Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | BE SATAN NITIE ADIER

Be Onego Waluor Satan?

Be Onego Waluor Satan?

Mana kaka ok wanyal neno carbon monoxide kendo onyalo hinyowa, e kaka Satan bende nyalo timonwa

Carbon monoxide en muya ma nigi sum matek fwenyo. Nikech ok nyal nene kendo oonge suya, ng’ato nyalo gamo muyano ka ok ong’eyo. Chiegni nus mar joma sum nego e piny mangima tho nikech sum mar muyano. Kata kamano, wachno ok onego obwogwa. Nitie yore mwanyalo fwenyogo muyano mondo kik ohinywa. Ji mang’eny keto masinde ma konyogi fwenyo muyano e utegi kendo gikawo okang’ mapiyo sama masindno omiyogi siem.

Mana kaka muya mar carbon monoxide, ok wanyal neno Satan, ok wanyal fwenye mayot, orach ahinya kendo onyalo hinyowa. Kata kamano, Nyasaye ok ojwang’owa. Ok onego iluor Satan kapo ni itiyo kod mich ma luwogi ma Nyasaye chiwonwa.

Thuolo mar timo yiero. Jakobo 4:7 wachonwa kama: “Tamuru Satan, mi noringu.” Kata obedo ni Satan nigi teko, ok onyal chuni mondo itim gik ma ok idwar timo. In gi thuolo mar timo yiero. Petro Mokwongo 5:9 wacho ni: “Tameuru [Satan] kuchung’ matek e yie.” Par ni Satan noa bang’ ka Yesu ne okwedo tembe adek ma ne Satan otemego. (Mathayo 4:11) In bende inyalo yiero mondo ikwed tembe mag Satan.

Bedo osiep Nyasaye. Jakobo 4:8 jiwowa ni mondo ‘wasud ir Nyasaye.’ Jehova owuon miyi thuolo mondo ilos osiep maber kode. Inyalo timo mano e yo mane? Yo maberie moloyo en chako puonjori weche momedore kuome e Muma. (Johana 17:3) Gik ma ipuonjori kuom Jehova biro miyi siso mar here, kendo herano biro chwali mondo itim dwache. (1 Johana 5:3) Wuonu me polo biro timo ang’o sama itemo mondo isud machiegni kode? Jakobo dhi nyime wacho kama: ‘Nyasaye nosud iri.’

Jehova miyowa gik ma nyalo ritowa

Nyasaye singo ni obiro riti. Ngeche 18:10 wacho kama: “Nying Jehova en ot matek moting’ore malo; ng’at makare oringoe mi okuwo.” Mano ok nyis ni ng’ato nyalo tiyo gi nying Nyasaye kaka bilo moritorego. Kar mano, jogo duto ma oluoro nying Nyasaye gadier nyalo kwaye sa asaya mondo oritgi.

Ranyisi ma jomoko ketonwa. Tich Joote 19:19 wachonwa gimoro ma jiwowa e wi Jo-Efeso ma noyudo eka obedo Jokristo: “Ji mathoth kuomgi bende ma notimo tim kireke nochoko kitepegi kanyachiel, mi giwang’ogi nyim ji duto.  Ne gikwano nengogi, monwang’ oromo fedha gana piero abich.” * Jokristogo ne oketho gimoro amora ma ne gin-go ma notudore gi timbe juok, kata obedo ni nengo gigo ne ni malo. Ranyisino nyalo konyowa ahinya e ndalogi. Piny sani opong’ kod timbe juok. Kata mana gik mitiyogo e timbe juok ma nyalo nenore ni ok richo nyalo keloni jochiende. Dwarore ahinya ni iketh gik ma kamago, kata kapo ni timo kamano nyalo bedoni matek.—Rapar mar Chik 18:10-12.

Kuom higni 50, Rogelio, ma ne owuo kuome e sula mokwongo mar gasedni, ne ok oyie ni Jachien en ng’at mantie adier. Kata kamano, ne oloko pache. Nikech ang’o? Rogelio wacho kama: “Eka ne ahango yudo Muma bang’ hignigo duto. Rieko mayudore e Wach Nyasaye ne omiyo abedo gadier ni Jachien nitie adier. Rieko ma ne ayudono ema sani konya mondo kik alwar e obadho mag Jachien.”

“Rieko mayudore e Wach Nyasaye ne omiyo abedo gadier ni Jachien nitie adier. Rieko ma ne ayudono ema sani konya mondo kik alwar e obadho mag Jachien”

Be diher dak e kinde ma Satan koro onge? Nyalore. Muma koro ni kinde biro ma Satan, ma wuondo ji mang’eny, ibiro ‘wit e ataro mar ligek mach.’ (Fweny 20:10) En adier ni mach ok nyal wang’o chuech ma ok wanyal neno gi wang’wa. Omiyo, ataro mar ligek mach ochung’ne kethruok ma nyaka chieng’. Ibiro keth Satan chuth. Mano kaka joma ohero Nyasaye biro bedo mamor e kindeno!

Gie sani, dhi nyime timo duto minyalo mondo ipuonjri e wi Jehova kod yorene. * Tem ane paro ka idak e kinde ma koro ibiro wacho gadier ni, “Satan onge!”

^ par. 8 Kapo ni fedha miwuoyoe kae ne en dinari mar Jo-Rumi, nengone nyalo bedo marom gi osara michulo jotich 50,000 e odiechieng’ achiel, mano en pesa mang’eny ndi!

^ par. 11 Mondo iyud weche momedore e wi Satan kod timbe juok, ne sula mar 10 mar bug Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier? Inyalo kwayo Janeno mar Jehova moro amora bugni.