Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki kabakalañi ha lu swanela ku hupulanga lifu la Jesu?

Lifu la jesu li ka tahisa kuli ku ezahale nto mañi kwapili?—Isaya 25:8; 33:24

Lifu la Jesu ne li yona kezahalo ya butokwa hahulu mwa litaba ze ezahezi za kwaikale, naa shwile ka mulelo wa kuli a kutiseze batu kwa bupetehi. Batu ne ba si ka bupiwa kuli ba ezange lika ze maswe, ba kulange, kamba ku shwa. (Genese 1:31) Kono sibi ne si keni mwa lifasi ka mutu wa pili, yena Adama. Jesu naa fanile bupilo bwa hae kuli a lu puluse kwa sibi ni lifu.—Mu bale Mateu 20:28; Maroma 6:23.

Mulimu naa bonisize lilato le li tuna ka ku luma Mwanaa hae fa lifasi kuli a to lu shwela. (1 Joani 4:9, 10) Jesu naa bulelezi balateleli ba hae kuli ba hupulange lifu la hae ka ku eza kakitinyana ka sinkwa ni waine. Ku ezanga cwalo ka silimo, ku bonisa kuli lwa itebuha lilato la naa bonisize Mulimu ni Jesu.—Mu bale Luka 22:19, 20.

Ki bomañi ba ba swanela ku ca kwa sinkwa ni ku nwa kwa waine?

Jesu ha naa bulelezi balutiwa ba hae lwa pili kuli ba hupulange lifu la hae, naa ba bulelezi ka za bulikani kamba tumelelano. (Mateu 26:26-28) Taba yeo ne i ba file sepo ya kuli bona ni palonyana ya batu ba bañwi ba yo ba malena ni baprisita kwa lihalimu. Nihaike kuli batu ba bañata ba fumanehanga kwa mukiti wa ku hupula lifu la Jesu, ki bao feela ba ba mwa bulikani bo, ba ba canga kwa sinkwa ni ku nwa waine.—Mu bale Sinulo 5:10.

Ka lilimo ze bato ba 2,000, Jehova u zwezipili ku keta batu ba ba ka yo ba malena. (Luka 12:32) Batu bao ki ba sikai feela ha ba bapanywa kwa palo ya batu ba ba ka pila fa lifasi ku ya ku ile.—Mu bale Sinulo 7:4, 9, 17.