Eclesiastes 2:1-26

2  Siak, mismo a siak, kinunak iti pusok:+ “Umayka ita, bay-am a padasenka iti panagrag-o.+ Kasta met, kitaem ti naimbag.”+ Ket, adtoy! dayta met ket kinaubbaw.  Kinunak iti panagkatawa: “Di kinasimbeng!”+ ket iti panagrag-o:+ “Ania ti ar-aramiden daytoy?”  Nagsukisokak buyogen ti pusok babaen ti panangparagsakko iti lasagko iti arak a mismo,+ bayat nga iturturongko idi ti pusok buyogen ti kinasirib,+ tapno petpetak uray pay ti kinamaag agingga a makitak no ania ti adda a naimbag iti annak ti sangatauan iti inaramidda iti baba ti langlangit iti bilang dagiti aldaw ti biagda.+  Nagaramidak iti daddadakkel nga ar-aramid.+ Imbangonak ti bagik iti balbalay;+ nagmulaak kadagiti kaubasan maipaay iti bagik.+  Inyaramidak ti bagik kadagiti minuyongan ken parparke,+ ket nangimulaak kadakuada iti amin a kita ti kaykayo nga agbunga.  Inyaramidak ti bagik kadagiti ban-aw ti danum,+ tapno padanuman babaen kadakuada ti bakir, a pagtubtubuan ti kaykayo.+  Gimmun-odak iti ad-adipen a lallaki ken ad-adipen a babbai,+ ket naaddaanak iti annak ti sangakabbalayan.+ Kasta met, naaddaanak kadagiti dinguen, bakbaka ken ar-arban a nakaad-adu unay, ad-adu unay ngem dagidiay amin nga adda idi iti kasakbayak idiay Jerusalem.+  Inyurnongak met ti bagik iti pirak ken balitok,+ ken sanikua a naisangsangayan iti ar-ari ken kadagiti masaksakupan a distrito.+ Intudingak ti bagik iti lallaki a kumakanta ken iti babbai a kumakanta+ ken dagiti napalalo a pakaragsakan+ ti annak ti sangatauan, maysa a babai, uray pay dagiti babbai.+  Ket nagbalinak a dakdakkel ken rimmang-ayak nga ad-adda ngem iti asinoman nga adda idi iti kasakbayak idiay Jerusalem.+ Mainayon pay, ti bukodko a sirib nagtalinaed a kukuak.+ 10  Ket aniaman a kiniddaw dagiti matak saanko nga inyadayo kadakuada.+ Saanko a minedmedan ti pusok iti aniaman a kita ti panagrag-o, ta ti pusok narag-o gapu iti isuamin a napinget a panagtrabahok,+ ket daytoy ti nagbalin a bingayko manipud isuamin a napinget a panagtrabahok.+ 11  Ket siak, mismo a siak, timmaliawak a mangamiris iti amin nga ar-aramidko nga inaramid dagiti imak ken iti napinget a panagtrabaho nga inaramidko a sipipinget tapno maibanag,+ ket, adtoy! isuamin kinaubbaw ken panangkamkamat iti angin,+ ket awan idi ti pagsayaatanna iti baba ti init.+ 12  Ket siak, mismo a siak, timmaliawak tapno kitaek ti kinasirib+ ken kinamauyong ken kinamaag;+ ta ania ti kabaelan nga aramiden ti naindagaan a tao nga umay a sumaruno iti ari? Ti banag nga inaramiden dagiti tattao. 13  Ket siak, mismo a siak, nakitak nga adda ad-adu a pagsayaatan ti kinasirib ngem ti kinamaag,+ no kasano nga ad-adu ti pagsayaatan ti lawag ngem ti sipnget.+ 14  No maipapan iti asinoman a masirib, adda dagiti matana iti ulona;+ ngem daydiay maag agtultuloy a magna iti bin-ig a kinasipnget.+ Ket siak, siak met, naammuak nga adda maysa a pasamaken a mapagteng kadakuada amin.+ 15  Ket kinunak iti pusok:+ “Ti maysa a pasamaken a kas ti mapagteng iti maag+ mapasamakto kaniak, wen, kaniak.”+ Apay, ngarud, a nagbalinak a masirib, siak a nalabes a kasta+ iti dayta a tiempo? Ket sinaok iti pusok: “Daytoy met ket kinaubbaw.” 16  Ta daydiay masirib saan a malaglagip nga ad-adda ngem daydiay maag agingga iti tiempo a di nakedngan.+ Kadagiti aldaw nga um-umayen, tunggal maysa pudno a malipatan; ket kasanonto a matay daydiay masirib? Maikanunong iti daydiay maag.+ 17  Ket ginurak ti biag,+ agsipud ta ti aramid a naaramid iti baba ti init makadidigra iti panangmatmatko,+ ta isuamin kinaubbaw ken panangkamkamat iti angin.+ 18  Ket siak, mismo a siak, ginurak ti isuamin a napinget a panagtrabahok nga iti dayta nagtartrabahoak a sipipinget iti baba ti init,+ nga ibatik maipaay iti tao a dumteng a sumaruno kaniak.+ 19  Ket siasino ti makaammo no isu masiribto wenno maag?+ Kaskasdi iturayannanto ti isuamin a napinget a panagtrabahok nga iti dayta nagtrabahoak a sipipinget ken iti dayta nangipakitaak ti kinasirib iti baba ti init.+ Daytoy met ket kinaubbaw. 20  Ket siak bimmaw-ingak a mangupay iti pusok+ maipapan iti isuamin a napinget a panagtrabahok nga iti dayta nagtrabahoak a sipipinget iti baba ti init. 21  Ta adda ti tao a ti napinget a panagtrabahona ket nabuyogan iti kinasirib ken iti pannakaammo ken iti kinalaing,+ ngem iti tao a saan a nagtrabaho a sipipinget iti kasta a banag maitedto ti bingay daydiay.+ Daytoy met ket kinaubbaw ken dakkel a didigra.+ 22  Ta ania ti maaddanto iti maysa a tao maipaay iti isuamin a napinget a panagtrabahona ken maipaay iti panagagawa ti pusona nga iti dayta isu agtartrabaho a sipipinget iti baba ti init?+ 23  Ta iti amin nga al-aldawna, ti pakakumikomanna kaipapananna dagiti ut-ot ken rigat,+ kasta met a bayat ti rabii saan latta a makapagidda ti pusona.+ Daytoy met ket kinaubbaw laeng. 24  Iti maysa a tao awanen ti nasaysayaat ngem iti pannanganna ket pudno nga uminum ken ipakitana iti kararuana ti naimbag gapu iti napinget a panagtrabahona.+ Daytoy met ket nakitak, mismo a siak, a daytoy ket manipud iti ima ti pudno a Dios.+ 25  Ta siasino ti nasaysayaat ti pannanganna+ ken iyiinumna ngem siak?+ 26  Ta iti tao a naimbag iti sanguananna+ isu nangted iti sirib ken pannakaammo ken panagrag-o,+ ngem iti managbasol intedna ti pakakumikoman a panagurnong ken panamagkaykaysa tapno ited laeng iti daydiay naimbag iti sanguanan ti pudno a Dios.+ Daytoy met ket kinaubbaw ken panangkamkamat iti angin.+

Footnotes