TAWALA YA MULIBELELI March 2015 | Jesu U lu Pulusa—Kwañi?

Kana u lu pulusa ku Diabulosi, kwa buhali bwa Mulimu, kamba kwa nto ye ñwi isili?

TOHO YA TABA

Libaka ha lu Tokwa ku Puluswa

Kana mu nga kuli Mulimu ya lilato wa kona ku beya mwa lipilu za luna takazo ye sa koni ku talelezwa?

TOHO YA TABA

Lifu ni Zuho ya Jesu—Mo li Kona ku mi Tuseza

Litaba ze 6 za niti ze mwa Bibele li talusa ka mo lifu la mutu a li muñwi li kona ku tahiseza bupilo kwa batu ba bañata.

TOHO YA TABA

Lifu la Jesu li ka Hupulwa—Kwa Sibaka Sifi mi I ka ba li li?

Mwa silimo sa 2015, kupuzo ya lifu la Jesu i ka ba teñi la Butanu, April 3, lizazi ha se li likezi.

OUR READERS ASK

Kana Luli Isita ki Mukiti wa Sikreste?

Licaziba ba litaba ze ezahezi ba bulelañi ka za pumulo ye tumile hahulu ye?

LIFE STORY

Meeto A bo Jairo—Ki Ona A ba Tusa ku Lapela ni ku Sebeleza Mulimu

Ku si na taba ni kuli ba na ni butuku bo bu maswe hahulu bwa kwa booko bo bu bizwa cerebral palsy, bo Jairo ba ikola bupilo.

Kana Mwa Ziba?

Ku ba Muroma ne ku tusize cwañi muapositola Paulusi? Balisana ne ba lifiwanga cwañi mwa miteñi ya likezahalo ze ñozwi mwa Bibele?

Limpo ze ne Swanela ku Fiwa Malena

Nihaike kuli mwendi lika zeo li atile hahulu kacenu, ne li za butokwa mwa miteñi ya likezahalo ze bulezwi mwa Bibele sina feela gauda.

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki bomañi ba ba swanela ku ca kwa sinkwa ni ku nwa kwa waine fa mukiti wa ku hupula lifu la Jesu?