Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ESTER 6-10

Mas Inyuna nen Ester si Jehova tan Saray Totoo To

Mas Inyuna nen Ester si Jehova tan Saray Totoo To

Si Ester et makpel tan aliwan makasarili nen indepensa toy Jehova tan saray totoo To

8:3-5, 9

  • Agla napepeligroy bilay nen Ester tan Mardokeo. Balet akasabi lad interon empiryo so ganggan nen Haman ya ipapatey so amin ya Judio

  • Inrisga lamet nen Ester so bilay to, ya linmad ari anggano ag-impatawag. Manak-akis parad saray kabaleyan to tan akikasid asawa to ya babawien imay ganggan

  • No tinatakan la na ari so sakey a ganggan, aglan balot itan nababawi. Kanian inikdan na ari si Ester tan Mardokeo na autoridad ya manggaway balon ganggan

Impanalo nen Jehova iray totoo to

8:10-14, 17

  • Ginawa so komaduan proklamasyon ya mangibabagan walay kanepegan na saray Judio ya idepensay sarili da

  • Linman tampol iray mensahero ed amin ya sakop na empiryo, tan namparaan iray Judio parad panlalaban

  • Dakel so nagmaliw ya Judion proselita lapud anengneng da ya papaboran na Dios iray Judio