Misala ya bantoma 4:1-37

  • Bakangi Petro ná Yoane (1-4)

    • Motángo ya bandimi ekómi sikoyo 5 000 (4)

  • Kosamba liboso ya Sanedrina (5-22)

    • “Tokoki kotika te koloba” (20)

  • Libondeli mpo na kosakola na mpiko (23-31)

  • Bayekoli bazali kokabolana biloko (32-37)

4  Wana bango mibale bazalaki koloba na bato, banganga-nzambe, kapitɛni ya tempelo mpe Basadukai+ babimelaki bango.  Batungisamaki ndenge bantoma bazalaki koteya bato mpe kosakola polele ete Yesu asekwaki uta na bakufi.*+  Bongo bakangaki bango mpe batyaki bango na bolɔkɔ+ tii na mokolo oyo elandaki, mpo mpokwa esilaki kokóma.  Nzokande, mingi ya baoyo bayokaki diskur yango bandimaki, mpe motángo ya mibali ekómaki soki 5 000.+  Mokolo oyo elandaki, bakonzi, bankulutu mpe bakomeli bayanganaki na Yerusaleme  ná Anasi+ nganga-nzambe mokonzi, Kaifa,+ Yoane, Alezandre mpe baoyo nyonso bazalaki bato ya libota ya nganga-nzambe mokonzi.  Batɛlɛmisaki Petro ná Yoane na katikati na bango mpe babandaki kotuna bango ete: “Na nguya nini to na nkombo ya nani bosali likambo oyo?”  Na yango, Petro, lokola atondaki na elimo santu,+ alobaki na bango ete: “Bakonzi ya bato mpe bankulutu,  soki tozali lelo kosambisama mpo na likambo ya malamu oyo esalemi epai ya motɛngumi,+ mpe bolingi koyeba soki nani asali ete moto oyo akóma malamu, 10  eyebana na bino nyonso mpe na bato nyonso ya Yisraele ete na nkombo ya Yesu Kristo Monazarete,+ oyo bino bobakaki na nzete+ kasi oyo Nzambe alamwisaki uta na bakufi,+ na nzela na ye nde mobali oyo atɛlɛmi awa liboso na bino na nzoto malamu. 11  Yesu yango azali ‘libanga oyo bino batongi-ndako bomonaki mpamba, mpe oyo ekómi libanga monene ya ntina mingi ya ndako.’*+ 12  Lisusu, lobiko ekouta na moto mosusu te, mpo nkombo mosusu+ ezali te na nse ya lola, oyo epesami na kati ya bato, oyo tosengeli kobika na nzela na yango.”+ 13  Nzokande ntango bamonaki elobeli ya polele* ya Petro ná Yoane, mpe basosolaki ete bazalaki bato batángá kelasi te* mpe bato mpamba,+ bakamwaki mpenza. Mpe bayaki koyeba ete bazalaki elongo na Yesu.+ 14  Kasi lokola bazalaki kotala moto oyo abikisamaki atɛlɛmi elongo na bango,+ bazalaki na eyano ya kopesa te.+ 15  Bongo bapesaki bango mitindo ete bábima na ndako ya Sanedrina, mpe babandaki kotunana bango na bango, 16  balobi: “Tokosala nini na bato oyo?+ Mpo, ya solo mpenza, elembo moko monene esalemi na nzela na bango, oyo emonani polele na bato nyonso oyo bafandi na Yerusaleme;+ mpe tokoki kowangana yango te. 17  Mpo likambo yango ekoba kopalangana te na kati ya bato, tókanela bango mpe tóyebisa bango ete báloba lisusu na moto ata moko te na nkombo yango.”+ 18  Na yango, babengaki bango mpe bapesaki bango mitindo ete báloba to báteya ata eloko moko te na nkombo ya Yesu. 19  Kasi Petro ná Yoane bazongiselaki bango ete: “Soki ezali sembo na miso ya Nzambe ete tóyoka bino na esika ya koyoka Nzambe, bino moko bókata likambo. 20  Kasi biso, tokoki kotika te koloba makambo oyo tomoni mpe toyoki.”+ 21  Bongo nsima ya kokanela bango lisusu, babimisaki bango, mpamba te bazwaki ata likambo moko te ya kopesa bango etumbu mpe lisusu mpo na bato,+ mpo bango nyonso bazalaki kopesa Nzambe nkembo mpo na likambo oyo esalemaki. 22  Mpo moto oyo abikaki na likamwisi* yango azalaki na mbula koleka 40. 23  Nsima ya kobimisama, bakendaki epai ya bayekoli mosusu mpe bayebisaki bango makambo oyo banganga-nzambe bakonzi mpe bankulutu balobaki na bango. 24  Ntango bayokaki bongo, batombolaki mingongo na bango na bomoko epai ya Nzambe mpe balobaki ete: “Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, yo ozali Oyo osalá likoló mpe mabele mpe mbu mpe biloko nyonso oyo ezali na kati na yango.+ 25  Mpe na nzela ya elimo santu na yo, olobaki na monɔkɔ ya nkɔkɔ na biso Davidi,+ mosaleli na yo ete: ‘Mpo na nini bikólo ebulungani mpe bato ya bikólo bazali kokanisakanisa makambo ya mpambampamba? 26  Bakonzi ya mabele batɛlɛmi mpe bankumu bayangani lokola moto moko mpo na kotɛmɛla Yehova* mpe moto na ye oyo atyami mafuta.’*+ 27  Kutu, Erode ná Ponse Pilate+ ná bato ya bikólo, elongo na bato ya Yisraele, bayanganaki na kati ya engumba oyo mpo na kotɛmɛla mosaleli na yo mosantu Yesu, oyo yo otyaki mafuta,+ 28  mpo na kosala makambo oyo lobɔkɔ na yo mpe toli na yo ebongisaki liboso.+ 29  Mpe sikoyo, Yehova,* tyá likebi na makaneli na bango, mpe pesá baombo na yo likoki ya kokoba koloba liloba na yo na mpiko mpenza, 30  wana ozali kosembola lobɔkɔ na yo mpo na kobikisa mpe wana bilembo mpe makamwisi* ezali kosalema+ na nkombo ya mosaleli na yo mosantu Yesu.”+ 31  Mpe ntango basilisaki kobondela na molende, esika oyo bayanganaki eninganaki; mpe bango nyonso batondaki na elimo santu+ mpe babandaki koloba liloba ya Nzambe na mpiko.+ 32  Lisusu, ebele ya bato oyo bandimaki bazalaki na likanisi kaka moko* mpe moto moko te azalaki koloba ete eloko boye, na kati na biloko oyo azalaki na yango, ezali ya ye moko; kasi batyaki nde biloko nyonso lisangá.+ 33  Mpe na nguya monene bantoma bakobaki kopesa litatoli oyo etali lisekwa ya Nkolo Yesu,+ mpe boboto monene ezalaki mingi mpenza epai na bango nyonso. 34  Ya solo, moto moko te na kati na bango+ azalaki na bosɛnga, mpo baoyo nyonso bazalaki na bilanga to bandako bazalaki kotɛka yango mpe komema mosolo ya biloko oyo etɛkamaki, 35  mpe bazalaki kotya yango na makolo ya bantoma.+ Na nsima bazalaki kokabola yango na moto na moto, ndenge azalaki na bosɛnga.+ 36  Bongo Yozefe, oyo bantoma bazalaki mpe kobenga Barnabasi,+ (oyo soki babongoli, elakisi Mwana ya Libɔndisi), azalaki Molevi, mwana-mboka ya Shipre, 37  azalaki na eteni moko ya mabele, atɛkaki yango, amemaki mbongo mpe atyaki yango na makolo ya bantoma.+

Maloba na nse

To, “kosakola polele lisekwa ya bakufi na likambo etali Yesu.”
Lil., “motó ya litumu.”
To, “mpiko.”
Elingi koloba, “batángaki te na bakelasi ya Barabi. Kasi elimboli te ete batángá te.”
To, “elembo.”
Talá Ap. A5.
To, “Kristo na ye.”
Talá Ap. A5.
To, “makamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya.”
Lil., “motema kaka moko mpe molimo kaka moko.”