Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JOB 11-15

Matalek si Job ya Walay Kioli

Matalek si Job ya Walay Kioli

Imbalikas nen Job so pananisia to ed pakayari na Dios ya sikatoy paolien

14:7-9, 13-15

  • Inusar nen Job ya ilustrasyon so kiew—nayarin kiew na olibo—pian ipanengneng so talek tod pakayari na Dios ya sikatoy paolien

  • Araldalem so nasabi na lamot na kiew ya olibo, tan nabilay lamet anggano binatang lay sengeg to. Basta mabilay ni lamot to, onsimit lamet itan

  • Anggano namagaan so sengeg na kiew ya olibo lapud abayag ya anggapoy uran, siansia nin onsimit itan diad lamot to no onuran lamet, tan “mansanga a singa balon tubo a tanaman”