo iray totoo.

20. Panon ya nayarin nikayat tayo iray tila nen Satanas?

20 Isipen pa iya​—labay nen Satanas ya ontakot iray  totoo ed sikato. (2 Tesalonica 2:9, 10) Sikatoy matila tan marundunong ya mangimpluensya ed kanonotan na saramay interesado ed demonismo tan papanisiaen to ra ed saray bengatlan aliwan tua. Nayarin istoryaen na saratan ya totoo iray anengneng tan nadngel da kuno. Tan kada no uliten da iratan ya istorya, naaaruman odino napapasobraan da iratan. Agtayo labay ya tulongan si Satanas ya taktakoten so arum diad pangulit tayo ed saratan ya istorya.​—Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16.

21. Imbes ya pan-istoryaan so nipaakar ed saray demonyo, antoy nepeg ya pantongtongan tayo?

21 No say sakey ya lingkor nen Jehova et walay eksperiensya to ed saray demonyo, agto la nepeg ya ibagbaga iratan ed arum pian labat walay napan-istoryaan. Agnepeg ya ontakot iray totoo nen Jehova ed antokaman ya sarag a gawaen na Diablo tan saray demonyo to. Imbes, nepeg ya manpokus itayo ed si Jesus tan say pakayari ya inter ed sikato nen Jehova. (Hebreo 12:2) Ag-inistoryaan nen Jesus iray disipulo to na nipaakar ed saray demonyo. Sikatoy nampokus ed mensahe na Panarian tan ed “makapadinayew iran gawa na Dios.”​—Gawa 2:11; Lucas 8:1; Roma 1:11, 12.

22. Antoy determinado tayon gawaen?

22 Agtayo lilingwanan ya gagala nen Satanas ya deralen so relasyon tayod si Jehova. Gawaen toy amin a paraan. Balet amta tayo ray pakana na Diablo tan desidido itayon ipulisay so amin ya klase na demonismo. Agtayo “iikdan na pankanawnawa so Diablo” ya pakapuyen so determinasyon tayo. (Basaen so Efeso 4:27.) On, no sumpaen tayo so Diablo, agto tayo napatitan ed saray pakana to tan makaseguro tayo ya protektaan itayo nen Jehova.​—Efeso 6:11.