Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | BE SATAN NITIE ADIER?

Be Satan En Mana Ranyisi mar Richo?

Be Satan En Mana Ranyisi mar Richo?

Nyalo bedo mayot ahinya ng’ado ni Satan ma wasomo wachne e Muma en mana ranyisi mar gik maricho duto. Kata kamano, be mano e gima Muma puonjo kuom adier? Ka en kamano, ang’o momiyo Muma nyiso ni kinde moro Satan ne owuoyo gi Yesu Kristo kod Nyasaye Manyalo Duto? We wanon ane kinde ariyogo.

KINDE MA NE SATAN OWUOYO GI YESU

Ka ne Yesu ochako tije mar puonjo ji e pinyka, Satan ne otemo wuonde gi tembe moko adek. Mokwongo, Satan ne otemo wuondo Yesu mondo oti marach gi teko ma ne Nyasaye omiye e tieko kech ma ne kaye. Mar ariyo, Satan notemo wuondo Yesu mondo ohiny ngimane e yo ma ok kare kendo mondo oket pache kuome owuon. Kae to mogik, Satan ne osingo mar miyo Yesu loch e wi pinjeruodhi duto mag piny kapo ni Yesu otimo mana tim achiel mar lamo. Yesu ne okwedo riekni adek ma ne Satan otiyogo e teme, kendo e tembego duto ne onwoyo gima Ndiko wacho.—Mathayo 4:1-11; Luka 4:1-13.

Kara Yesu ne wuoyo gi ng’a? Dibed ni ne owuoyo gi richo moro man kuome owuon? Kaluwore gi Ndiko, Yesu “notem e weche duto, kaka wan bende itemowa, to ne oonge gi richo.” (Jo Hibrania 4:15) Bende, Muma wacho ni: “En ne ok oketho, kendo ne ok onwang’ miganga e dhoge.” (1 Petro 2:22) Yesu ne en ng’at makare kendo ne ochung’ motegno kinde duto. Ne ok oweyo richo moro amora odong e chunye. Kuom adier, Yesu ne ok wuo kod richo man kuome owuon; ne owuoyo gi ng’at masie.

Nitie weche mamoko e mbakano ma konyowa ng’eyo ni Satan en ng’at mantie adier.

  • Par ni Satan ne osingo mar miyo Yesu loch e wi pinjeruodhi duto mag piny kapo ni Yesu oyie lame e yo moro matin. (Mathayo 4:8, 9) Satan dine ok otimo singo ma kamano kapo ni ne ok en ng’at mantie adier. E wi mano, Yesu ne ok oketo kiawa kabe Satan ne nigi loch maduong’ kamano.

  • Bang’ ka ne Yesu osekwedo tembego, Satan “noweye nyaka kinde moro.” (Luka 4:13) Be mae nyiso ni Satan en mana ranyisi mar richo, koso en jasigu mantie adier?

  • Ne ni “malaika moko nobiro, kendo notiyone” Yesu. (Mathayo 4:11) Be malaikego ne gin chuech mag polo, ma ne obiro mondo ojiw Yesu kendo okonye? Ee, en kamano. Kare ang’o momiyo onego wapar ni Satan en  mana ranyisi mar richo, to ok ng’at mantie adier?

KINDE MA NE SATAN OWUOYO GI NYASAYE

Ranyisi mar ariyo otudore gi sigand Ayub jal ma ne oluoro Nyasaye. Sigandeno nyiso kinde ariyo ma ne Jachien owuoyoe gi Nyasaye. E kinde ariyogo duto, Nyasaye ne opwoyo Ayub kuom chung’ motegno. Satan ne ohango ni Ayub ne tiyo ne Nyasaye mana nikech gik ma ne oyudo kuom Nyasaye, kendo ni Nyasaye ne omiye gigo mondo eka osik kode. Satan ne temo wacho ni ong’eyo Ayub maber moloyo kaka Nyasaye ne ong’eyo Ayub. Jehova ne oyie ne Satan mondo oyak mwandu mag Ayub, omaye nyithinde, kendo ogoye gi tuwo. * Bang’ kinde, ne ong’ere maler ni Jehova ne nikare kuom gima nowacho e wi Ayub, to mano ne onyiso ni Satan en ja miriambo. Nyasaye ne oguedho Ayub kuom chung’ motegno.—Ayub 1:6-12; 2:1-7.

E kinde ariyogo duto, be Jehova ne wuoyo gi richo ma ne ni kuome owuon? Muma wacho kama: “Nyasaye to, yore obedo molony.” (2 Samuel 22:31) Bende, Wach Nyasaye wacho ni: “Maler, maler, maler, en Ruoth Nyasaye Manyalo Duto.” (Fweny 4:8) Maler tiende en gima opwodhi, ma onge chilo, kendo ma onge richo. Jehova en ng’at makare chuth ma onge richo moro amora. Ok onyal bedo gi ketho moro amora kuome.

Mbaka ma ne Satan obedogo gi Nyasaye nokelo ne Ayub chandruoge

Kata kamano, jomoko nyalo ramo ni kata mana Ayub ne ok en ng’at mantie adier, omiyo mbakano ne en ngero moro. Be paro ma kamano ni kare? Ndiko mamoko e Muma nyiso ni Ayub ne en ng’at mantie adier. Kuom ranyisi, e Jakobo 5:7-11, itiyo gi ranyisi mar Ayub e jiwo Jokristo mondo otim kinda e ndalo matek, kendo e paronwa gueth ma Jehova miyowa nikech kinda mwatimo. Be ranyisi mar Ayub dine ojiwowa kapo ni ne ok en ng’at mantie adier, kendo kapo ni tembe ma ne Satan okelone ne gin miriambo? E wi mago, e Ezekiel 14:14, 20, ikwano Ayub kanyachiel gi Noa kod Daniel kaka joma kare. Ayub ne en ng’at mantie adier kendo ma ne nigi yie motegno, mana kaka Noa gi Daniel. Ka Ayub ne en ng’at mantie adier, donge jasike ma ne osande bende ne en ng’at mantie adier?

Kuom adier, Muma wuoyo kuom Satan kaka ng’at mantie adier ma ok wanyal neno gi wang’wa. Kata kamano, inyalo penjori kama, ‘Be Satan nyalo hinya kachiel gi jooda e ndalowagi?’

TO NADE E NDALOWAGI?

Tem ane paro ni grup moro mar jomahundu omonjo gweng’u. En adier ni luoro biro betie kendo timbe maricho biro medore. Koro pim ane ranyisino gi chal ma luwoni: Satan gi jochiendene ng’anjo ne Nyasaye, kendo apoya nono iwitogi e piny. Piny nyalo chalo nade? Koro, par ane gik ma iwinjo ka timore e alworau kata e piny mangima.

  • Be ineno kaka timbe maricho kod gero medore, kata odoko ni ji e piny mangima temo ahinya mondo ogeng’ timbego?

  • Be ineno kaka programbe ma nyiso timbe mag juok medore, kata obedo ni jonyuol temo ahinya mondo girit nyithindgi?

  • Be ineno kaka alworawa medo kethore ahinya, kata odoko ni nitie kinda mitimo mondo kik okethre?

  • Donge nenore ni nitie jasigu moro ma miyo dhano timo gik ma terogi e kethruok?

Ne ane gima Muma wacho e wi gima kelo chandruoge ma waneno e ndalowagi: “Nowit Thuol marang’ongo piny, ma en Thuol machon, miluongo ni Jachien kendo Satan, ma wuondo piny ngima. Nowite piny, kod malaikane bende. . . . To yaye! nobed malit ni piny gi nam; nikech Satan oselornu ka en gi mirima maduong’ kong’eyo ni ndalone tin.” (Fweny 12:9, 12) Bang’ nono gik ma nyiso ni Satan mantie adier, ji mang’eny yie ni Satan en ng’at ma nyalo hinyowa, kendo ni ochiko gik ma timore e pinyni.

Nyalo bedo ni iparori kuom kaka inyalo yudo arita maber. Mano en parruok ma kare. Sula ma luwo mae biro konyi ng’eyo gik minyalo timo.

^ par. 12 Muma nyiso ni Jehova e nying Nyasaye.