Mateo 24:1-51

24  Sang naghalin si Jesus sa templo kag samtang nagalakat, nagpalapit ang iya mga disipulo agod ipakita sa iya ang mga tinukod sang templo.  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Wala bala ninyo makita ini tanan nga butang? Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Wala gid sing isa ka bato nga mabilin diri sa ibabaw sang isa ka bato nga indi marumpag.”  Samtang nagalingkod sia sa Bukid sang mga Olibo, nagpalapit sa iya ang mga disipulo nga sila lang, kag nagsiling: “Sugiri kami, San-o mahanabo ining mga butang, kag ano ang mangin tanda sang imo presensia kag sang katapusan sang sistema sang mga butang?”  Kag bilang sabat nagsiling si Jesus sa ila: “Mag-andam kamo nga wala sing bisan sin-o nga magpatalang sa inyo;  kay madamo ang magakari sa akon ngalan, nga nagasiling, ‘Ako ang Cristo,’ kag magapatalang sa madamo.  Makabati kamo sang mga inaway kag mga balita sang mga inaway; pat-ura nga indi kamo magkahadlok. Kay ining mga butang dapat matabo, apang indi pa ang katapusan.  “Kay ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag ang ginharian batok sa ginharian, kag may kakulang sa kalan-on kag mga linog sa nagkalainlain nga duog.  Ini tanan nga butang pamuno sang pagpasakit.  “Nian itugyan kamo sang mga tawo sa kapipit-an kag patyon kamo, kag dumtan kamo sang tanan nga pungsod tungod sa akon ngalan. 10  Subong man, madamo ang masandad kag magaluibay sila kag magadinumtanay. 11  Kag madamo nga butig nga mga manalagna ang magalutaw kag magapatalang sa madamo; 12  kag bangod sang paglapnag sang pagkamalinapason ang gugma sang kalabanan magaugdaw. 13  Apang sia nga nakabatas tubtob sa katapusan amo ang maluwas. 14  Kag ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan. 15  “Busa, kon makita ninyo ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang pagkahapay, nga ginsiling paagi kay Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa duog nga balaan, (maggamit sang paghantop ang nagabasa,) 16  nian ang mga yara sa Judea magpalagyo sa mga bukid. 17  Ang tawo nga yara sa atop sang balay indi magpanaug sa pagkuha sing mga butang sa iya balay; 18  kag ang tawo nga yara sa uma indi magbalik sa balay agod kuhaon ang iya kunop. 19  Kailo ang nagabusong nga mga babayi kag ang mga nagapasuso sang lapsag sa amo nga mga adlaw! 20  Padayon nga mangamuyo nga ang inyo pagpalagyo indi mahanabo sa tion sang tigtulugnaw, ukon sa adlaw nga inugpahuway; 21  kay nian may dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, wala, kag indi na gid mahanabo liwat. 22  Sa katunayan, luwas kon palip-uton yadto nga mga adlaw, wala sing unod nga maluwas; apang bangod sa mga pinili palip-uton yadto nga mga adlaw. 23  “Nian kon may magsiling sa inyo, ‘Tan-awa! Yari ang Cristo,’ ukon, ‘Didto sia!’ indi kamo magpati sa sini. 24  Kay magalutaw ang butig nga mga Cristo kag butig nga mga manalagna kag magapakita sila sang dalagku nga mga tanda kag mga kalatingalahan agod mapatalang, kon mahimo, bisan ang mga pinili. 25  Yari karon! Ginapaandaman ko kamo nga daan. 26  Busa, kon magsiling ang mga tawo sa inyo, ‘Yari karon! Yara sia sa kahanayakan,’ indi kamo magkadto; ‘Yari karon! Yara sia sa nasulod nga hulot,’ indi kamo magpati sa sini. 27  Kay subong sang kilat nga nagakirab sa sidlangan kag makita tubtob sa katundan, amo man ang presensia sang Anak sang tawo. 28  Kon diin ang lawas nga patay, didto magatipon ang mga agila. 29  “Sa gilayon sa tapos sang kapipit-an sa amo nga mga adlaw ang adlaw magadulom, kag ang bulan indi maghatag sang iya kapawa, kag ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kag ang gamhanan nga mga butang sa langit uyugon. 30  Kag nian makita sa langit ang tanda sang Anak sang tawo, kag nian ang tanan nga tribo sa duta magapukpok sang ila kaugalingon sa kalisod, kag makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa mga panganod sa langit nga may gahom kag daku nga himaya. 31  Kag ipadala niya ang iya mga anghel upod ang mabaskog nga tunog sang trumpeta, kag tipunon nila ang iya mga pinili gikan sa apat ka hangin, kutob sa isa ka ukbong sang langit tubtob sa isa ka ukbong sini. 32  “Tun-i ninyo karon ini nga punto gikan sa higuera subong ilustrasyon: Sa tion nga ang bag-o nga mga sanga sini mahumok kag nagapanalingsing, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw. 33  Subong man, kon makita ninyo ini tanan nga butang, mahibaluan ninyo nga malapit na sia sa mga ganhaan. 34  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ini tanan nga butang. 35  Ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. 36  “Tuhoy sa amo nga adlaw kag oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang. 37  Kay subong sang mga adlaw ni Noe, amo man ang presensia sang Anak sang tawo. 38  Kay subong nga sila sadto nga mga adlaw sa wala pa ang anaw, nagakaon kag nagainom, ang mga lalaki nagapangasawa kag ang mga babayi nagapamana, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka; 39  kag wala sila magsapak tubtob nga nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila tanan, mangin amo man ang presensia sang Anak sang tawo. 40  Nian may duha ka tawo sa uma: ang isa dalhon kag ang isa bayaan; 41  duha ka babayi ang magagaling sa galingan: ang isa dalhon kag ang isa bayaan. 42  Busa, magpadayon kamo sa pagbantay, bangod wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magakari ang inyo Ginuo. 43  “Apang hibalua ninyo ang isa ka butang, nga kon ang agalon sang panimalay nakahibalo kon ano nga tion sa gab-i magaabot ang kawatan, magapabilin sia kuntani nga nagamata kag indi magtugot nga sudlon ang iya balay. 44  Bangod sini pamatud-i man ninyo nga handa kamo, bangod sa oras nga wala ninyo ginahunahuna, magaabot ang Anak sang tawo. 45  “Sin-o gid ang matutom kag mainandamon nga ulipon nga gintangdo sang iya agalon sa pagdumala sa iya panimalay, sa paghatag sa ila sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion? 46  Malipayon ini nga ulipon kon masapwan sia sang iya agalon nga nagahimo sini sa iya pag-abot! 47  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Tangduan niya sia nga magdumala sa tanan niya nga pagkabutang. 48  “Apang kon ang malaut nga ulipon magsiling sa iya tagipusuon, ‘Ang akon agalon nagapalantang,’ 49  kag magbunal sa iya mga masigkaulipon kag magkaon kag mag-inom upod sa kilala nga mga palahubog, 50  ang agalon sina nga ulipon magaabot sa adlaw nga wala niya ginapaabot kag sa oras nga wala niya mahibalui, 51  kag silutan sia sing mabug-at gid kag hatagan sang iya bahin upod sa mga salimpapaw. Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.

Footnote