Onlad karga

Onlad saray karga

Marso 21-27

JOB 6-10

Marso 21-27
  • Kansion 68 tan Pikakasi

  • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

  • Unonan Pitongtong: wp16.2 16—Bitlaen so uksoyan ed panagdonasyon. (2 min. o mas antikey)

  • Panagpawil: wp16.2 16—Iparaan so unabung parad ontumbok ya ibisita. (4 min. o mas antikey)

  • Panagaral na Biblia: fg leksion 2 ¶6-8 (6 min. o mas antikey)

BILAY NA KRISTIANO

  • Kansion 114

  • Usaren so Pakatalos No Ligliwaen so Arum: (15 min.) Paliwawa a mankomentoy dumerengel. I-play so video ya binantayan na saray elder diad apalabas ya Kingdom Ministry School. Insan pankomentoen iray dumerengel no antoy maong ya alimbawa ya impanengneng na duaran brother no panon ya pasesegen so sakey ya angibalikas na ermen lapud impatey na inad-aro.

  • Panagaral na Kongregasyon ed Biblia: ia kap. 11 ¶12-20 tan repaso (30 min.)

  • Manrepaso tan Ibagay Aralen ed Ontumbok a Simba (3 min.)

  • Kansion 27 tan Pikakasi