Onlad karga

Onlad saray karga

 MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Manggaway Sarilim ya Presentasyon ed Magasin

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Manggaway Sarilim ya Presentasyon ed Magasin

NO AKIN YA IMPORTANTE: Anggaman saray presentasyon ya walad workbook ed aral et makatulong pian nawalaan tayoy ideya, saraya et outline labat. Kaukolan ya ibagam iratan ed sarilim ya salita. Nayarian moy mangusar na duman presentasyon odino topic ya mas makapainteres ed lugar yo. No ontan, basam so magasin, konsideraen iray pangaligan a presentasyon, tan bantayan iray video na demostrasyon. Insan, nia ray suhestion diad panggawa na sarilim ya presentasyon.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

Tepetan so sarilim, ‘Kasin labay kon usaren so sakey ed saray pangaligan a presentasyon?’

ON

  • Iparaan moy unonan ibagam. Kayarim ya ibano so unabung, ibagam ed antikey so rason na imbisitam. (Alimbawa: “Wadia ak ta . . .”)

  • Nonot mo no panon mon pankonektaen so tepet, teksto, tan pangiyopresi. (Alimbawa: No ipresentay teksto, nayarin ibagam, “Wadia so balibalin ebat ed satan ya tepet.”)

ANDI

  • Manpili na topic ed magasin ya labalabay mo tan makapainteres ed lugar yo

  • Mangiparaan na tepet ya usaren pian nasagyat ya mannonot tan mitongtong so unabung balet agmet nairapan. (Alimbawa: Saray tepet ed pahina 2 na saray magasin.)

  • Manpili na tekston basaen. (No Onliing! so iyopresim, nayari kan manbasay teksto odino andi, ta sayan magasin et denesinyo parad saray daiset so amta ra ed Biblia tan nayarin anggapo ni ingen so talek dad relihyon.)

  • Mangiparaan na sakey odino duaran sentence a mangipaliwawa no panon ya minabang so unabung ed pambasa tod artikulo

ANGGAN ANTO

  • Mangiparaan na tepet ya ebatan mo ed ipawil

  • Manggawa kay nota pian natandaan mo ray labay mon ibaga kapawil mo