Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Dwoko Penjo mag Muma

Dwoko Penjo mag Muma

Be en adier ni Yesu ne ochiero ji?

Yesu nochiero Lazaro, ma noyudo osetieko ndalo ang’wen e liel

Muma wacho maler ni Yesu ne ochiero jomotho. Weche ma wuoyo kuom chiergo ok gin miriambo, nikech ne gitimore e kinde ma sie kendo kuonde mong’ere. Kuom ranyisi, e kinde mar oro e higa mar 31 E Ndalowa, ne onwang’o oganda moro maduong’ wuotho gi Yesu ka giwuok Kapernaum ka gidhi e dala mar Nain. Ka ne gichopo, ne giromo kod oganda moro machielo mang’ongo. Inyalo yie kuom sigand chier ma ne otimore bang’e, nikech ondikgi e wach Nyasaye ma en Muma, kendo ne otimore e nyim oganda mang’ongo.Som Luka 7:11-15.

Yesu bende ne ochiero osiepne miluongo ni Lazaro, ma noyudo osetieko ndalo ang’wen e liel. Inyalo yie gi gima Yesu ne otimo e odiechieng’no nikech ji mang’eny ne oneno ka Yesu chiero Lazaro.Som Johana 11:39-45.

Ang’o momiyo Yesu ne ochiero ji?

Yesu ne ochiero ji nikech ne okechogi. Bende ne ochiero ji mondo onyis ni Wuon mare, ma en Jachuech, ne osemiye teko e wi tho.Som Johana 5:21, 28, 29.

Ranyisi mag chier ma Yesu ne otimogo miyo wabedo gadier chuth ni obiro chopo gik mosingonwa kinde mabiro. Obiro chiero ji mang’eny ahinya, moriwo joma ok kare ma ne ok ong’eyo gimoro amora kuom Nyasaye mar adier. Ibiro miyogi thuolo mar ng’eyo Jehova Nyasaye kendo here.Som Tich Joote 24:15.