Mateo 9:1-38

9  Gani, nagsakay sia sa sakayan kag nagtabok kag nagkadto sa iya kaugalingon nga siudad.  Kag, yari karon! gindala nila sa iya ang isa ka paralisado nga tawo nga nagahigda sa hiligdaan. Sang makita ni Jesus ang ila pagtuo nagsiling sia sa paralitiko: “Magpakabakod ka, anak; ang imo mga sala ginapatawad.”  Kag, yari karon! ang pila sa mga escriba nagsiling sa ila kaugalingon: “Ini nga tawo nagapasipala.”  Kag si Jesus, nga nakahibalo sang ila ginahunahuna, nagsiling: “Ngaa nagahunahuna kamo sang malaut nga mga butang sa inyo tagipusuon?  Halimbawa, ano ang mas mahapos, ang magsiling, Ang imo mga sala ginapatawad, ukon ang magsiling, Bangon ka kag maglakat?  Apang, agod mahibaluan ninyo nga ang Anak sang tawo may awtoridad sa duta sa pagpatawad sing mga sala—” nian nagsiling sia sa paralitiko: “Bangon ka, hakwata ang imo hiligdaan, kag magpauli sa imo puluy-an.”  Kag nagbangon sia kag nagpauli sa iya puluy-an.  Sang makita ini, ang kadam-an hinadlukan, kag ginhimaya nila ang Dios, nga naghatag sini nga awtoridad sa mga tawo.  Samtang nagalakat halin didto, nakita ni Jesus ang tawo nga si Mateo nga nagalingkod sa talatapan sang buhis, kag nagsiling sia sa iya: “Mangin sumulunod ko.” Sa gilayon nagtindog sia kag nagsunod sa iya. 10  Sang ulihi, samtang nagasaliay sia sa lamesa sa balay, yari karon! nag-abot ang madamo nga manugsukot sing buhis kag mga makasasala kag nagsaliay upod kay Jesus kag sa iya mga disipulo. 11  Apang sang makita ini, ang mga Fariseo nagsiling sa iya mga disipulo: “Ngaa nagakaon ang inyo manunudlo upod sa mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala?” 12  Sang mabatian sila, nagsiling sia: “Ang mga tawo nga mapagros wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga nagamasakit. 13  Lakat kamo kag hibalua kon ano ang kahulugan sini, ‘Luyag ko ang kaluoy, kag indi ang halad.’ Kay nagkari ako sa pagtawag, indi sa matarong nga mga tawo, kundi sa mga makasasala.” 14  Nian ang mga disipulo ni Juan nagpalapit sa iya kag namangkot: “Ngaa nagapuasa kami kag ang mga Fariseo apang ang imo mga disipulo wala nagapuasa?” 15  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Ang mga abyan sang nobyo wala sing rason sa paglalaw samtang kaupod nila ang nobyo, indi bala? Apang magaabot ang mga adlaw nga ang nobyo kuhaon sa ila, kag nian magapuasa sila. 16  Wala sing tawo nga nagatukap sang bag-o nga tela sa daan nga panapton; kay ang bag-o nga tela magakulo kag ang gisi sa panapton magadaku pa gid. 17  Wala man sing mga tawo nga nagasulod sang bag-o nga alak sa daan nga mga suludlan nga panit; apang kon himuon nila ini, mabusdik ang mga suludlan nga panit kag ang alak mauyang kag ang mga suludlan nga panit maguba. Kundi ang mga tawo nagasulod sang bag-o nga alak sa bag-o nga mga suludlan nga panit, kag lunsay ini matipigan.” 18  Samtang ginahambal niya ini sa ila, yari karon! nagpalapit ang isa ka manugdumala kag nagyaub sa iya, nga nagasiling: “Mahimo nga patay na karon ang akon anak nga babayi; apang kari ka kag itungtong ang imo kamot sa iya kag mabuhi sia.” 19  Gani nagtindog si Jesus kag nagsunod sa iya; nagsunod man ang iya mga disipulo. 20  Kag, yari karon! isa ka babayi nga nagaantos sa sulod sang napulog-duha ka tuig bangod sang pagtagas sang dugo ang nagpalapit sa likod kag nagtandog sa sidsid sang iya panapton; 21  kay padayon sia nga nagasiling sa iya kaugalingon: “Kon matandog ko lamang ang iya panapton magaayo ako.” 22  Si Jesus nagbalikid kag nagsiling sang makita sia: “Magpakabakod ka, anak; ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” Kag sa amo nga tion ang babayi nag-ayo. 23  Karon, sang nag-abot sia sa balay sang manugdumala kag nakita ang mga manugtokar sing plawta kag ang nagaginahod nga kadam-an, 24  si Jesus nagsiling: “Gua kamo anay, kay ang dalagita wala mapatay, kundi nagakatulog sia.” Bangod sini nagkadlaw sila nga nagayaguta sa iya. 25  Sang napagua na ang kadam-an, nagsulod sia kag gin-uyatan ang iya kamot, kag ang dalagita nagbangon. 26  Sa pagkamatuod, ang sugilanon tuhoy sini naglapnag sa bug-os nga rehiyon. 27  Samtang nagalakat si Jesus halin didto, nagsunod sa iya ang duha ka tawo nga bulag, nga nagasinggit kag nagasiling: “Kaluuyi kami, Anak ni David.” 28  Sang nakasulod sia sa balay, ang mga tawo nga bulag nagpalapit sa iya, kag ginpamangkot sila ni Jesus: “Nagatuo bala kamo nga mahimo ko ini?” Nagsabat sila sa iya: “Huo, Ginuo.” 29  Nian gintandog niya ang ila mga mata, kag nagsiling: “Suno sa inyo pagtuo mahanabo ini sa inyo.” 30  Kag nakakita ang ila mga mata. Dugang pa, si Jesus nagtugon gid sa ila: “Pat-ura ninyo nga wala sing bisan sin-o nga makahibalo sini.” 31  Apang sang nakagua sila, ginpalapnag nila ang tuhoy sa iya sa bug-os nga rehiyon. 32  Karon sang naglakat sila, yari karon! gindala sa iya sang mga tawo ang isa ka apa nga tawo nga ginsudlan sang demonyo; 33  kag sang natabog na ang demonyo, ang apa nga tawo naghambal. Kag ang kadam-an natingala gid kag nagsiling: “Wala pa gid sing nakita nga subong sini sa Israel.” 34  Apang ang mga Fariseo nagsiling: “Ginatabog niya ang mga demonyo paagi sa manuggahom sang mga demonyo.” 35  Kag si Jesus naglibot sa tanan nga siudad kag minuro, nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga kag nagabantala sang maayong balita sang ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag sang tanan nga sahi sang kasablagan sa lawas. 36  Sang makita niya ang kadam-an naluoy sia sa ila, kay ginpanitan sila kag nag-alaplaag kaangay sa mga karnero nga wala sing manugbantay. 37  Nian nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Huo, ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mamumugon. 38  Busa, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mamumugon sa iya alanyon.”

Footnote