1 Juan 2:1-29

2  Ana’ko ran angkekelag, insulat ko ed sikayo irayan bengatla pian agkayo makapankasalanan. Ingen, no walay makapankasalanan, walay sakey a mananulong tayo a kaiba na Ama, salanti, si Jesu-Kristo, a sakey a matunong.  Tan sikatoy sakey a bagat a manakbong* ed saray kasalanan tayo, ingen ta aliwan parad sikatayo labat, noagta parad saray kasalanan met na interon mundo.  Tan diad saya et amta tayo a sikatoy kabkabat tayo la, no uunoren tayo iray ganggan to.  Samay too a mangibabagan: “Sikatoy kabkabat ko la,” ingen ta agto uunoren iray ganggan to et matila, tan anggapo ed sikato so katuaan.  Balet siopaman a manguunor ed salita to, peteg a nagnap so panangaro to ed Dios. Lapud saya et amta tayo ya akikasakey itayo la ed sikato.  Samay mangibabaga a sikatoy mansiasiansian akikasakey ed si Kristo, nepeg met a sikatoy mantultuloy a manbilay a singa ed impanbilay nen Kristo.*  Inad-arok ira, say isusulat ko ed sikayo et aliwan balon ganggan, noagta daan a ganggan a wala la ed sikayo diad gapo. Sayan daan a ganggan et say salitan nadngel yo.  Tan isusulat ko lamet ed sikayo so balon ganggan, a saya so tua ed sikato tan ed sikayo, lapud naaandi lay kabilungetan tan onsisinag lay tuan liwawa.  Samay mangibabagan sikatoy walad liwawa ingen ta bubusolen toy agi to, et walad kabilungetan anggad natan. 10  Samay mangaaro ed agi to et mansiasiansia ed liwawa, tan anggapoy pakatiroran ed sikato. 11  Balet samay mamubusol ed agi to et walad kabilungetan tan manaakar ed kabilungetan, tan agto amta no iner so laen to, lapud sikatoy binulag na kabilungetan. 12  Ana’ko ran angkekelag, nansulat ak ed sikayo lapud aperdona la iray kasalanan yo nisengeg ed ngaran to. 13  Kaamaan, nansulat ak ed sikayo lapud kabkabat yo la imay wala la ed gapo. Malangwer a lalaki, nansulat ak ed sikayo lapud adaeg yo la imay sakey a mauges. Ananak, sinulatan ta kayo lapud kabkabat yo la so Ama. 14  Kaamaan, sinulatan ta kayo lapud kabkabat yo la imay wala la ed gapo. Malangwer a lalaki, sinulatan ta kayo lapud mabiskeg kayo tan mansiasiansia ed sikayo so salita na Dios tan adaeg yo la imay sakey a mauges. 15  Agyo aaroen so mundo odino saray bengatlan walad mundo. Siopaman a mangaaro ed mundo et anggapoy panangaro to ed Ama; 16  ta say amin a walad mundo—say pilalek na laman tan say pilalek na mata tan say panangipangta na sakey ed saray kaykayarian to ed bilay—et agmanlalapud Ama, noagta manlalapud mundo. 17  Niarum ni, say mundo tan say pilalek na satan et agmansiansia, balet samay manggagawa na linawa na Dios et mansiansia ed andi-anggaan. 18  Ananak, sampot la iyan oras, tan anggan natan et dakel iray antikristo, unong a nadngel yo la ya onsabi so antikristo; lapud saya et amta tayo a sampot la iyan oras. 19  Sinmian ira ed sikatayo, ta agtayo ra kabiangan; ta no kabiangan tayo ra, nansiansia ra komon ed sikatayo. Balet sinmian ira pian napatnagan a sikaran amin et agtayo kaiba. 20  Tan sikayoy nilanaan na Masanton Dios; amin yo et walaan na pikakabat. 21  Susulatan ta kayo, aliwan lapud agyo amta so katuaan, noagta lapud amta yo itan, tan lapud anggapoy tila a manlalapud katuaan. 22  Siopa so matila noag samay mangibuburi a si Jesus et Kristo? Saya so antikristo, samay mangibuburi ed Ama tan ed Anak. 23  Siopaman a mangibuburi ed Anak, anggapo ed sikato so Ama. Samay mamibidbir ed Anak, wala met ed sikato so Ama. 24  Balet, mansiansia komon ed sikayo imay nadngel yo diad gapo. No samay nadngel yo diad gapo et mansiasiansia ed sikayo, mansiansia kayo met ed Anak tan ed Ama. 25  Niarum ni, saya imay insipan ton mismo ed sikatayo, say bilay ya andi-anggaan. 26  Sarayay isusulat ko ed sikayo et nipaakar ed saramay manasalin mangibalang ed sikayo. 27  Balet sikayoy tinuro* na Dios diad panamegley na espiritu to tan mansiasiansia ed sikayo iyan espiritu, tan agla nakaukolan a wala ni mangibangat ed sikayo; balet say impanuro to et tua tan anggapoy katilaan, tan ibabangat na satan ed sikayo so amin a bengatla. Mansiansia kayon mikasakey ed sikato unong ya imbangat na saya ed sikayo. 28  Kanian natan, ana’ko ran angkekelag, mansiansia kayon mikasakey ed sikato, ta pian diad kiparungtal to et makpel itayon makapansalita tan ag-itayo nabaingan ed arapan to legan na kiwawala* to. 29  No amta yo a matunong si Kristo, amta yo a say amin a manggagaway inkatunong et ananak na Dios.

Paimanod leksab

1Jn 2:2 * Odino, “sakey a bagat pian nagamoran so panangabobon na Dios.”
1Jn 2:6 * Literal, “manakar a singa ed impanakar to.”
1Jn 2:27 * Say Griegon salita et literal a manutukoy ed impangiyan odino impangikalboy larak.
1Jn 2:28 * Nengnengen so Apendise 5.