Yeqa uye kokuphakathi

Kufunakala AmaWolu OMbuso AboFakazi BakaJehova Abayisigidi

Kufunakala AmaWolu OMbuso AboFakazi BakaJehova Abayisigidi

Kusukela ngo-1999 kusiya ku-2015, oFakazi bakaJehova bakha amaWolu oMbuso edlula 5 000 eCentral America * laseMexico. Kudingakala amanye amaWolu oMbuso adlula 700 ukuze oFakazi bakaJehova abayisigidi kanye labanye ababuya emihlanganweni yethu babe lezindawo zokungenela imihlangano.

Kudala kwakunzima ukuthi amabandla asemazweni la akhe izindawo zokukhonzela. Ngokwesibonelo oFakazi abanengi eMexico babengenela imihlangano ezindlini zabo. Esinye isizathu esasisenza benze njalo yikuthi okweminyaka eminengi umthetho wawungavumi ukuthi izinkolo zibe lezakhiwo zazo. Kodwa ngabo-1990 umthetho wantshintsha futhi oFakazi bakaJehova baqalisa ukwakha amaWolu oMbuso amanengi. Lanxa kunjalo uhlupho olwalukhona yikuthi kwakuthatha izinyanga ezinengi ukuthi baqede ukwakha iwolu ngayinye.

Intuthuko Emsebenzini Wokwakha

Ngo-1999 umsebenzi wokwakha wathuthuka kakhulu. Kwaba lamaQembu Okwakha AmaWolu OMbuso emazweni asathuthuka agoqela iMexico lamazwe angu-7 aseCentral America. Kusukela ngo-2010, iwofisi yegatsha eseMexico ibiqondisa umsebenzi wokwakha eMexico laseCentral America.

Abakha amaWolu oMbuso bahlangana lezinhlupho nxa besakha ezindaweni okunzima ukuya kuzo. Ngokwesibonelo ePanama, abakha amaWolu oMbuso kwakumele bahambe ngesikepe okwamahora amathathu ukuze bayefika endaweni ethile. EChiapas, eMexico, kwadingeka ukuthi iqembu lokwakha lisebenzise indizamtshina ukuze lihambise izinto zokwakha endaweni elalisakha kuyo.

Kunceda Ngani Ukwakha AmaWolu OMbuso?

Labantu abangayisiboFakazi bajayele ukuthokoza nxa bebona kusakhiwa iWolu yoMbuso emphakathini wabo. Ngokwesibonelo, indoda ethile eyaseHonduras yathi kulabantu ababefuna ukwakha i-nightclub endaweni eseduze lalapho eyayihlala khona kodwa yona yayingafuni. Endaweni leyo kwacina kwakhiwe iWolu yoMbuso. Lapho oFakazi bakaJehova beyitshela ukuthi bafuna ukwakha iWolu yoMbuso endaweni leyo, yathi: “Yisibusiso lesi!”

Ezindaweni ezinengi, abantu bamangaliswa yikukhuthala kwalabo abakha amaWolu oMbuso. Indoda yeGuatemala yathi: “Ngokwesiko lethu, abesifazana basebenza ekhitshini kuphela. Kodwa abesifazana lapha benza umsebenzi owenziwa ngamadoda. Ngiyamangala ukubona abesifazana behlanganisa izinsimbi futhi beplasta imiduli. Le yinto enhle kakhulu!” Abanye omakhelwane baze bathengele abakhayo ukudla lokunathwayo.

Abantu abanengi bayawabuka amaWolu oMbuso ethu. ENicaragua, umanjinela othile watshela umeya welinye idolobho ukuthi iWolu yoMbuso esemphakathini wabo inhle kakhulu futhi yakhiwe ngezinto zohlonzi. Wathi yakhiwe ngezinto zohlonzi ukwedlula zonke izakhiwo ezisedolobheni!

Akuthandabuzwa ukuthi oFakazi bakaJehova labo bayathokoza ngokuba lezindawo ezinhle zokukhonza. Bayananzelela ukuthi abantu abanengi abafunda labo iBhayibhili bayabuya emihlanganweni yethu nxa kungakhiwa iWolu yoMbuso entsha. Amalunga ebandla elithile eliseMexico ancedisa ekwakheni iWolu yoMbuso akhuluma amazwi la atshengisa ukubonga: “Siyambonga uJehova ngesibusiso esaba laso sokwakha iWolu yoMbuso edumisa ibizo lakhe.”

^ ndima 2 I-Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition, ithi iCentral America ibunjwa ngamazwe alandelayo: iGuatemala, i-El Salvador, iHonduras, iNicaragua, iCosta Rica, iPanama, leBelize.