Mapan iti linaonna

Bible Card

Esau

I-download-mo daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken Esau a kabsat ni Jacob. I-print-mo, kartibem, kulpiem, sa idulinmo.