Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izinkulungwane Zivakatshela Igatsha LeCentral America

Izinkulungwane Zivakatshela Igatsha LeCentral America

Ngo-2015, abantu abangaba ngu-175 000 bavakatshela igatsha laboFakazi bakaJehova leCentral America eliseMexico. Lokhu kutsho ukuthi ngelanga kwakufika izivakatshi ezingu-670. Izivakatshi ezinengi zazihamba ndawonye ngamabhasi ezaziwaqhatshile futhi zazithatha amalanga amanengi ukuze ziyefika egatsheni leli. Ezinye zaqalisa ukulungiselela uhambo lolu kusasele izinyanga.

“Uhlelo Lokudinga Imali Yokuya EBhetheli”

Abanye bayithola nzima imali yokuthi bavakatshele iwofisi yegatsha ebizwa langokuthi yiBhetheli. Ngokwesibonelo, abasebandleni elisesabelweni seMexico okuthiwa yiVeracruz esiqhelelene legatsha ngamakhilomitha angu-550 babengelayo imali yokuvakatshela eBhetheli. Yikho beluka icebo elalingabanceda ukuthi baqogelele imali. Bazihlela baba ngamaqembu ukuze bantshintshane ukupheka ukudla njalo bakuthengise. Badobha lezigubhu ezazilahlwa ngabantu bayazithengisela abezitolo. Ngemva kwezinyanga ezintathu basebelayo imali yokuvakatshela eBhetheli.

Kabazisoli ngokuthi basebenza gadalala bedinga imali yokuya egatsheni. Ngokwesibonelo ijaha okuthiwa nguLucio okulelo bandla wathi: “Ukuvakatshela eBhetheli kwenza ngahlela ukwenza okunengi ekukhonzeni futhi khathesi ngilemisebenzi eminengi engiyenzayo ebandleni. U-Elizabeth oleminyaka engu-18 wathi: “EBhetheli ngazibonela ngawami ukuthi abantu bakaJehova bayathandana. Kwangenza ngazimisela ukusebenzela uNkulunkulu yikho ngaqalisa ukwenza inkonzo yesikhathi sonke.”

Batheleka Ngobunengi

Kwamanye amalanga kufika izinkulungwane zezivakatshi zizobuka iBhetheli. Lokhu kwenza abasohlangothini lokwamukela lokutshengisa izivakatshi indawo basebenze gadalala. ULizzy uthi: “Kuyakhuthaza ukubona abantu abanengi kangaka bezovakatshela igatsha. Ukholo lwami luyaqina nxa ngisizwa izivakatshi zibonga umsebenzi owenziwa egatsheni, zibuka ubuhle balo njalo ngisizwa lezikwenzileyo ukuze zenelise ukuzobuka igatsha.”

Ukuze izinkulungwane zezivakatshi zithole uncedo, abanye abafowethu labodadewethu bayatshiya imisebenzi yabo ukuze bancedise ekutshengiseni izivakatshi igatsha. Abafowethu laba bayathaba ukuba lezivakatshi lanxa lokhu kusenza ukuthi umsebenzi wabo ubemnengi. UJuan uthi: “Nxa ngiqeda ukutshengisa izivakatshi indawo futhi ngizibona zithabile, ngihle ngibone ukuthi ngenze into eqondileyo ngokutshiya umsebenzi wami ukuze ngincede izivakatshi.”

“Abantwana Bayakuthanda”

Abantwana bayakuthanda ukuvakatshela eBhetheli. UNoriko osebenza kuHlangothi Lwamakhompiyutha uthi: “Nxa ngitshengisa izivakatshi indawo, ngijayele ukubuza abantwana ukuthi bayakufuna yini ukuzosebenza eBhetheli. Bonke baphendula besithi ‘Ye!’” Enye indawo abantwana abayithanda kakhulu kulapho okulemifanekiso yemuli yangakibo kaLwazi. Bayakuthanda ukuthatha imifanekiso beseceleni kwemifanekiso kaLwazi loSifiso. ULwazi loSifiso ngopopayi abadlala amavidiyo athi “Woba Ngumngane KaJehova.” UNoriko uthi: ‘Abantwana bayakuthanda ukuba sendaweni le.’

Abantwana abanengi bayabonga kakhulu ngomsebenzi owenziwa eBhetheli. Ngokwesibonelo, umfanyana okuthiwa nguHenry ovela eMexico wayehlala ephosela imali egabheni ukuze anikele ngayo nxa engavakatshela eBhetheli. Wathi enikela wabhala lencwadi ethi: ‘Ngicela lisebenzise imali le ukuthi lenze amabhuku amanengi. Ngiyabonga ukuthi lisebenzela uJehova.’

Lawe Uyanxuswa

OFakazi bakaJehova balohlelo lokutshengisa izivakatshi amagatsha abo kanye lezindawo zabo zokudindela amabhuku emhlabeni jikelele. Siyakunxusa ukuthi lawe ubuye nxa ulesifiso sokuvakatshela amagatsha ethu njalo awusoze ubhadaliswe. Asithandabuzi ukuthi uzakukholisa ukwenza njalo. Ungathola okunengi mayelana lokubuka amagatsha ethu ngaphansi kwesihloko esithi OKUMAYELANA LATHI > UKWETHEKELELA LOKUBUKA AMAWOFISI ETHU.