Barua Mokwongo mar Johana 5:1-21

  • Yie kuom Yesu miyo ng’ato loyo piny (1-12)

    • Tiend hero Nyasaye (3)

  • Bedo gadier kuom teko ma lamo nigo (13-17)

  • Beduru motang’ gi piny marach (18-21)

    • Piny duto ni e teko mar Ng’at Marach (19)

5  Ng’at moyie ni Yesu e Kristo, ng’atno oseyudo nyuol moa kuom Nyasaye,+ kendo ng’at mohero Nyasaye ma nomiyo nyuol ma kamano obetie, ng’atno ohero jal moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye.  Gima wang’eyogo ni wahero nyithind Nyasaye+ en ka wahero Nyasaye kendo wachopo chikene.  Nimar tiend hero Nyasaye e ma, ni waluw chikene;+ to chikene ok tek luwo+  nikech ng’ato ka ng’ato* moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye, loyo piny.+ To ma e loch ma waseloyogo piny, tiende ni yiewa.+  En ng’a ma nyalo loyo piny?+ Donge en ng’atno moyie ni Yesu en Wuod Nyasaye?+  Yesu Kristo e jal ma nobiro kokalo kuom pi gi remo, to ok kuom pi kende,+ to bende kuom pi kendo kuom remo.+ To roho chiwo neno+ nikech roho e ma chiwo neno madier.  Nimar nitie gik moko adek ma chiwo neno:  roho,+ gi pi,+ kod remo;+ kendo gik moko adekgo ni e winjruok achiel.  Ka wayie gi neno moa kuom dhano, neno ma Nyasaye chiwo to duong’ moloyo. Nikech ma e neno mar Nyasaye, ni osechiwo neno e wi Wuode. 10  Ng’at moyie kuom Wuod Nyasaye nigi nenono e iye owuon. To ng’at ma ok oyie kuom Nyasaye, osemiyo Nyasaye obedo jamiriambo,+ nimar pok oyie kuom neno ma Nyasaye chiwo e wi Wuode. 11  To ma e nenono, ni Nyasaye nomiyowa ngima ma nyaka chieng’+ kendo ngimano ni kuom Wuode.+ 12  Ng’at manie winjruok achiel gi Wuoyi nigi ngimano; ng’at ma ok ni e winjruok achiel gi Wuod Nyasaye onge gi ngimano.+ 13  Andikonu wechegi mondo ung’e ni un gi ngima ma nyaka chieng’,+ un ma useyie e nying Wuod Nyasaye.+ 14  Kendo adiera* ma wan-go kuom Nyasaye e ma,+ ni gimoro amora ma wakwaye kaluwore gi dwache, owinjowa.+ 15  Kendo ka wang’eyo ni owinjowa kuom wach moro amora ma wakwaye, wang’eyo ni wabiro yudo gik ma wakwaye, nimar wasekwaye gigo.+ 16  Ka ng’ato oneno owadgi ka timo richo moro ma ok kel tho, obiro kwayo ne owadgino, kendo Nyasaye biro miyo owadgino ngima,+ ee, mano en kuom jo ma ok tim richo ma kelo tho. Nitie richo ma kelo tho.+ Richo ma kamano e ma ok awach ne ng’ato mondo okwa ne nyawadgi e lamo. 17  Timbe duto ma ok kare gin richo;+ to kata kamano nitie richo moko ma ok kel tho. 18  Wang’eyo ni ng’ato ka ng’ato moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye ok osik ka timo richo, kendo jal moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye* rito ng’atno, to ng’at marach ok nyal make.+ 19  Wang’eyo ni wan mag Nyasaye, to piny duto ni e teko mar ng’at marach.+ 20  Kendo wang’eyo ni Wuod Nyasaye osebiro,+ kendo osemiyowa rieko mar nono weche e yo matut, mondo wabed gi ng’eyo e wi jal ma en adier. Bende, wan e winjruok achiel gi jal ma en adier,+ kokalo kuom Wuode Yesu Kristo. Jalno en Nyasaye madier kendo ngima ma nyaka chieng’.+ 21  Nyithindo matindo, tang’uru ne sanamu.+

Weche Moler Piny

Grik, “nikech gimoro amora.”
Kata, “chir.”
Tiende ni, Yesu Kristo, Wuod Nyasaye.