Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Inayatna Dagiti Tattao

Inayatna Dagiti Tattao

‘Pakaay-ayatak dagiti annak ti tattao.’—PROV. 8:31.

1, 2. Apay a maikunatayo a dungdungnguen ni Jesus dagiti tattao?

TI INAUNA nga Anak ti Dios ti kangrunaan nga ebkas ti di matukod a sirib ni Jehova. Isu ti apag-isu a ladawan ti sirib, ti “nasigo a managobra” iti sibay ni Amana. Maragragsakan la ketdi ni Jesus idi “insagana [ni Amana] ti langlangit” ken “inkeddengna dagiti pamuon ti daga.” Nupay maay-ayatan kadagiti dadduma a pinarsua ti Dios, ti annak ti tattao ti nangnangruna a pakaay-ayatan ti inauna nga Anak ti Dios. (Prov. 8:22-31) Wen, sakbay pay a nagbalin a tao, maay-ayatan ken ipatpategen ni Jesus dagiti tattao.

2 Idi agangay, kas pammaneknek iti kinamatalek ken panagayatna ken Amana, kasta met ti kinadungngona “iti annak ti tattao,” ti Inauna nga Anak ti Dios situtulok nga “inuksobanna ti bagina” ket nagbalin a tao. Inaramidna dayta tapno ipaayna ti ‘subbot a kasukat ti adu.’ (Fil. 2:5-8; Mat. 20:28) Talaga a dungdungnguenna dagiti tattao! Idi adda ni Jesus ditoy daga, inikkan ti Dios iti pannakabalin a mangaramid kadagiti milagro a mangipakita iti panagayatna iti tao. Ngarud, impakita ni Jesus dagiti nakaskasdaaw a bambanag a mabiiten a mapasamak ditoy daga.

3. Ania ti usigentayo ita?

 3 Immay ni Jesus ditoy daga tapno ‘ideklarana ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios.’ (Luc. 4:43) Ammo ni Jesus a daytoy a Pagarian ti mangidayaw iti nagan ni Amana ken naan-anay a mangsolbar iti amin a pakarigatan ti tao. Di ngarud pakasdaawan a bayat ti panangasaba ni Jesus, nagaramid kadagiti milagro tapno ipakitana ti pudno a pannakaseknanna kadagiti tattao. Apay a napateg dayta kadatayo? Gapu ta dagiti masursurotayo ti manggutugot kadatayo nga agtalek ken mangnamnama iti masanguanan. Usigentayo ngarud ti uppat kadagiti milagro ni Jesus.

ADDA PANNAKABALINNA A MANGPAIMBAG

4. Isalaysaymo ti napasamak idi nakita ni Jesus ti agkukutel.

4 Nabayag idin a mangaskasaba ni Jesus, ket ti Galilea ti kaudian a nangasabaanna. Iti maysa a siudad ti Galilea, adda nakakaasi a lalaki a nakita ni Jesus. (Mar. 1:39, 40) Adda iti sanguananna ti maysa nga agkukutel a lalaki. Gapu iti nakaro a sakitna, dineskribir ti mangngagas a ni Lucas ti lalaki kas “napno iti kukutel.” (Luc. 5:12) Kuna ti salaysay: “Idi nakitana ni Jesus, inruknoy [ti agkukutel] ti rupana ket nagpakaasi kenkuana, a kunkunana: ‘Apo, no kayatmo laeng koma, kabaelannak a dalusan.’” Ammo daytoy a lalaki nga adda pannakabalin ni Jesus a mangpaimbag kenkuana. Ngem ti masapul a maammuanna ket, kayat ngata ni Jesus nga aramiden dayta? Aramiden ngata ni Jesus ti ipakpakaasi ti lalaki? Ania ngata ti pampanunoten ni Jesus bayat a kitkitaenna daytoy a lalaki a nalabit nadadaelen ti langana? Tuladenna ngata dagiti Fariseo nga awanan asi kadagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit? Sika ngay, ania koma ti inaramidmo?

5. Apay nga imbaga ni Jesus ti “kayatko” idi pinaimbagna ti agkukutel?

5 Nalawag a saan a nagpukkaw ti agkukutel a lalaki iti “Narugit, narugit!” a kas kuna ti Linteg a naited ken Moises. Saanen a binabalaw ni Jesus ti lalaki gapu iti dayta. Imbes ketdi, inasikasona ti lalaki ken ti kasapulanna. (Lev. 13:43-46) Saantayo nga ammo ti eksakto a pampanunoten idi ni Jesus, ngem ammotayo ti linaon ti pusona. Gapu iti asi, nagaramid ni Jesus iti milagro. Inyunnatna ti imana, sinagidna ti agkukutel, sa kinunana: “Kayatko. Madalusanka koma.” Kalpasanna, “nagpukaw kenkuana ti kukutel.” (Luc. 5:13) Talaga nga adda kenkuana ti pannakabalin ni Jehova—saan laeng a tapno maaramid ni Kristo dayta a milagro no di ket tapno maipakita ni Jesus ti panagayatna kadagiti tattao.—Luc. 5:17.

6. Apay a makapainteres dagiti milagro nga inaramid ni Jesus, ken ania ti ipakita dagita?

6 Babaen iti pannakabalin ti Dios, nakaaramid ni Jesu-Kristo iti adu a nakaskasdaaw a milagro. Saan laeng a kukutel ti pinaimbagna no di ket amin a kita ti sakit ken an-annayen idi dagiti tattao. Kuna ti Biblia: “Nagsiddaaw ti bunggoy idi nakitada a ti umel agsasao ken ti pilay magmagna ken ti bulsek makakita.” (Mat. 15:31) Iti kaaldawantayo, adda dagiti gundaway a kasapulan dagiti doktor ti maidonar a paset ti bagi tapno matulonganda dagiti pasienteda. Ngem saan a kasapulan dagita ni Jesus. Pinaimbagna ti mismo a paset ti bagi nga addaan iti depekto! Mapaimbagna a dagus dagiti tattao, ken iti dadduma a gundaway uray dagidiay adda iti adayo. (Juan 4:46-54) Ania ti ipakita dagitoy a milagro? Saan laeng a kabaelan ti agturturayen a nailangitan nga Ari a ni Jesus ti mangpaimbag no di ket kayatna nga agnanayon a nasalun-at dagiti tattao. Ti pannakilangen ni Jesus  kadagiti tattao pabilgenna ti pammatitayo nga iti baro a lubong, matungpalto daytoy a padto ti Biblia: “Isu maasianto iti daydiay nanumo ken iti daydiay napanglaw.” (Sal. 72:13) Wen, paimbagento amin ni Jesus dagiti masaksakit.

“BUMANGONKA, BAGKATEM TA LANGKAPIM KET MAGNAKA”

7, 8. Isalaysaymo no kasano a nasarakan ni Jesus ti maysa a paralisado iti pagdigusan iti Bethzatha.

7 Napalabasen ti sumagmamano a bulan kalpasan a pinaimbag ni Jesus ti agkukutel idiay Galilea. Inkasaba ken impakaammo ni Jesus ti naimbag a damag ti Pagarian ti Dios manipud Galilea agingga iti Judea. Rinibu a tattao ti natignay iti mensahe ken iti tigtignay ni Jesus. Talaga a kayatna nga ipakaammo ti naimbag a damag kadagiti napanglaw, ikasaba ti pannakawayawaya dagiti balud, ken liwliwaen dagiti masmasnaayan.—Isa. 61:1, 2; Luc. 4:18-21.

8 Iti bulan ti Nisan, napan ni Jesus idiay Jerusalem tapno makipagrambak iti Paskua kas panagtulnog iti bilin ni Amana. Nagsangpet ti adu a tattao para iti dayta a nasantuan a piesta. Iti amianan ti templo, adda pagdigusan a pagaammo kas Bethzatha, a sadiay nakita ni Jesus ti maysa a masakit a lalaki.

9, 10. (a) Apay a mapmapan dagiti tattao iti pagdigusan iti Bethzatha? (b) Ania ti inaramid ni Jesus iti pagdigusan, ket ania ti maadaltayo iti dayta? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

9 Aguummong ti adu a masaksakit ken addaan iti an-annayen iti Bethzatha. Apay a mapmapanda iti dayta a lugar? Patienda ngamin a simimilagro nga umimbag ti maysa a masakit no tumapog iti pagdigusan apaman a makibur ti danum. Panunotem ti kasasaad dagiti tattao sadiay! Madandanagan, maringgoran, ken maaw-awanandan iti namnama. Ngem apay a napan ni Jesus sadiay nupay perpekto ken awanan depekto? Gapu iti asi, inasitganna ti maysa a lalaki a masaksakiten sakbay pay a mayanak ni Jesus.—Basaen ti Juan 5:5-9.

10 Mailadawanmo kadi ti maup-upay a masakit a lalaki idi dinamag ni Jesus no kayatna ti umimbag? Dagus a simmungbat. Kayat ti lalaki ti umimbag ngem saanna nga ammo no kasano, ta awan ti mangitapog kenkuana iti pagdigusan. Imbilin ni Jesus iti lalaki ti di nakappapati—bagkatenna ti pagiddaanna ken magna. Dagus nga inaramid ti lalaki ti imbaga ni Jesus. Binagkatna ti pagiddaanna ket nangrugi a magna. Makaparagsak dayta a pakpakauna iti aramidento ni Jesus iti baro a lubong! Iti dayta a milagro, makitatayo met ti asi ni Jesus. Binirokna dagiti agkasapulan. Matignaytayo koma a mangtulad iti ulidan ni Jesus a mangbirok iti teritoriatayo kadagiti tattao a malmaldaang gapu iti kinadakes daytoy a lubong.

“ASINO TI NANGSAGID KADAGITI MAKINRUAR A KAWESKO?”

11. Kasano nga ipakita ti Marcos 5:25-34 a naasi ni Jesus kadagiti masaksakit?

11 Basaen ti Marcos 5:25-34. Iti uneg ti 12 a tawen, nakababain ti kasasaad daytoy a babai. Gapu iti sakitna, naapektaran ti panagbiagna agraman ti panagdayawna. Nupay adun ti nangag-agas kenkuana ken nagastonan ti amin a kuartana a nagpaagas, saan nga immimbag no di ket kimmaro pay ketdi ti sakitna. Ngem maysa nga aldaw, adda sabali a planona tapno maimbagan. Immasideg iti ayan ni Jesus. Nakilinnetlet kadagiti tattao ket sinagidna ti makinruar a kawes ni Jesus. (Lev. 15:19, 25) Narikna ni Jesus nga adda pannakabalin a rimmuar kenkuana, isu a sinaludsodna  no asino ti nangsagid kenkuana. “Ti babai, a napabutngan ken agpigpigerger, . . . nagkurno iti sanguananna ket imbagana kenkuana ti intero a kinapudno.” Ammo ni Jesus a ti Amana, ni Jehova, ti nangpaimbag iti babai, isu a siaasi a kinunana: “Anak, ti pammatim pinaimbagnaka. Mapanka a sitatalna, ket sumalun-atka koma iti nadagsen a sakitmo.”

Ipakita dagiti milagro ni Jesus a kayatnatayo a tulongan ken pudno a maseknan kadatayo (Kitaen ti parapo 11, 12)

12. (a) Sigun iti nausigtayon, ania ti maikunam ken Jesus? (b) Ania nga ulidan ti impakita ni Jesus?

12 Talaga a naasi ni Jesus! Makitatayo a nadungngo kadagiti masaksakit. Kayat ni Satanas a patientayo a saantayo a maikari a maayat wenno awan serserbitayo. Ngem babaen kadagiti milagrona, impakita ni Jesus a kayatnatayo a tulongan ken pudno a maseknan kadatayo. Talaga a mannakipagrikna ti Ari ken Nangato a Padi a ni Jesus! (Heb. 4:15) Nalabit saantayo a naan-anay a matarusan ti rikna dagiti masaksakit, nangruna no saantayo pay a napasaran dagiti sakitda. Laglagipentayo a nakipagrikna ni Jesus nupay saanna a pulos napasaran ti nagsakit. Ikagumaantayo koma met ti agbalin a mannakipagrikna a kas ken Jesus.—1 Ped. 3:8.

“NAGARUBOS DAGITI LUA NI JESUS”

13. Ania a kababalin ti impakita ni Jesus idi pinagungarna ni Lazaro?

13 Narikna ni Jesus ti saem a marikrikna ti sabsabali. Idi nakitana a sangsangitan dagiti tattao ti gayyemna a ni Lazaro, “nagsennaay,” “nariribukan,” ken nagsangit ni Jesus. Nagladingit uray no ammona a pagungarenna met laeng ni Lazaro. (Basaen ti Juan 11:33-36.) Saan a nagbain ni Jesus a nangipeksa iti rikriknana. Nakita dagiti tattao a dungdungnguen ni Jesus ni Lazaro ken ti pamiliana. Talaga nga impakita ni Jesus ti asi idi inusarna ti pannakabalinna  nga inted ti Dios a mangpagungar iti gayyemna!—Juan 11:43, 44.

14, 15. (a) Ania ti mangipakita a talaga a kayat a pukawen ni Jehova ti panagsagaba? (b) Apay nga umiso la unay ti pannakausar ti sasao a “pakalaglagipan a tanem”?

14 Deskribiren ti Biblia ni Jesus kas “apag-isu a ladawan” ti Namarsua. (Heb. 1:3) Ngarud, ipakita dagiti milagro ni Jesus a kayat ken kabaelanda ken Amana a pukawen ti sakit ken ipapatay. Nalawag nga ad-adunto pay ti mapagungar ngem ti nairekord iti Biblia. Kinuna ni Jesus: “Um-umayen ti oras nga amin dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem . . . rummuarda.” —Juan 5:28, 29.

15 Umiso la unay ti inusar ni Jesus a sasao a “pakalaglagipan a tanem,” ta adda pakainaiganna iti lagip ti Dios. Ti Mannakabalin-amin a Dios, Daydiay nangaramid iti nakalawlawa nga uniberso, malagipna ti amin a detalye maipapan kadagiti natayen nga ipatpategtayo iti biag, agraman dagiti nainkasigudan ken nasursuroda a kababalin. (Isa. 40:26) Saanda laeng a kabaelan a lagipen, no di ket kayat ni Jehova ken ti Anakna nga aramiden dayta. Ti panagungar ni Lazaro ken ti dadduma a nairekord iti Biblia ket pakpakauna laeng ti mapasamakto inton baro a lubong.

SIKA KEN DAGITI MILAGRO NI JESUS

16. Anianto a bendision ti sagrapen dagiti Kristiano nga agtalinaed a matalek?

16 No agtalinaedtayo a matalek kas maysa a Kristiano, makitatayto ti maysa kadagiti kadakkelan pay laeng a milagro—ti pannakaispal iti dakkel a rigat. Kalpasan la unay ti gubat ti Armagedon, adunto pay ti mapasamak a milagro, a pakairamanan ti pannakaisubli ti nasayaat a salun-at dagiti tattao. (Isa. 33:24; 35:5, 6; Apoc. 21:4) Panunotem a makitkitam nga awanton dagiti tattao nga agus-usar iti anteohos, sarukod, saklay, wheelchair, hearing aid, ken dadduma pay. Sigurado nga ipaayto ni Jehova ti nasayaat a salun-at kadagiti makalasat iti Armagedon. Addanto trabaho nga aramiden dagiti makalasat. Maragsakandanto a mamagbalin a sangalubongan a paraiso ti sagut ti Dios a planetatayo.—Sal. 115:16.

17, 18. (a) Apay a nagaramid ni Jesus kadagiti milagro? (b) Apay nga ikagumaam ti makastrek iti baro a lubong ti Dios?

17 Dagiti inaramid idi ni Jesus a panangpaimbag paregtaenna ita ti “dakkel a bunggoy” ken pabilgenna ti naragsak a namnamada a mapaimbagto ti amin a sakitda. (Apoc. 7:9) Ti panangpaimbag nga inaramid ti inauna nga Anak ti Dios, ipakitana ti panangipateg ken dungngona kadagiti tattao. (Juan 10:11; 15:12, 13) Ti asi ni Jesus iladawanna ti pannakaseknan ni Jehova iti tunggal adipenna.—Juan 5:19.

18 Agas-asug, agpapaut-ot, ken matmatay dagiti tattao. (Roma 8:22) Gapuna, kasapulantayo ti baro a lubong ti Dios, a sadiay naan-anay a mapaimbagtayto iti pisikal nga an-anayen a kas inkarina. Mapabilegtayo iti pannakailadawan dagiti mapaimbag iti Malakias 4:2 nga aglagtodanto iti daga a kas kadagiti pinalukmeg a kigaw a baka. Wen, maragragsakandanto a mawayawayaan iti kinaimperpekto. Ti naimpusuan a panagyamantayo iti Dios ken ti nabileg a pammatitayo kadagiti karina ti mangtignay koma kadatayo a mangaramid ita iti aniaman a kalikagumanna tapno makastrektayo iti baro a lubong. Anian a makaparagsak a maammuan a dagiti milagro nga inaramid ni Jesus idi adda ditoy daga ket pakpakauna laeng dagiti agnanayon a pannakapabang-ar a mabiiten a masagraptayo bayat ti Sangaribu a Tawen a Panagturayna!