Misala ya bantoma 22:1-30

  • Paulo asambi liboso ya ebele ya bato (1-21)

  • Paulo asaleli ntomo ya mwana-mboka Moroma (22-29)

  • Liyangani ya Sanedrina (30)

22  “Mibali, bandeko mpe batata, bóyoka kosamba na ngai liboso na bino sikoyo.”+  Bongo, ntango bayokaki ete azali koloba na bango na monɔkɔ ya Ebre, bafandaki lisusu nyɛɛ koleka, mpe alobaki:  “Nazali Moyuda,+ nabotamá na Tarse ya Silisia,+ kasi natángá kelasi na engumba oyo, mpe Gamaliele+ nde ateyaki ngai, nateyamá mpo na kotosa mpenza mobeko ya Moize,+ nazalaki moto ya molende mpo na Nzambe, ndenge mpe bino nyonso bozali na yango na mokolo ya lelo.+  Nanyokolaki Nzela oyo tii na liwa, nazalaki kokanga mibali ná basi minyɔlɔlɔ mpe kobwaka bango na bolɔkɔ,+  kutu nganga-nzambe monene mpe liyangani mobimba ya bankulutu bakoki kotatola mpo na ngai. Nazwaki mpe mikanda epai na bango mpo na bandeko oyo bazalaki na Damasi, nakendaki mpo na kokanga baoyo bazalaki kuna na minyɔlɔlɔ mpe koya na bango na Yerusaleme mpo bázwa etumbu.  “Kasi wana nazalaki kokende mpe kopusana pene na Damasi, pene na midi, pole moko makasi engɛngaki na mbala moko zingazinga na ngai,+  mpe nakweaki na nse, nayokaki mongongo moko elobi na ngai ete: ‘Saulo, Saulo, mpo na nini ozali konyokola ngai?’  Nayanolaki ete: ‘Yo nani, Nkolo?’ Mpe alobaki na ngai ete: ‘Ngai Yesu Monazarete, oyo yo ozali konyokola.’  Bato oyo bazalaki elongo na ngai bamonaki pole yango kasi bayokaki te mongongo ya moto oyo azalaki kosolola na ngai. 10  Na yango, nalobaki ete: ‘Nasala nini, Nkolo?’ Nkolo alobaki na ngai ete: ‘Tɛlɛmá, kende na Damasi, mpe kuna bakoyebisa yo makambo nyonso oyo osengeli kosala.’+ 11  Kasi lokola nakokaki komona eloko te mpo na nkembo ya pole wana, baoyo bazalaki elongo na ngai bazalaki kosimba ngai na lobɔkɔ tii nakómaki na Damasi. 12  “Bongo Ananiasi, mobali moko oyo abangaka Nzambe na kolanda Mibeko, oyo Bayuda nyonso oyo bafandaka kuna bazalaki koloba malamu mpo na ye, 13  ayaki epai na ngai, atɛlɛmaki pembeni na ngai, alobaki na ngai: ‘Saulo, ndeko na ngai, moná lisusu!’ Mpe kaka na ntango wana natombolaki miso mpe namonaki ye.+ 14  Alobaki ete: ‘Nzambe ya bankɔkɔ na biso aponi yo mpo oyeba mokano na ye mpe omona Moto ya sembo+ mpe oyoka mongongo na ye, 15  mpamba te osengeli kozala motatoli na ye epai ya bato nyonso, mpo na makambo oyo omoni mpe oyoki.+ 16  Mpe sikoyo mpo na nini ozali koumela? Tɛlɛmá, zwá batisimo, mpe belelá nkombo na ye+ mpo osukwama na masumu na yo.’+ 17  “Kasi ntango nazongaki na Yerusaleme+ mpe nazalaki kobondela na tempelo, nazwaki emonaneli 18  mpe namonaki ye azali koloba na ngai ete: ‘Salá mbangu, bimá noki na Yerusaleme, mpo bakondima te litatoli na yo mpo na ngai.’+ 19  Mpe nalobaki ete: ‘Nkolo, bango moko bayebi ete nazalaki kotya na bolɔkɔ baoyo bandimelaka yo mpe nazalaki kobɛta bango fimbo na sinagoga mokomoko;+ 20  mpe ntango basopaki makila ya motatoli na yo Stefano, natɛlɛmaki wana, nazalaki kondima mpe kokɛngɛla bilamba ya likoló ya baoyo bazalaki koboma ye.’+ 21  Atako bongo alobaki na ngai ete: ‘Kende, mpo nakotinda yo na bikólo ya mosika.’”+ 22  Bakobaki koyoka ye tii ntango alobaki maloba wana, batombolaki mingongo na bango, balobi: “Bomá moto ya boye, mpo abongi kozala na bomoi te!” 23  Lokola bazalaki koganga, kobwaka bilamba na bango ya likoló epai na epai mpe kobwaka putulu likoló,+ 24  komanda ya basoda apesaki mitindo ete bákɔtisa Paulo na lopango ya basoda mpe alobaki bábɛta ye fimbo mpo aloba, mpo ayeba mpenza ntina oyo bazali koganga ndenge wana mpo na ye. 25  Kasi ntango batandaki ye mpo bábɛta ye fimbo, Paulo alobaki na mokonzi ya basoda oyo atɛlɛmaki wana: “Mobeko epesi nde bino nzela ete bóbɛta fimbo na moto oyo azali Moroma mpe oyo akweisami na likambo moko te?”*+ 26  Ntango mokonzi yango ya basoda ayokaki bongo, akendaki epai ya komanda ya basoda mpe ayebisaki ye: “Olingi kosala nini? Mpo moto wana azali Moroma.” 27  Bongo komanda apusanaki pene mpe atunaki ye ete: “Yebisá ngai: Ozali Moroma?” Alobaki: “Ɛɛ.” 28  Komanda azongisaki: “Ngai nasombaki ntomo wana ya mwana-mboka na mbongo ebele mpenza.” Paulo alobaki: “Kasi ngai nabotamá nde na yango.”+ 29  Na ntango wana kaka, bato oyo balingaki kobɛta ye fimbo mpo aloba balongwaki pembeni na ye; mpe ntango komanda ya basoda ayebaki ete Paulo azali Moroma, akómaki kobanga ndenge akangaki ye na minyɔlɔlɔ.+ 30  Kasi, na mokolo oyo elandaki, lokola alingaki koyeba mpenzampenza ntina oyo Bayuda bazalaki kofunda ye, afungolaki ye mpe apesaki mitindo ete banganga-nzambe bakonzi mpe Sanedrina mobimba báyangana. Akitisaki Paulo mpe atɛlɛmisaki ye na kati na bango.+

Maloba na nse

To, “oyo asambisami te.”