Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agbiagkayo Maitunos iti Modelo a Kararag—Paset 1

Agbiagkayo Maitunos iti Modelo a Kararag—Paset 1

“Masantipikar koma ti naganmo.”—MAT. 6:9.

1. Kasano nga usarentayo iti panangasabatayo ti kararag a nairekord iti Mateo 6:9-13?

ADU a tattao ti makaikabesa iti Kararag ti Apo. Iti panangasabatayo, masansan a dakamatentayo daytoy a kararag tapno matulongantayo dagiti bumalay a mangtarus a ti Pagarian ti Dios ket maysa a pudpudno a gobierno a mangyeg iti nagsasayaat a panagbalbaliw ditoy daga. Masansan met a dakamatentayo ti umuna a paset dayta a kararag a mangipakita nga adda nagan ti Dios a masapul a maidaydayaw, wenno maibilang kas nasantuan.—Mat. 6:9.

2. Apay a maikunatayo a saan nga inranta ni Jesus nga ulit-ulitentayo dagiti sasao ti modelo a kararag tunggal agkararagtayo?

2 Imbaga kadi ni Jesus a masapul nga ulit-ulitentayo dagiti sasao dayta a kararag tunggal agkararagtayo a kas ti ar-aramiden ti adu nga agkunkuna a Kristiano? Saan. Sakbay nga inyulidan ni Jesus dayta a kararag, kinunana: “No agkarkararagkayo, dikay ulit-uliten a sawen ti isu met laeng a bambanag.” (Mat. 6:7) Iti sabali a gundaway, inkararag manen ni Jesus dayta ngem nagusar kadagiti sabali a sasao. (Luc. 11:1-4) Ngarud, insuro ni Jesus  kadatayo no ania dagiti bambanag a rumbeng a dawatentayo ken no ania ti iyun-unatayo nga ikararag. Maikuna ngarud a modelo dayta a kararag.

3. Aniada a saludsod ti utobentayo bayat nga usigentayo ti modelo a kararag?

3 Iti daytoy nga artikulo ken iti sumaruno, usigentayo ti linaon ti modelo a kararag. Bayat nga adalentayo, isaludsodmo iti bagim, ‘Kasano a matulongannak daytoy a kararag a mangpasayaat iti kararagko? Ken kapatgan iti amin, agbibiagak kadi a maitunos iti modelo a kararag?’

“AMAMI NGA ADDA ITI LANGLANGIT”

4. Ania ti ipalagip kadatayo ti ebkas nga “Amami,” ken kasano nga agbalin ni Apo Jehova kas “Ama” dagiti Kristiano nga addaan iti naindagaan a namnama?

4 Ti ebkas nga “Amami,” saan ket nga “Amak,” ipalagipna kadatayo a kamengtayo ti pudno nga agiinnayat a “timpuyog dagiti kakabsat.” (1 Ped. 2:17) Naisangsangayan a pribilehio dayta! Dagiti napulotan a Kristiano nga ibilang ti Dios kas annakna a mangnamnama nga agbiag idiay langit, maitutop nga awaganda ni Apo Jehova kas “Ama” iti naisangsangayan nga anag. (Roma 8:15-17) Dagiti Kristiano nga addaan namnama nga agbiag nga agnanayon ditoy daga, mabalinda met nga awagan ni Apo Jehova kas “Ama,” gapu ta isu ti Manangted-Biag ken naayat a mangipapaay kadagiti kasapulanda. Dagitoy nga addaan iti naindagaan a namnama ket naan-anay a maawaganton kas annak ti Dios inton perpektodan ken napaneknekandan a matalekda agingga iti maudi a pannubok.—Roma 8:21; Apoc. 20:7, 8.

5, 6. Ania ti kasayaatan a maisagut dagiti nagannak kadagiti annakda, ket ania ti masapul nga aramiden ti tunggal anak iti dayta a sagut? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

5 Mangmangted dagiti nagannak iti naimbag a sagut kadagiti annakda no suruanda ida nga agkararag ken isuroda a ni Jehova ket naayat a nailangitan nga Ama. Malagip ti maysa a kabsat nga agserserbi itan kas manangaywan iti sirkito idiay South Africa: “Manipud nayanak dagiti babbalasangmi, rinabii nga idauluak ida iti kararag malaksid no awanak. Kanayon nga ibaga dagiti annakmi a saanda a malagip dagiti eksakto a sasao dagidi a karkararag. Nupay kasta, malagipda ti kinasagrado ti pannakisarita iti Amatayo a ni Jehova, ken ti natalna ken natalged a rikna a maipaay ti panagkararag. Idi kabaelandan ti agkararag, pinaregtak ida nga ipigsada tapno mangngegko no kasano nga iyebkasda ken Jehova ti rikrikna ken pampanunotda. Nagbalin dayta a nagsayaat a gundaway tapno maammuak ti linaon ti pusoda. Iti kasta, maisurok kadakuada dagiti napateg a paset ti modelo a kararag a masapul nga iramanda tapno agbalin a napudno ken nabagas ti kararagda.”

6 Gapu iti dayta, dimmakkel a naregta dagiti annak ti kabsat. Nakiasawadan, ken kaduada ti assawada a siraragsak a mangar-aramid iti pagayatan ti Dios iti amin-tiempo a panagserbi. Awanen ti nasaysayaat pay a maisagut dagiti nagannak kadagiti annakda no di ti panangtulongda kadakuada nga agbalin a nasinged a gayyem ni Jehova. Ramanen dayta ti panangsursuro a mangipateg ken mangraem iti nagan ti Dios. Ngem siempre, agdepende iti tunggal anak no taginayonenna dayta a napateg a relasion.—Sal. 5:11, 12; 91:14.

“MASANTIPIKAR KOMA TI NAGANMO”

7. Ania a dayaw ti adda kadatayo, ngem ania ti kalikaguman dayta?

7 Napadayawan ken naparaburantayo ta saantayo laeng a naammuan ti personal a nagan ti Dios no di ket naipanagan pay kadatayo ti “naganna.” (Ara. 15:14; Isa. 43:10) Ipakpakaasitayo iti nailangitan nga Amatayo: “Masantipikar koma ti naganmo.” Arigna  kidkiddawentayo ken Jehova a tulongannatayo a mangliklik iti bambanag a mangibabain iti nasantuan a naganna, iti man panagsasao wenno panagtigtignaytayo. Saantayo a kayat a tuladen ti dadduma idi umuna a siglo a saan a nangaramid iti ikaskasabada. Insurat ni apostol Pablo kadakuada: “Ti nagan ti Dios matabtabbaawan maigapu kadakayo iti tengnga dagiti nasion.”—Roma 2:21-24.

8, 9. Mangted iti pagarigan no kasano a tulongan ni Jehova dagidiay mangidaydayaw iti naganna.

8 Kayattayo a maidaydayaw ti nagan ti Dios. Kalpasan ti di mapakpakadaan nga ipapatay ti asawa ti maysa a kabsat a babai a taga-Norway, agsolsolon a kadua ti anakna a lalaki a dua ti tawenna. “Nagrigat dayta a tiempo ti biagko,” kinunana. “Inaldaw a nagkarkararagak, dandani inoras pay ketdi, tapno bumileg ken saanak unay a maladingitan, iti kasta, saanak a makaaramid iti di umiso a desision ken saanko a maikompromiso ti pammatik a panggapuan ni Satanas a manglais ken Jehova. Kayatko a maidaydayaw ti nagan ni Jehova, ken kayatko a makitanto manen ti anakko ti amana iti Paraiso.”—Prov. 27:11.

9 Sinungbatan kadi ni Jehova ti naimpusuan a kararagna? Wen. Nakatulong kenkuana ti kanayon a pannakilangenna kadagiti maseknan a kakabsat. Kalpasan ti lima a tawen, nakiasawa iti maysa a panglakayen. Agtawen itan iti 20 ken bautisadon ti barona. Kinunana: “Nakaragragsakak ta tinulongannak ni lakayko a mangpadakkel kenkuana.”

10. Ania ti kasapulan tapno naan-anay a maidaydayaw ti nagan ti Dios?

10 Ania ti kasapulan tapno naan-anay a maidaydayaw ken madalusan iti pammadakes ti nagan ti Dios? Masapul nga agtignay ni Jehova a mangikkat kadagidiay sipapakinakem a di agpaituray kenkuana. (Basaen ti Ezequiel 38:22, 23.) In-inut nga agbalinto a perpekto ti tattao. Segseggaantayo ti tiempo inton amin a masirib a parsua idaydayawda ti nasantuan a nagan ni Jehova! Kamaudiananna, ti naayat a nailangitan nga Amatayo “agbalinto nga amin a bambanag iti tunggal maysa.”—1 Cor. 15:28.

“UMAY KOMA TI PAGARIAM”

11, 12. Ania ti natarusan dagiti pudno a Kristiano idi 1876?

11 Sakbay a nagpalangit ni Jesus, dinamag dagiti apostolna: “Apo, isublim kadi ti pagarian iti Israel iti daytoy a tiempo?” Ipakita ti sungbat ni Jesus a saan pay idi a tiempo a maammuanda no kaano a mangrugi nga agturay ti Pagarian ti Dios. Imbagana kadagiti adalanna a ti rumbeng nga aramidenda ket ti panangipamaysada iti trabaho a panangasaba. (Basaen ti Aramid 1:6-8.) Nupay kasta, insuro ni Jesus kadagiti pasurotna a padaananda ti iyaay ti Pagarian ti Dios. Manipud idi panawen dagiti apostol, ikarkararagen dagiti Kristiano ti iyaay ti Pagarian.

12 Idi dandanin agturay ti Pagarian ti Dios idiay langit babaen ken ni Jesus, tinulongan ni Jehova ti ilina a mangtarus no kaano a mapasamak dayta. Idi 1876, naipablaak iti magasin a Bible Examiner ti artikulo nga insurat ni Charles Taze Russell. Dayta nga artikulo a napauluan iti “Gentile Times: When Do They End?,” inlawlawagna a ti 1914 ket nakapatpateg a tawen. Innaig ti artikulo ti “pito a panawen” a nadakamat iti padto ni Daniel iti “naituding a pampanawen dagiti nasion” nga imbaga ni Jesus. *Dan. 4:16; Luc. 21:24.

13. Ania ti napasamak idi 1914, ket ania ti paneknekan dagiti pasamak iti lubong manipud iti dayta a tawen?

13 Idi 1914, naggugubat dagiti nasnasion  ti Europa, a nangapektar iti intero a lubong. Idi nagpatingga dayta idi 1918, nagsaknap ti bisin ken ti sakit a trangkaso Espaniol a nakatayan ti ad-adu a tattao ngem iti napapatay iti gubat. Gapuna, nangrugin a matungpal ti imbaga ni Jesus a “pagilasinan” ti di makita a kaaddana kas baro nga Ari ti daga. (Mat. 24:3-8; Luc. 21:10, 11) Adu dagiti pammaneknek a ti tawen 1914 ket tiempo a “naited ken [Apo Jesu-Kristo] ti maysa a korona.” “Rimmuar a mangparmek ken tapno an-anayenna ti panagballigina.” (Apoc. 6:2) Dinalusanna ti langlangit babaen iti pannakigubatna ken Satanas ken kadagiti demoniona ket naitappuakda ditoy daga. Manipud idin, mapaspasaranen ti sangatauan ti kaitungpalan dagitoy a naipaltiing a sasao: “Asi pay ti daga ken ti baybay, agsipud ta ti Diablo immulog kadakayo, nga addaan iti dakkel nga unget, yantangay ammona nga ababan ti periodo ti tiempona.”—Apoc. 12:7-12.

14. (a) Apay a napateg nga ikararagtayo latta nga umay koma ti Pagarian ti Dios? (b) Ania ti kapatgan a trabaho a masapul a pakiramanantayo?

14 Ti padto a masarakan iti Apocalipsis 12:7-12 ilawlawagna no apay a kagiddan ti pannakaipasdek ti Pagarian ti Dios ti panangrugi ti makadidigra a paspasamak a mangparparigat kadagiti tattao. Nangrugin nga agturay ni Jesus, ti Ari iti Pagarian ti Dios, uray no adda pay laeng dagiti kabusorna. Itultuloytayo nga ikararag nga umay ti Pagarian ti Dios agingga a maan-anay ni Jesus ti panagballigina ken mapukawna ti kinadakes ditoy daga. Bayat nga ur-urayentayo dayta, masapul nga agbiagtayo a maitunos iti dayta a kararag babaen iti  pannakiramantayo a mangitungpal iti daytoy a kapatgan a “pagilasinan” nga impakpakauna ni Jesus: “Daytoy naimbag a damag ti pagarian maikaskasabanto iti intero a mapagnaedan a daga maipaay a pangsaksi kadagiti amin a nasion; ket iti kasta umayton ti panungpalan.”—Mat. 24:14.

‘MAARAMID KOMA TI PAGAYATAM . . . DITOY DAGA’

15, 16. Kasano a makapagbiagtayo a maitunos iti kiddaw a maaramid koma ti pagayatan ti Dios ditoy daga?

15 Agarup 6,000 a tawen ti napalabasen, naan-anay a maar-aramid idi ti pagayatan ti Dios ditoy daga. Nakita ni Jehova a naimbag ti bambanag nga impaayna iti tao isu a kinunana: “Nasayaat unay.” (Gen. 1:31) Idi kuan, nagrebelde ni Satanas ket manipud idin, manmanon dagiti tattao nga agar-aramid iti pagayatan ti Dios ditoy daga. Ngem ita, addan walo a milion a Saksi a saan laeng a mangikarkararag a maaramid koma ti pagayatan ti Dios ditoy daga no di ket mangikagkagumaan pay nga agbiag a maitunos iti dayta a kararag. Ar-aramidenda dayta babaen iti wagas ti panagbiagda ken babaen ti naregta a pannakiramanda iti trabaho a panagaramid-adalan.

Tultulongam kadi dagiti annakmo nga agbiag a maitunos iti kiddaw a maaramid koma ti pagayatan ti Dios ditoy daga? (Kitaen ti parapo 16)

16 Kas pagarigan, kinuna ti 80 ti tawenna a dati a misionera idiay Africa a nabautisaran idi 1948: “Maitunos iti daytoy a paset ti modelo a kararag, masansan nga ikarkararagko nga amin nga arig-karnero a tattao ket masarakan ken maam-ammoda koma ni Jehova sakbay a maladaw ti amin. Maysa pay, sakbay a kasabaak ti asinoman, ikararagko nga umuna a maaddaanak koma iti sirib tapno madanonko ti pusona. Ket no maipapan kadagidiay nasarakanen nga arig-karnero a tattao, ikarkararagko a bendisionan koma ni Jehova ti panagreggetmi a tumulong kadakuada.” Dayta ti gapuna a naballigi iti ministerio daytoy a kabsat, ken babaen iti tulong ti sabsabali, adu ti natulonganna nga agbalin a Saksi ni Jehova. Mabalin nga adda met malagipmo a mapagulidanan a kakabsat a mangikagkagumaan a mangaramid iti pagayatan ti Dios uray nataengandan.—Basaen ti Filipos 2:17.

17. Ania ti maikunam iti aramidento pay ni Jehova kas sungbat iti kiddawtayo a maaramid koma ti pagayatanna ditoy daga?

17 Agingga nga adda pay laeng ditoy daga dagiti kabusor ti Pagarian ti Dios, itultuloytayo nga ikararag a maaramid koma ti pagayatan ti Dios. Kalpasanna, makitatayto a naan-anay a maar-aramiden ti pagayatan ti Dios bayat a mapagungar ti binilion a tattao iti paraiso a daga. Kinuna ni Jesus: “Dikay agsiddaaw iti daytoy, agsipud ta um-umayen ti oras nga amin dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem mangngegdanto ti timek[ko] ket rummuarda.” (Juan 5:28, 29) Nakaragragsaktayto a mangabrasa kadagiti mapagungar nga ipatpategtayo! Punasento ti Dios ti “amin a lua kadagiti mata[tayo].” (Apoc. 21:4) Kaaduan a mapagungarto ket “nakillo,” dagidiay natay a saan a nakaammo iti kinapudno maipapan ken Jehova a Dios ken ti Anakna. Maysanto a pribilehio nga isuro kadakuada ti pagayatan ken panggep ti Dios tapno mabalinda met a magun-odan ti “agnanayon a biag.”—Ara. 24:15; Juan 17:3.

18. Ania dagiti kangrunaan a kasapulan ti tao?

18 Mangyeg iti naan-anay a talna ken panagkaykaysa ti intero a sangaparsuaan ti pannakaidaydayaw ti nagan ni Jehova babaen ti Pagarian ti Dios. Gapuna, ti naan-anay a pannakasungbat ti umuna a tallo a kiddaw iti modelo a kararag ti mangpunno iti kangrunaan a kasapulan ti sangatauan. Kabayatanna, adda pay dagiti napateg a kasapulantayo. Nadakamat dagita iti nabati nga uppat a kiddaw iti modelo a kararag ni Jesus. Mausig dagita iti sumaruno nga artikulo.

^ par. 12 Para iti pannakailawlawag no kasano a natungpal daytoy a padto idi 1914 idi naipasdek ti Mesianiko a Pagarian ti Dios, kitaen ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? iti panid 215-218.