Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

BIBLE CARD

BIBLE CARD

Anna

I-download daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken Anna, ti nanang ni propeta Samuel. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Ari Saul Bible Card

Napakumbaba ni Saul idi nangrugi a nagturay kas umuna nga ari ti Israel.

Manoa Bible Card

Isu ti ama ti maysa kadagiti kapigsaan a nagbiag a tao.

Gideon Bible Card

Isu ket naannad ngem impakitana a natured.