Kal idhi e weche manie iye

Be Nyasaye Nochueyo Jachien?

Be Nyasaye Nochueyo Jachien?

Dwoko ma Muma chiwo

Muma wacho ni Nyasaye ne ok ochueyo Jachien. Kar mano, Nyasaye nochueyo malaika ma noduogo obedo Jachien. Muma wacho e wi Nyasaye niya: “Tichne long’o; nikech yorene duto gibet madieri: Nyasaye mar adiera kendo maonge gi ketho, okare kendo en adier.” (Rapar Mar Chik 32:3-5) Kaluwore gi wechego, wanyalo wacho ni Satan Jachien ne en malaika makare kendo madier, kendo niluonge ni, achiel kuom yawuot Nyasaye ma malaika.

E Johana 8:44, Yesu nowacho ni Jachien “ne ok ochung’ motegno e adiera,” to mano nyiso ni kinde moro Satan ne en ja adiera kendo ma onge ketho moro amora.

Kata kamano, mana kaka chuech mariek duto ma ne Jehova ochueyo, malaika ma nolokore Satan ne nigi nyalo mar yiero gima kare kod maok kare. Nikech noyiero mar ng’anyo ne Nyasaye kendo miyo Adam gi Hawa bende oriwe lwedo, omiyo malaikano nobedo Satan, ma tiende en “Ja akwede.”—Chakruok 3:1-5; Fweny 12:9.