Memoryal na impatey nen Jesus, diad Germany

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Marso 2016

Pangaligan Iran Presentasyon

Saray presentasyon a nayarin usaren parad Say Panag-bantayan tan say 2016 ya imbitasyon ed Memoryal. Usaren iray pangaligan pian makagaway sarilim ya presentasyon.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Mas Inyuna nen Ester si Jehova tan Saray Totoo To

Makpel ya inrisga nen Ester so bilay to tan tinulongan toy Mardokeo ya manggaway balon ganggan pian naprotektaan tan agnapapatey iray Judio. (Ester 6-10)

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Manggaway Sarilim ya Presentasyon ed Magasin

Usaren iraya pian nawalaay ideya ed panggaway sarilin presentasyon ed Say Panag-bantayan tan Onliing!

BILAY NA KRISTIANO

Maliket ya Awaten Iray Bisita

Panon tayon nipalikna ed saray bisita tan inaktibo ya welcome ira diad Memoryal?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Pinansiansia nen Job so Integridad To Sanen Nasusubok

Impanengneng to ya si Jehova so sankaimportantian ya Persona ed bilay to. (Job 1-5)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Imbalikas na Matoor ya si Job so Paniirap To

Naapektoan ya maong si Job lapud sobray ermen to tan kinmapuy so liknaan to, balet agnauman so panangaro tod si Jehova a Dios. (Job 6-10)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Matalek si Job ya Walay Kioli

Amta to ya sikatoy bilayen lamet nen Jehova a singa ed sengeg na kiew ya onsimit lamet diad lamot to. (Job 11-15)

BILAY NA KRISTIANO

Kioli—Nagmaliw a Posible Lapud Dondon

Say regalo nen Jehova ya dondon et garantiya ed ilalon kikioli. Imbes ya manermen tayo ed impatey na inad-aro, abeten tayo ira.