Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JOB 6-10

Imbalikas na Matoor ya si Job so Paniirap To

Imbalikas na Matoor ya si Job so Paniirap To

Naupot lay kayarian nen Job, inateyan, tan grabe sakit to, balet siansia nin matoor. Kanian sinali nen Satanas ya pakapuyen so liknaan to pian deralen so integridad to. Sinmabi taloran “kaaro” to. Unona, pinapaway dan misisimpatya ra. Insan yinmurong irad abay to ed loob na pitoy agew, balet ag-iran balot nansalita pian ligliwaen si Job. Saray tinmumbok ya imbaga ra et napnoy ansakit ya akusasyon.

Nansiansian matoor si Job ed si Jehova anggano grabe paniirap to

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Aliway inisip nen Job lapud sobran ermen to. Nankonklusyon ya anggapoy pibabali na Dios no mansiansian matoor odino andi

  • Lapud kinmapuy so liknaan nen Job, agto ninonot ya wala ni arum ya posiblin rason na paniirap to

  • Anggano maneermen ya maong, imbaga nin siansia nen Job ed saray mangaakusa ed sikato so nipaakar ed panangaro tod si Jehova