Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

“No Kabaelan ni Kingsley, Kabaelak Met!”

“No Kabaelan ni Kingsley, Kabaelak Met!”

IDI tinapikda ti abagana, inrugin ni Kingsley ti panagbasana iti Biblia. Dayta ti kaunaan a pasetna iti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro iti kongregasionda. Sinaysayaatna nga imbalikas dagiti sasao nga awan a pulos ti nalabsanna. Ngem saanna a kitkitaen ti Bibliana! Apay?

Bulsek ngamin ni Kingsley a taga-Sri Lanka. Naka-wheelchair ken adda pay tultulengna. Kasano a naam-ammona ni Jehova ken nakapagpasalista iti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro? Palubosandak a mangestoria.

Idi naam-ammok ni Kingsley, nasdaawak iti interesna iti kinapudno nga isursuro ti Biblia. Siguden a nakipagadal iti sumagmamano a Saksi. Daan payen ti Braille a kopiana iti libro a Pannakaammo a Mangiturong iti Biag nga Agnanayon. * Immanamong a makipagadal manen kaniak iti Biblia. Ngem adda dua a problemami.

Umuna, agnanaed ni Kingsley ken ti dadduma iti pagtaengan dagiti lallakay, babbaket, ken dagiti addaan iti pisikal a depekto. Natagari ti aglawlaw ken adda tultuleng ni Kingsley isu a masapul a pigsaak ti agsao. Kinapudnona, mangngeg ti amin nga adda iti dayta a pagtaengan ti linawas a panagadalmi!

 Maikadua, bassit laeng a baro nga impormasion ti kabaelan ni Kingsley a basaen ken tarusan iti tunggal panagadalmi. Tapno naballigi dayta, agsagana a naimbag ni Kingsley. Nasaksakbay nga ulit-ulitenna a basaen ti adalenmi, birokenna dagiti teksto iti Braille a Bibliana, sa panunotenna a naimbag ti sungbat dagiti saludsod. Epektibo unay dayta! Bayat ti panagadalmi, agdalupisak iti ap-ap a lupot sa maragragsakan bayat a sipipigsa nga ibagbagana ti naadalna. Idi agangay, maminduan nga agadalkami iti kada lawas nga agpaut iti dua nga oras!

PANNAKIGIMONG KEN PANAGPASET

Da Kingsley ken Paul

Magagaran ni Kingsley a makigimong iti Kingdom Hall, ngem saan a nalaka dayta. Masapul nga adda mangbagkat kenkuana a mangipan iti wheelchair, iti lugan, ken iti Kingdom Hall. Ngem adu a kakabsat iti kongregasion ti nagsisinnublat a timmulong kenkuana, ket imbilangda pay dayta a pribilehio. Kabayatan ti gimong, ipaabay ni Kingsley ti speaker iti lapayagna, dumngeg a naimbag ken agkomento pay!

Kalpasan ti sumagmamano a tiempo a panagadalna, nagpasalistan ni Kingsley iti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro. Dua a lawas sakbay ti panagpasetna, dinamagko no agen-ensayo met laeng. Sikokompiansa nga imbagana, “Wen! Namin-30 a nagensayoak.” Kinomendarak ti reggetna ken kiniddawko a denggen ti panagbasana. Inukradna ti Bibliana, inarikapna dagiti letra, sa inruginan ti agbasa. Ngem nadlawko a saan nga umak-akar dagiti ramayna a kas iti sigud nga ar-aramidenna. Inkabesana gayam ti intero a paset a basaenna!

Uray la nakaluaak iti siddaawko! Dinamagko no kasano a naikabesana ti pasetna nupay 30 a daras laeng a nagensayo. Insungbatna: “Saan, nagensayoak iti 30 a daras iti kada aldaw.” Iti nasurok a makabulan, inulit-ulit ni Kingsley a binasa dagiti teksto, bayat a nakadalupisak iti ap-ap a lupot, agingga a naikabesana.

Dimteng ti aldaw a panagpasetna iti Kingdom Hall. Idi nalpas ni Kingsley ti pasetna, nagpalakpak iti napigsa dagiti kakabsat, ken adu ti nakalua iti kinapasnekna. Maysa a kabsat a babai a nagsardeng nga agpaset gapu ta agnerbios ti nagpasalista manen. Apay? Kinunana, “No kabaelan ni Kingsley, kabaelak met!”

Idi Septiembre 6, 2008, kalpasan ti tallo a tawen a panagadalna, nagbautisar ni Kingsley kas simbolo ti dedikasionna ken Jehova. Matalek a nagserbi agingga iti ipapatayna idi Mayo 13, 2014. Mangnamnama ni Kingsley nga iti Paraiso a daga, napigsa ken nasalun-atton a mangituloy iti matalek a panagserbina. (Isa. 35:5, 6)—Kas insalaysay ni Paul McManus.

^ par. 4 Naipablaak idi 1995 ngem saanen a mayim-imprenta.