Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Isardengyo ti Agdanag

Isardengyo ti Agdanag

Iti Sermon iti Bantay, kinuna ni Jesus: “Isardengyo ti maringgoran maipapan kadagiti kararuayo.” (Mt 6:25) Nupay normal laeng a maringgoran no dadduma dagiti imperpekto a tattao iti lubong ni Satanas, insuro ni Jesus kadagiti pasurotna a liklikanda ti nalabes a panagdandanag. (Sal 13:2) Apay? Gapu iti nakaro a panagdandanag, uray kadagiti inaldaw a kasapulantayo, mabalin a madadael ti pokustayo ket marigatantayo a mangyun-una iti Pagarian. (Mt 6:33) Makatulong ti dadduma pay nga imbaga ni Jesus tapno saantayo unay a madanagan.

Ania ti kayatko nga isardeng a pagdanagan?