1 Timoteo 6:1-21

6  Amin iramay manasakbat na pako na inkaaripen et naynay da komon ya ipasen a makanepegan na sigpot a galang iray amo ra, pian agbalot pansalitaan na mauges so ngaran na Dios tan say bangat to.  Niarum ni, agda komon leleglemewen iray mananisian amo ra, lapud agagi ira. Balet, mas mabulos ira komon a manlingkor, lapud saramay nagugunggonaan ed maong a serbisyo ra et kapananisiaan da tan inad-aro ra. Itultuloy mon ibangat tan ibilin irayan bengatla.  No walay mangibabangat na sananey a doktrina tan agmipapakna ed maabig iran salita, salanti, saramay salita na Katawan tayon Jesu-Kristo, odino ed bangat a mitunosan ed maridios a debosyon,  sikatoy mapaatagey, anggapon balot so pakatalos to, noag ingen nadederal lay ulo to lapud pisusuppiatan tan pidedebati nipaakar ed saray salita. Sarayan bengatla et panlalapuan na imon, kolkolan, makapasakit iran panagsalita, mauges iran panag-inap,  ampetang iran sangsangan nipaakar ed andi-kakanaan iran bengatla diad saray totoon pikewet so panagnonot da tan agda amtay katuaan, ya iisipen da a pakagunggonaan dan dili so maridios a debosyon.  Diad tua et baleg a pakagunggonaan so maridios a debosyon daput no pasaragen tayo no antoy walad sikatayo.  Ta anggapon balot so inawit tayo diad mundo, tan anggapon balot met so naawit tayon manlapu dia.  Kanian, no walay naakan tan ikawes tayo, mankontento tayo la ed saratan.  Balet, saramay manpipirawat ya onyaman et napelag ed tukso tan patit tan dakel ya andi-kabaliksan tan makapasakit a pilpilalek, a mangilelereg ed totoo diad kadederal tan kabagbag. 10  Ta say panangaro ed kuarta et lamot na amin a makaderal a bengatla, tan diad pampipirawat na arum ed saya et abalang ira ed pananisia tan sinasaksak day inkasikara na dakel ya ot-ot. 11  Balet sika, O too na Dios, arawian mo irayan bengatla. Ingen ta seetan mon ipatnag so inkatunong, maridios a debosyon, pananisia, aro, panagsungdo, inkaulimek. 12  Milaban ka diad maabig a pilalaban nipaakar ed pananisia, bemben kan malet ed bilay ya andi-anggaan ya anawagan ed sika tan lapud sayan bilay et iyaabawag moy pananisiam ed arap na dakel a tasi. 13  Diad imaton na Dios, a pansiasiansiaen ton mabilay so amin a bengatla, tan si Kristo Jesus, a maabig ya akapantasi ed si Poncio Pilato, bilinen ta ka 14  ya unor mo so ganggan diad andi-matik tan andiay pakabalawan a paraan anggad kiparungtal na Katawan tayon Jesu-Kristo. 15  Say maliket tan alenleneg a Manuley et iparungtal toy inkasikato diad aturon panaon, bilang say Ari na saray arari tan Katawan na saray kakatawan, 16  say alenleneg ya ag-ompatey, a manaayam ed agnaasinggeran a liwawa, a sikatoy ag-anengneng odino agnayarian a nengnengen na totoo. Niiter komon ed sikato so galang tan biskeg ed andi-anggaan. Amen. 17  Bilin mo iramay mayayaman ed sayan kaplesan a sistema na mundo ya ag-ira magmaliw a mapaatagey, tan iteen day ilalo ra, aliwan diad agnapanmatalkan iran kayamanan, noagta diad Dios, a daakan a mangitatarya ed sikatayo na amin a bengatlan panliketan tayo; 18  a manggawa ra na maong, magmaliw iran mayaman ed saray maabig a gawa, mabunlok, akaparaan a manginabang, 19  a maalwar iran mantipon parad inkasikara na sakey a maabig a pundasyon parad arapen, ta pian makabemben iran malet ed peteg a bilay. 20  O Timoteo, alwaran mo so inmatalek ed sika, arawian mo iray andi-kakanaan a salita a mamapabanday ed bengatlan masanto tan saray agmantutunosan ya ideya na palson “pikakabat.” 21  Ta saray arum et sinmian ed pananisia diad pangipapangta ra ed satan a pikakabat. Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan.

Paimanod leksab